Czechia-Hradec Králové: Paper hand towels

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Czechia-Hradec Králové: Paper hand towels
OJEU (High Value) 043891-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-29
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Fakultní nemocnice Hradec Králové
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Fakultní nemocnice Hradec Králové
National registration number: 00179906
Postal address: Sokolská 581
Town: Hradec Králové - Nový Hradec Králové
Postal code: 500 05
Country: CZ
Contact person: Petra Šmákalová
Telephone: +420 495833198
E-mail: petra.smakalova@fnhk.cz
NUTS code: CZ052
Main address (URL): https://www.fnhk.cz
Address of the buyer profile (URL): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK
I.4) Type of the contracting authority: NATIONAL AGENCY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dodávka papírových ručníků a ubrousků z papíru pro Fakultní nemocnici Hradec Králové


II.1.4) Short description

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky papírových ručníků a ubrousků z papíru po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Zadavatel dále požaduje bezplatnou výpůjčku a instalaci 50 kusů zásobníků na papírové ručníky pro položku č. 2 „ručník papírový (role bez perforace)“ a bezplatnou výpůjčku a instalaci 5 kusů zásobníků na papírové ubrousky pro položku č. 6 „ubrousky skládané bílé s kapacitou min. 500 ks ubrousků/jeden zásobník.

Kód CPV:

33763000-6 Papírové ruční utěrky

33764000-3 Papírové ubrousky

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 3800000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ052
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové - Nový Hradec Králové

II.1.4) Short description

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky papírových ručníků a ubrousků z papíru po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Zadavatel dále požaduje bezplatnou výpůjčku a instalaci 50 kusů zásobníků na papírové ručníky pro položku č. 2 „ručník papírový (role bez perforace)“ a bezplatnou výpůjčku a instalaci 5 kusů zásobníků na papírové ubrousky pro položku č. 6 „ubrousky skládané bílé s kapacitou min. 500 ks ubrousků/jeden zásobník.

Kód CPV:

33763000-6 Papírové ruční utěrky

33764000-3 Papírové ubrousky

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kvalita - sociální aspekt
Weighting: 10
Cost/Price
Criteria: Celková nabídková cena v CZK bez DPH za 2 roky
Weighting: 90
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Profesní způsobilost dle § 77 zákona: Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona – seznam významných dodávek

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona – popisy výrobků

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona – seznam významných dodávek

Účastník doloží seznam o poskytnutých dodávkách alespoň 1 objednateli, kterému poskytl za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení papírové ručníky případně papírové ubrousky, jejíž celkový finanční objem v součtu za poslední 3 roky činí minimálně 150 000 CZK bez DPH (1 objednateli), včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.Předložený seznam musí zároveň obsahovat identifikační údaje objednatele a kontaktní údaje na oprávněné osoby objednatele za účelem případného ověření si předložených informací, a to alespoň v rozsahu telefonní číslo a e-mail. Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona – popisy výrobků

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje popis všech výrobků (zboží) určených k dodání v takovém rozsahu, aby byl zadavatel schopen posoudit splnění veškerých svých požadavků uvedených v této zadávací dokumentaci.

Vhodným prokázáním se rozumí např. doložení produktového, katalogového listu nebo technického listu, příp. jinou formou.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 232-568398
IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 10:00

Additional information:

Otevírání nabídek se uskuteční v souladu s § 109 zákona. Jelikož mohou být podány pouze elektronické nabídky, nebude zadavatel provádět otevírání nabídek veřejně.


Section V: Complementary information


VI.2.1) Electonic ordering will be used
VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-24

English Language Unavailable

CPV Codes
33763000; Paper hand towels;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions