Poland-Warsaw: Catering services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Catering services
OJEU (High Value) 042971-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-28
Deadline 2020-02-14 11:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Komenda Stołeczna Policji
Awarding Criteria Not applicable
Procedure Open procedure

Description :


CONTRACT

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Komenda Stołeczna Policji
Postal address: ul. Nowolipie 2
Town: Warszawa
Postal code: 00-150
Country: PL
Contact person: Ewa Kazanecka
Telephone: +48 226038840
E-mail: ewa.kazanecka@ksp.policja.gov.pl
Fax: +48 226037642
NUTS code: PL911
Main address (URL): http://www.policja.waw.pl/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: PUBLIC ORDER AND SAFETY

Section II: Object of Contract


Title:

Usługa przygotowania, dostarczenia i podawania posiłków

Reference number: WZP-282/20/21/Z

II.1.4) Short description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę przygotowania, dostarczenia i podawania posiłków.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania w okresie obowiązywania umowy z prawa opcji w zakresie:

a) przygotowania i dostarczenia posiłków, w tym w formie prowiantu, 16 razy przez 2 dni dla 1 000 policjantów z terenu kraju biorących udział w zabezpieczeniu imprez sportowych podwyższonego ryzyka oraz manifestacji,

b) przygotowania i dostarczenia posiłków, w tym w formie prowiantu 16 razy przez 1 dzień dla 1 500 policjantów garnizonu stołecznego biorących udział w zabezpieczeniu imprez sportowych podwyższonego ryzyka oraz manifestacji,

c) 1 000 l gorących napojów w termosach (kawa, herbata).


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL91
II.2.3.2) Main site or place of performance:

a) budynek stołówki zlokalizowanej na terenie zamkniętym w OPP Piaseczno przy ul. Puławskiej 44 E,

b) obiekty wskazane przez Zamawiającego, zlokalizowane na terenie podległym Komendantowi KSP.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania, dostarczania i podawania posiłków

2. Zamawiający planuje zorganizować 8 edycji (turnusów) szkoleniowych po 90 dni dla ok. 400 policjantów w każdej edycji.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdz. II dokumentacji postępowania zamieszczonej na Platformie Zakupowej.

4. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium przez Wykonawców.

5. Termin związania ofertą: 60 dni (2 miesiące).

6. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.) zwanej dalej „umową o pracę” przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób przygotowujących posiłki w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

II.02.07) Duration in months 24


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.01.04.1) List and brief description of rules and criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu,spełniają nw. warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej. Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże, że:

1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, tj. posiada decyzję o zatwierdzeniu zakładu oraz wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z art. 63 ust. 1 Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2019, poz. 1252 ze zm.,

2) dysponuje co najmniej 3 pojazdami przystosowanymi do przewożenia żywności,

3) dysponuje co najmniej 3 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

a) co najmniej 2 osobami posiadającymi kwalifikacje gastronomiczne,

b) co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje dietetyka;

2) posiada doświadczenie – 1 usługa w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w ramach jednego kontraktu o wartości minimalnej 3 000 000,00 PLN brutto;


III.2.2) Contract performance conditions

Ogólne warunki umowy zostały opisane w rozdz. XVII dokumentacji zamówienia zamieszczonej na Platformie Zakupowej.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 11:00Section V: Complementary information

VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 24 ust. 5 pkt 1–2, 4 i pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału określone w sekcji III.1.4.

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego został wskazany w rozdz. V dokumentacji postępowania.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-23

English Language Unavailable

CPV Codes
55520000; Catering services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions