Poland-Mszana Dolna: Waste-tip management services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Mszana Dolna: Waste-tip management services
OJEU (High Value) 042203-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-28
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Urząd Miasta Mszana Dolna
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Urząd Miasta Mszana Dolna
National registration number: PL218
Postal address: ul. J. Piłsudskiego 2
Town: Mszana Dolna
Postal code: 34-730
Country: PL
Contact person: Ewa Kozicka
Telephone: +48 183310417
E-mail: przetargi@mszana-dolna.pl
Fax: +48 183311555
NUTS code: PL218
Main address (URL): www.mszana-dolna.pl
Address of the buyer profile (URL): https://bip.malopolska.pl/ummszanadolna

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://bip.malopolska.pl/ummszanadolna

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Reference number: IGK.271.1.2020

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu odpadów komunalnych, odebranych przez podmiot odbierający odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych z terenu miasta Mszana Dolna oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym w Mszanie Dolnej przy ul. Krakowskiej na działce ewidencyjnej nr 10078/1.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL218
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miasto Mszana Dolna, powiat limanowski, POLSKA

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia objęte jest zagospodarowanie następujących odpadów:

1) odpady niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 – 750,00 Mg,

2) zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 – 310,00 Mg,

3) opakowania ze szkła 15 01 07 – 120,00 Mg,

4) papier, tektura 20 01 01 – 20,00 Mg,

5) odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 – 300,00 Mg.

Wskazane powyżej szacowane ilości odpadów komunalnych stanowią jedynie przewidywane wielkości zamówienia i mogą różnić się od rzeczywistych ilości odebranych odpadów komunalnych. W PSZOK Zamawiający będzie przyjmował następujące rodzaje odpadów komunalnych w ilości szacunkowej 200,00 Mg:

— w szczególności: resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki, baterie i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje, przeterminowane leki),

— meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

— odpady zielone (liście, trawa, gałęzie),

— zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, gruz budowlany.

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-03-01
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Odbieranie odpadów komunalnych w terminie od 1.3.2020 r. do 31.12.2020 r.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 500 000,00 PLN.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek wówczas, jeżeli wykaże, że:

a) posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów,

b) prowadzi instalację wskazaną w Wojewódzkim planie gospodarki odpadami,

c) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, zagospodarowanie odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 2 000 Mg przez okres 12 miesięcy.

III.2.2) Contract performance conditions

Warunki wykonanie przedmiotu umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załączonym do SIWZ. Z Wykonawcą, którego oferta w wyniku badania będzie najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa na odpowiednie zadanie. Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego projekt umowy na wykonanie Zamówienia. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dopuszczalna jest jedynie w zakresie określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Negotiation
IV.1.1) Type of procedure: Competitive procedure with negotiation

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-14

Section V: Complementary informationAdditional information:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz w art. 24 ust. 5 ustawy. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert:

W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w SIWZ oraz, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw, o których mowa w SIWZ.

2. Wykonawca przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu UZP (https://miniportal.uzp.gov.pl/) lub ePUAPu(https://epuap.gov.pl/wps/portal) wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) składa oświadczenie aktualne na dzień składania ofert w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 25a ust 2 ustawy, sporządzonego zgodnie ze wzorem formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/7.3. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) można przygotować zgodnie z instrukcją podaną pod adresem (https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/36196/Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf). Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu formularz ofertowy wraz z JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy JEDZ składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Treść oświadczenia powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia; Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, składa (JEDZ) podwykonawców w zakresie braku podstaw wykluczenia, zobowiązanie podmiotów trzecich – jeżeli dotyczy; Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa (JEDZ) podmiotów trzecich wraz z zobowiązaniem, w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika pełnomocnictwo (przedstawione w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem). W przypadku gdy Wykonawca nie załączy do oferty wymaganego formularza JEDZ lub złożony formularz JEDZ jest niekompletny, zawiera błędy lub budzi wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, w terminie przez siebie wskazanym.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej są: odwołanie oraz skarga do sądu.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. W związku z faktem, iż wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego;

4) opisu przedmiotu zamówienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców. Na czynności, te nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem ust. 4.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis.

11. Przepisy dotyczące odwołania znajdują się w dziale VI środki ochrony prawnej, rozdział 2 odwołanie, art. 180–198 ustawy Pzp.

12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga wnoszona do sądu okręgowego, właściwego dla siedziby Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Przepisy dotyczące skargi znajdują się w dziale VI środki ochrony prawnej, rozdział 3 skarga do sądu, art. 198a–198g ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-24

English Language Unavailable

CPV Codes
90533000; 90514000; Waste-tip management services; Refuse recycling services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions