Poland-Tarnowo Podgórne: Industrial machinery

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Tarnowo Podgórne: Industrial machinery
OJEU (High Value) 045676-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-30
Deadline 2020-02-14 09:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Gmina Tarnowo Podgórne
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Tarnowo Podgórne
Postal address: ul. Poznańska 115
Town: Tarnowo Podgórne
Postal code: 62-080
Country: PL
Contact person: Monika Spychała
Telephone: +48 618959235
E-mail: zp@tarnowo-podgorne.pl
Fax: +48 618146118
NUTS code: PL418
Main address (URL): www.tarnowo-podgorne.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.tarnowo-podgorne.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Wyposażenie pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych w Technikum Tarnowo Podgórne, Szkole Branżowej I stopnia Tarnowo Podgórne

Reference number: WOP.271.8.2020

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych zlokalizowanej w Technikum Tarnowo Podgórne, Szkole Branżowej I stopnia Tarnowo Podgórne, ul. Nowa 60, wraz ze szkoleniem w zakresie obsługi i eksploatacji wyposażenia.

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

1) zaoferował gwarancje producenta na dostarczone urządzenia i sprzęt;

2) udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zamawianymi ilościami zawarty został w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych.

5. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL418
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Technikum Tarnowo Podgórne, Szkole Branżowej I stopnia Tarnowo Podgórne, ul. Nowa 60, 62-080 Tarnowo Podgórne, POLSKA.

II.1.4) Short description

1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy wolny od wad, nie może posiadać znamion użytkowania.

2. Wszystkie dostarczone elementy wyposażenia składające się na przedmiot zamówienia muszą zawierać aktualne i wymagane certyfikaty, świadectwa jakości, atesty, deklaracje zgodności CE lub oznaczenia, informujące o dopuszczeniu do sprzedaży oraz spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem:

— licencje do programów komputerowych i symulacyjnych poz. 4, 32, 33, 34, 35, 37,

— instrukcje obsługi wyposażenia do sprzętu i stanowisk dydaktycznych,

— instrukcje BHP dla stanowisk.

3. Wykonawca udziela gwarancji na zasadach określonych w umowie (nie mniej niż 24 miesiące na całe wyposażenie). Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz możliwość zakupu zużytych części wyposażenia. Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań w których urządzenia zostaną dostarczone (Zamawiający może usunąć opakowania urządzeń po ich dostarczeniu co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprzęt mimo braku opakowań będzie podlegał usłudze gwarancyjnej).

4. Wykonawca dostarczy niezbędne instrukcje obsługi, bhp i materiały w języku polskim.

5. Wykonawca dostarczy oraz przekaże pracownikowi dokonującemu odbioru ze strony Zamawiającego sprzęt w oryginalnym opakowaniu wraz z dokumentacją użytkową, gwarancją, certyfikatami CE, itp.

6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do szkoły na własny koszt i na własne ryzyko oraz zapewni rozładunek ze środków transportowych i wniesienie dostawy do pomieszczeń budynku pracowni szkoły, w wyznaczone miejsce pracowni w godzinach pracy placówki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

7. Wykonawca po ustawieniu, dokonaniu montażu oraz uruchomieniu urządzeń wraz ze sprawdzonym wyposażeniem i dokumentacją techniczną, protokólarnie przekaże Zamawiającemu ww. sprzęt.

8. Wykonawca przeprowadzi próbny rozruch eksploatacyjny, uruchomienie wyposażenia wraz z uzupełnieniem materiałów eksploatacyjnych zgodnie z DTR i instrukcjami obsługi.

9. Wykonawca dostawy zapewni instruktaż stanowiskowy przy uruchamianiu wyposażenia wg specyfikacji odpoz. 51 do poz. 80 w uzgodnieniu z Zamawiającym w miejscu instalacji i uruchamiania stanowisk w Technikum Tarnowo Podgórne, Szkole Branżowej I stopnia Tarnowo Podgórne.

10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zamawianymi ilościami zawarty został w załączniku do SIWZ.

11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych do 20 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na dodatkowych dostawach.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: cena
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: okres gwarancji
Weighting: 40
II.02.07) Duration in days 70
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

1. Zamówienie należy wykonać w terminie: do 70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, w tym:

— do 60 dni kalendarzowych na dostawę i montaż,

— 7 dni kalendarzowych na uruchomienie,

— 3 dni kalendarzowych na przeprowadzenie szkolenia.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Pełne uzasadnienie skrócenia terminu składania ofert:

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, dalej: Pzp), znajdującym zastosowanie do postępowania pn. wyposażenie pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych w Technikum Tarnowo Podgórne, Szkole Branżowej I stopnia Tarnowo Podgórne oznaczonego: WOP.271.8.2020, termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Powyżej wskazana reguła wiodąca doznaje wyjątku w sytuacjach faktycznych odpowiadających dyspozycji art. 43 ust. 2b Pzp. Przepis art. 43 ust. 2b pkt 2 Pzp stanowi podstawę do wyznaczenia terminu składania ofert krótszego niż termin 35 dniowy – liczony od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urz. Publ. UE, jednakże nie krótszego niż 15 dni jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

W świetle powyższych przepisów, uwzględniając charakter przedmiotu zamówienia oraz następujące okoliczności:

1. Zamawiający przeprowadził wcześniej przetarg nieograniczony (ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21/11/2019 r.) bez skróconego terminu składania ofert, jednakże postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,

2. Zamawiający podjął decyzję o przeprowadzeniu kolejnego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego skracając termin realizacji zamówienia,

3. skrócenie przez Zamawiającego terminu składania ofert umożliwi dostawę i montaż zamówionego wyposażenia do końca kwietnia lub początku maja br. co pozwoli na przeprowadzenie przez szkołę dni otwartych w terminie poprzedzającym naboru uczniów. W kontekście powstania szkoły pierwszy nabór ma pierwszorzędne i kluczowe znaczenie dla powodzenia całego przedsięwzięcia,

4. wyznaczenie 35 dniowego terminu składania ofert (bez skrócenia go), uniemożliwiłoby dostawę w ww. terminie (na drzwi otwarte szkoły), albowiem termin ten upływałby pod koniec maja, początek czerwca 2020 r. a zgodnie z:

a) art. 26 ust. 1 Pzp Wykonawca ma co najmniej 10 dni na złożenie oświadczeń i dokumentów,

b) art. 94 ust. 1 pkt 1 Pzp okres standstill wynosi 10 dni.

5. Przygotowanie przez Wykonawców oferty, ze względu na fakt iż SIWZ z poprzedniego postępowania była dostępna na stronie Zamawiającego przez okres 35 dni i nie została zmieniona w niniejszym postępowaniu, nie powinno być czasochłonne, wobec czego skrócenie terminu na składanie ofert nie powinno w żaden sposób wpłynąć na konkurencyjność postępowania.

— Zamawiający zdecydował o skróceniu terminu składania ofert.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

2a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum 2 zamówienia polegające na dostawie i montażu maszyn lub urządzeń do specjalistycznych pracowni dla szkół lub uczelni o wartości co najmniej 200 000 PLN brutto każda.

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, o których mowa powyżej w rozdziale VII pkt 1 ppkt 2a SIWZ zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców spełni warunek samodzielnie.

3. W przypadku polegania Wykonawcy na zasobach podmiotu trzeciego warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, o którym mowa powyżej w rozdziale VII pkt 1 ppkt 2a SIWZ zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej 1 podmiot trzeci spełni warunek samodzielnie.

4. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokona niepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenia Wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wg załącznika do SIWZ;

...cd...

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

...cd...

f) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty o których mowa w rozdziale VIII pkt 5 ppkt a–d odnośnie tego podmiotu;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

g) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII pkt 7 oraz w pkt 5 ppkt a–d należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z dyspozycją § 7 oraz §8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

7. Forma dokumentów zgodnie z § 14 ww. rozporządzenia oraz rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1993).

8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale VII pkt 1 ppkt 2 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

III.2.2) Contract performance conditions

Warunki realizacji umowy określa projekt umowy, który jest załącznikiem do SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

W świetle obowiązujących przepisów, uwzględniając charakter przedmiotu zamówienia oraz następujące okoliczności:

1. Zamawiający przeprowadził wcześniej przetarg nieograniczony (ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21/11/2019 r.) bez skróconego terminu składania ofert, jednakże postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,

2. Zamawiający podjął decyzję o przeprowadzeniu kolejnego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego skracając termin realizacji zamówienia,

3. skrócenie przez Zamawiającego terminu składania ofert umożliwi dostawę i montaż zamówionego wyposażenia do końca kwietnia lub początku maja br. co pozwoli na przeprowadzenie przez Szkołę dni otwartych w terminie poprzedzającym naboru uczniów. W kontekście powstania Szkoły pierwszy nabór ma pierwszorzędne i kluczowe znaczenie dla powodzenia całego przedsięwzięcia.

Całość uzasadnienia skrócenia terminu opisano w sekcji III 1.2).


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 09:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 11:00
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 115.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 1843).

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu oraz regulaminie ePUAP.

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielnie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

8. Zmiana terminu realizacji może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego w szczególności w przypadku:

a) wystąpienia klęsk żywiołowych;

b) wystąpienia siły wyższej;

c) zmiany terminu zakończenia prac budowlanych przez firmę budowlaną. Przewidywany termin zakończenia prac budowlanych przez firmę: 31.3.2020 r.

9. W przypadku zmiany terminu oddania budynku do użytku przez firmę budowlaną, Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt i miejscu przechować przedmiot zamówienia przez okres 1 miesiąca.

10. Zmiany umowy w formie aneksu do umowy są również możliwe w przypadkach, w których nastąpiła:

a) zmiana urzędowej stawki podatku VAT. W takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Jeżeli wzrost stawki VAT nastąpi po terminie realizacji przewidzianym w rozdziale VI pkt 1 SIWZ, a Wykonawca w wyniku zawinionego opóźnienia zobowiązany będzie naliczyć wyższą stawkę VAT koszty wzrostu wartości umowy obciążają Wykonawcę;

b) zmiana, zgłoszenie podwykonawcy za zgodą Zamawiającego.

11. W pozostałym zakresie stosuje się zasady określone w art. 144 ustawy Pzp.

12. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert musi wnieść wadium o wartości 15 000,00 PLN.

13. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal pod adresem skrytki: /8q46m8jog4/SkrytkaESP

14. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, okres gwarancji, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;

2) oświadczenia wymienione w rozdziale VIII pkt 1–4 niniejszej SIWZ;

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego (w oryginale) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego).

15. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

16. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-27

English Language Unavailable

CPV Codes
42000000; 42900000; 31000000; 31700000; Industrial machinery; Miscellaneous general and special-purpose machinery; Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting; Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions