Poland-Warsaw: Catering services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Catering services
OJEU (High Value) 044543-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-29
Deadline 2020-02-14 09:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
National registration number: 006472651
Postal address: Wołoska 137
Town: Warszawa
Postal code: 02-507
Country: PL
Telephone: +48 225081821
E-mail: zamowieniapubliczne@cskmswia.pl
Fax: +48 225081803
NUTS code: PL911
Main address (URL): http://www.cskmswia.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.e-propublico.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
www.e-propublico.pl
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
SP ZOZ
I.5.2) Other activity -
SP ZOZ

Section II: Object of Contract


Title:

Usługa żywienia pacjentów CSK MSWiA w formie cateringu oraz zapewnienie posiłków regeneracyjnych dla CSK MSWiA na okres 3 lat

Reference number: CSKDZMiZP-2375/22/01/02/2020

II.1.4) Short description

Usługa żywienia pacjentów CSK MSWiA w formie cateringu oraz zapewnienie posiłków regeneracyjnych dla CSK MSWiA na okres 3 lat.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 19373505.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego, POLSKA

II.1.4) Short description

Usługa żywienia pacjentów CSK MSWiA w formie cateringu oraz zapewnienie posiłków regeneracyjnych dla CSK MSWiA na okres 3 lat zgodnie z SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Posiadanie certyfikatu ISO 22000
Weighting: 20

Criteria: Godzina zgłaszania korekty (dotyczy punktu 1 lit. c – obowiązki Zamawiającego) opisu przedmiotu zamówienia
Weighting: 10

Criteria: Godzina zgłaszania korekty (dotyczy punktu 1 lit. b – obowiązki Zamawiającego) opisu przedmiotu zamówienia
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 19373505.00
II.02.07) Duration in months 36
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 581 205,15 PLN.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna za spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 3 000 000 PLN (trzy miliony złotych 00/100).

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna za spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca, posiada obiekt kuchenny w odległości od Zamawiającego jest nie większej niż 50 km (w linii prostej) przez cały okres obowiązywania umowy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp” dla zamówień na usługi społeczne (art. 138o–138s).


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 09:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-13
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 09:00

Section V: Complementary informationAdditional information:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

— wzór oferty elektronicznej,

— jednolity europejski dokument zamówienia,

— certyfikat ISO 22000.

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert należy złożyć:

— oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

— dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

— informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument,

— oświadczenie o posiadaniu obiektu kuchennego w odległości nie większej niż 50 km (w linii prostej) od siedziby Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy,

— oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę,

— oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— oświadczenie Wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,

— zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

Informacje dodatkowe:

Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp – zgodnie z SIWZ.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – zgodnie z SIWZ.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-24

English Language Unavailable

CPV Codes
55520000; Catering services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions