Poland-Szczecin: Social work services with accommodation

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Szczecin: Social work services with accommodation
OJEU (High Value) 045102-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-29
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Gmina Miasto Szczecin Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Awarding Criteria Not applicable
Procedure Open procedure

Description :


CONTRACT

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Miasto Szczecin Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Postal address: Gen. Sikorskiego 3
Town: Szczecin
Postal code: 70-323
Country: PL
Contact person: Anna Sankowska
Telephone: +48 914857534
E-mail: asankowska@mopr.szczecin.pl
Fax: +48 914857603
NUTS code: PL424
Main address (URL): http://www.bip.mopr.szczecin.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://bip.mopr.szczecin.pl/

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AGENCY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: SOCIAL PROTECTION

Section II: Object of Contract


Title:

Świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku w ramach projektu Kreator bezpieczeństwa

Reference number: 341-2/2020

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób w podeszłym wieku w ramach projektu „Kreator bezpieczeństwa”.

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia usług opieki i wsparcia mieszkańcom mieszkań chronionych, w których przebywać będą osoby w wieku poprodukcyjnym, będącymi uczestnikami projektu Kreator bezpieczeństwa. Mieszkania znajdują się w centrum miasta Szczecin: mieszkanie przy ul. Bol. Śmiałego przeznaczone jest dla maksymalnie 5 osób, mieszkanie przy ul. H. Żółkiewskiego przeznaczone jest dla maksymalnie 7 osób.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL424
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Mieszkania chronione na terenie Miasta Szczecin

II.1.4) Short description

Wykonawca świadcząc usługi opieki i wsparcia zobowiązany będzie w szczególności do:

1) zagwarantowania mieszkańcom ciągłej opieki poprzez zapewnienie w mieszkaniu chronionym stałego personelu świadczącego usługi opieki i wsparcia w systemie zmianowym:

— zmiana dzienna: od godz. 7:00 do godz. 19:00 – podczas której Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania co najmniej 1 osoby która będzie zajmować się czynnościami gospodarczymi takimi jak: przygotowywanie posiłków, sprzątanie, robienie zakupów (osoba ta musi być obecna w porze 3 posiłków głównych oraz przy wykonywaniu toalety porannej i wieczornej) oraz 2 innymi osobami, które będą sprawowały opiekę i wsparcie (poza czynnościami gospodarczymi) nad mieszkańcami w ciągu zmiany dziennej,

— zmiana nocna: od godz. 19:00 do 7:00 – podczas której nadzór nad mieszkańcami sprawowany ma być przez jedną osobę;

2) zapewnienia mieszkańcom co najmniej 3 posiłków dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) zgodnie z dietą zaleconą przez lekarza;

3) zapewnienia mieszkańcom dostępności do drobnych posiłków i napojów pomiędzy posiłkami głównymi;

4) utrzymywania porządku w mieszkaniu;

5) zapewnienia mieszkańcom o ile ich stan zdrowia na to pozwala możliwości skorzystania ze spaceru, wyjścia do lekarza itp.;

6) dbania o higienę osobistą mieszkańców, wykonywanie lub pomoc w wykonywaniu toalety ciała, pranie bielizny osobistej i pościelowej mieszkańców;

7) pobierania odpłatności od mieszkańców za środki czystości w stawce określonej w decyzji administracyjnej wydanej przez Zamawiającego;

8) zapewnienia środków higieny osobistej (w ramach środków finansowych mieszkańców);

9) wykupywania ze środków finansowych mieszkańców leków oraz monitorowanie przyjmowania leków przez mieszkańców;

10) zapewnienia mieszkańcom korzystania ze świadczeń zdrowotnych: lekarz rodzinny, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka opieki długoterminowej oraz pomocy mieszkańcom w dotarciu do placówek ochrony zdrowia;

11) organizacji czasu wolnego mieszkańców m.in. poprzez wspólne czytanie, oglądanie TV, gry stolikowe;

12) pobierania odpłatności od mieszkańców za wyżywienie w stawce dziennej określonej w decyzji administracyjnej wydanej przez Zleceniodawcę;

13) dbania o wyposażenie znajdujące się w mieszkaniach chronionych;

14) zapewnienia przestrzegania regulaminu mieszkań chronionych;

15) dbania o przestrzeganie zakazu palenia papierosów i picia alkoholu zarówno przez mieszkańców, jak i osoby świadczące usługi opieki i wsparcia;

16) dbania o przestrzeganie zasady odwiedzin osób obcych do godz. 21:00;

17) dbania o przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00.

II.2.7) End 2020-12-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

RPOWZ 2014 -2020 Projekt Kreator Bezpieczeństwa


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.01.04.1) List and brief description of rules and criteria:

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w: art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

Art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum: 1 osobą do obsługi administracyjno-finansowej, na każdym dyżurze dziennym: min. 1 osobą, która będzie zajmować się czynnościami gospodarczymi, takimi jak: przygotowywanie posiłków, sprzątane, pranie, robienie zakupów, minimum 2 innymi osobami, które będą sprawować opiekę i wsparcie nad mieszkańcami w ciągu dnia, na każdym dyżurze nocnym: minimum 1 osobą, która będzie sprawowała nadzór nad mieszkańcami mieszkania chronionego w porze nocnej. Wykonawca jest ubezpieczony OC na kwotę 150 000 PLN.

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określone zostały w rozdziale IV Istotnych warunków zamówienia.

III.2.2) Contract performance conditions

Zakres, warunki realizacji umowy, warunki płatności, sposób kontroli, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy dokonanie w niej zmian w następujących przypadkach:

Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy dokonanie w niej zmian w następujących przypadkach:

— zm st praw w zakresie dot reali umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy przez wyk. Zmieniony sposób wykonania przedmiotu umowy zostanie określony w aneksie do umowy sporz w oparciu o aktualną podst prawną, st. uzasadnienie dla dokonania zmiany,

— wyst. obiektywnych niezal od woli stron umowy okli skutkujących potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy,

— zmian w wyk osób przewidzianych do realizacji zam.,

— zwiększenia ilości świadczony usług opieki i wsparcia, przy czym łącza wartość dodatkowych usług opieki i wsparcia nie będzie wyższa niż 50 % wartości zawartej umowy.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 138 n pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi społeczne, którego przedmiotem są usługi określone w załączniku nr XIV do Dyrektywy 2014/24/UE.

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00Section V: Complementary information

VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

Kryteria oceny ofert: cena – 50 %, jakość – 50 %.

Z uwagi na fakt, iż przy realizacji zamówienia przetwarzane będą dane osobowe klientów na rzecz których świadczone będą usługi, z Wykonawcą zostanie zawarta umowa o powierzenie przetwarzania danych według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w rozdziale XIII IWZ.

Wykonawcy zagraniczni. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP i jest zobowiązany, zgodnie z rozd. IV pkt 5 IWZ do złożenia wskaz tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozp Mini Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zam od wykon, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów:

1) o których mowa w § 5 pkt. 1 ww. Rozporządzenia:

— składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,

2) o których mowa w § 5 pkt 2–4 ww. Rozporządzenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezp. społ. lub zdrow. albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Forma dokumentów podmiotów zagranicznych została określona w rozdziale V IWZ.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:

a) adm. i podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Gmina Miasto Szczecin – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie,

b) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, tel. 91 48 57 542, adres email: iod@mopr.szczecin.pl,

c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego,

d) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,

e) ww. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

f) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,

g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się w rozdziale III IWZ


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu (np.za pomocą ePuap) przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień siwz, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składnia ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Pełne pouczenie o środkach ochrony prawnej zawarte jest w Instrukcji dla Wykonawców.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-24

English Language Unavailable

CPV Codes
85311000; Social work services with accommodation;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions