Poland-Warsaw: Cleaning services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Cleaning services
OJEU (High Value) 048700-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-31
Deadline 2020-02-14 09:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Jednostka Wojskowa nr 6021
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Jednostka Wojskowa nr 6021
National registration number: 14626847100000
Postal address: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Town: Warszawa
Postal code: 00-909
Country: PL
Contact person: Kancelaria jednostki
E-mail: ozgst.zampub@ron.mil.pl
Fax: +48 261847577
NUTS code: PL7
Main address (URL): https://ozgst.wp.mil.pl/pl/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://platformazakupowa.pl/pn/ozgst

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
jednostka wojskowa

Main Activity
I.5.1) Main Activity: DEFENCE

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu powierzchni wewnętrznych obiektów kubaturowych, powierzchni zewnętrznych utwardzonych oraz utrzymaniu i pielęgnacji terenów zielonych

Reference number: 09/2020/PN/INFR

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu powierzchni wewnętrznych obiektów kubaturowych, powierzchni zewnętrznych utwardzonych oraz utrzymaniu i pielęgnacji terenów zielonych w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 6021 w Warszawie z podziałem na 4 (cztery) części:

I część zamówienia - Usługa sprzątania w kompleksie:(K-0044) Warszawa, ul. Żwirki Wigury 9/13,

II część zamówienia - Usługa sprzątania w kompleksie:(K-7886) Warszawa, ul. Kozielska 4A,

III część zamówienia - Usługa sprzątania w kompleksie:(K-3796) Puchały gm. Raszyn, ul. Sokołowska,

IV część zamówienia - Usługa sprzątania w kompleksie: (K-4699) Warszawa-Wesoła, ul. Szkolna 14.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze szczegółowymi wymogami przedstawiono w załącznikach do SIWZ (tj.: Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia, Szczegółowe kalkulacje cenowe oraz Projekty umów).

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 19725381.86

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Usługa sprzątania w kompleksach: (K-0044) Warszawa, ul. Żwirki Wigury 9/13.

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Warszawa, ul. Żwirki Wigury 9/13

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze szczegółowymi wymogami przedstawiono w załącznikach do SIWZ (tj.: Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia, Szczegółowe kalkulacje cenowe oraz Projekty umów). ZAMAWIAJĄCY wymaga zatrudnienia przez WYKONAWCĘ i/lub PODWYKONAWCĘ(ców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO czynności (sprzątanie powierzchni wewnętrznych, powierzchni zewnętrznych utwardzonych oraz wykonywanie czynności nadzoru) w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy(Dz. U. 2019r. poz.1040 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje okoliczność udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843). art. 67. ust. 1, pkt 6. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

[...] w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości [...]. ZAKRES PRAC 1. POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE (codziennie; raz w tygodniu; raz w miesiącu; raz na kwartał, dwa razy w roku; raz w roku – opis jak w zamówieniu podstawowym): pomieszczenia biurowe; służbowe; sztabowo – biurowe; szatnie; ciągi komunikacyjne; pomieszczenia socjalne; węzły sanitarne; ciągi komunikacyjne; klatki schodowe. 2. POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE (powierzchnie ewnętrzne utwardzone; zielone - opis jak w zamówieniu podstawowym) drogi; place; chodniki; trawniki.WARUNKI NA JAKICH ZOSTANĄ ONE UDZIELONE

Do 20 % wartości zamówienia podstawowego Zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia, wystąpią okoliczności organizacyjne i formalne, zmiany uwarunkowań prawnych, bądź zmiany organizacyjnych struktur użytkownika(ów) i Zamawiającego w szczególności 1) częstą zmianą przeznaczenia pomieszczeń wcześniej nie objętych systemem zleconym; 2) przejmowaniem nowych instytucji na zaopatrzenie Zamawiającego; 3) wydawaniem rozkazów lokalizacyjnych dla nowo tworzonych instytucji; 4) wydawaniem rozkazów dotyczących organizacji ćwiczeń, zgrupowań wojskowych, szkoleń, imprez plenerowych itp. 5) zaistnienia sytuacji; której zaistnienie nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; i której Zamawiający nie mógł przewidzieć - wymagane jest świadczenie usługi w sposób ciągły i niezakłócony. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza PODWYKONAWSTWA w zakresie części I zamówienia.. ZAMAWIAJĄCY wymaga aby WYKONAWCA zrealizował przedmiot umowy samodzielnie.

II.2.5) Award criteria:

Value excluding VAT: PLN 17148610.63
II.2.7) End 2024-03-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

ZAMAWIAJĄCY wymaga wniesienia wadium w niżej wymienionej wysokości: dla części I zamówienia - 171 000,00 zł.


Description: Item/Lot 2
Title:

Usługa sprzątania w kompleksie: (K-7886) Warszawa, ul. Kozielska 4A.

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Warszawa, ul. Kozielska 4A

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze szczegółowymi wymogami przedstawiono w załącznikach do SIWZ (tj.: Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia, Szczegółowe kalkulacje cenowe oraz Projekty umów). ZAMAWIAJĄCY wymaga zatrudnienia przez WYKONAWCĘ i/lub PODWYKONAWCĘ(ców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO czynności (sprzątanie powierzchni wewnętrznych, powierzchni zewnętrznych utwardzonych oraz wykonywanie czynności nadzoru) w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy(Dz. U. 2019r. poz.1040 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje okoliczność udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843). art. 67. ust. 1, pkt 6. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

[...] w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości [...]. ZAKRES PRAC 1. POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE (codziennie; raz w tygodniu; raz w miesiącu; raz na kwartał, dwa razy w roku; raz w roku – opis jak w zamówieniu podstawowym): pomieszczenia biurowe; służbowe; sztabowo – biurowe; szatnie; ciągi komunikacyjne; pomieszczenia socjalne; węzły sanitarne; ciągi komunikacyjne; klatki schodowe. 2. POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE (powierzchnie zewnętrzne utwardzone; zielone - opis jak w zamówieniu podstawowym) drogi; place; chodniki; trawniki.WARUNKI NA JAKICH ZOSTANĄ ONE UDZIELONE

Do 20 % wartości zamówienia podstawowego Zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia, wystąpią okoliczności organizacyjne i formalne, zmiany uwarunkowań prawnych, bądź zmiany organizacyjnych struktur użytkownika(ów) i Zamawiającego w szczególności 1) częstą zmianą przeznaczenia pomieszczeń wcześniej nie objętych systemem zleconym; 2) przejmowaniem nowych instytucji na zaopatrzenie Zamawiającego; 3) wydawaniem rozkazów lokalizacyjnych dla nowo tworzonych instytucji; 4) wydawaniem rozkazów dotyczących organizacji ćwiczeń, zgrupowań wojskowych, szkoleń, imprez plenerowych itp. 5) zaistnienia sytuacji; której zaistnienie nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; i której Zamawiający nie mógł przewidzieć - wymagane jest świadczenie usługi w sposób ciągły i niezakłócony.

II.2.5) Award criteria:

Value excluding VAT: PLN 788253.54
II.2.7) End 2024-03-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

ZAMAWIAJĄCY wymaga wniesienia wadium w niżej wymienionej wysokości: dla części II zamówienia - 7 800,00 zł.


Description: Item/Lot 3
Title:

Usługa sprzątania w kompleksie: (K-3796) Puchały gm. Raszyn, ul. Sokołowska.

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Puchały gm. Raszyn, ul. Sokołowska.

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze szczegółowymi wymogami przedstawiono w załącznikach do SIWZ (tj.: Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia, Szczegółowe kalkulacje cenowe oraz Projekty umów). ZAMAWIAJĄCY wymaga zatrudnienia przez WYKONAWCĘ i/lub PODWYKONAWCĘ(ców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO czynności (sprzątanie powierzchni wewnętrznych, powierzchni zewnętrznych utwardzonych oraz wykonywanie czynności nadzoru) w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy(Dz. U. 2019r. poz.1040 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje okoliczność udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843). art. 67. ust. 1, pkt 6. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

[...] w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości [...]. ZAKRES PRAC 1. POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE (codziennie; raz w tygodniu; raz w miesiącu; raz na kwartał, dwa razy w roku; raz w roku – opis jak w zamówieniu podstawowym): pomieszczenia biurowe; służbowe; sztabowo – biurowe; szatnie; ciągi komunikacyjne; pomieszczenia socjalne; węzły sanitarne; ciągi komunikacyjne; klatki schodowe. 2. POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE (powierzchnie zewnętrzne utwardzone; zielone - opis jak w zamówieniu podstawowym) drogi; place; chodniki; trawniki.WARUNKI NA JAKICH ZOSTANĄ ONE UDZIELONE

Do 20 % wartości zamówienia podstawowego Zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia, wystąpią okoliczności organizacyjne i formalne, zmiany uwarunkowań prawnych, bądź zmiany organizacyjnych struktur użytkownika(ów) i Zamawiającego w szczególności 1) częstą zmianą przeznaczenia pomieszczeń wcześniej nie objętych systemem zleconym; 2) przejmowaniem nowych instytucji na zaopatrzenie Zamawiającego; 3) wydawaniem rozkazów lokalizacyjnych dla nowo tworzonych instytucji; 4) wydawaniem rozkazów dotyczących organizacji ćwiczeń, zgrupowań wojskowych, szkoleń, imprez plenerowych itp. 5) zaistnienia sytuacji; której zaistnienie nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; i której Zamawiający nie mógł przewidzieć - wymagane jest świadczenie usługi w sposób ciągły i niezakłócony.

II.2.5) Award criteria:

Value excluding VAT: PLN 534780.09
II.2.7) End 2024-03-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

ZAMAWIAJĄCY wymaga wniesienia wadium w niżej wymienionej wysokości: dla części III zamówienia - 5 300,00 zł.


Description: Item/Lot 4
Title:

Usługa sprzątania w kompleksie: (K-4699) Warszawa-Wesoła, ul. Szkolna 14.

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Warszawa-Wesoła, ul. Szkolna 14.

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze szczegółowymi wymogami przedstawiono w załącznikach do SIWZ (tj.: Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia, Szczegółowe kalkulacje cenowe oraz Projekty umów). ZAMAWIAJĄCY wymaga zatrudnienia przez WYKONAWCĘ i/lub PODWYKONAWCĘ(ców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO czynności (sprzątanie powierzchni wewnętrznych, powierzchni zewnętrznych utwardzonych oraz wykonywanie czynności nadzoru) w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy(Dz. U. 2019r. poz.1040 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje okoliczność udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843). art. 67. ust. 1, pkt 6. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

[...] w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości [...]. ZAKRES PRAC 1. POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE (codziennie; raz w tygodniu; raz w miesiącu; raz na kwartał, dwa razy w roku; raz w roku – opis jak w zamówieniu podstawowym): pomieszczenia biurowe; służbowe; sztabowo – biurowe; szatnie; ciągi komunikacyjne; pomieszczenia socjalne; węzły sanitarne; ciągi komunikacyjne; klatki schodowe. 2. POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE (powierzchnie zewnętrzne utwardzone; zielone - opis jak w zamówieniu podstawowym) drogi; place; chodniki; trawniki.WARUNKI NA JAKICH ZOSTANĄ ONE UDZIELONE

Do 20 % wartości zamówienia podstawowego Zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia, wystąpią okoliczności organizacyjne i formalne, zmiany uwarunkowań prawnych, bądź zmiany organizacyjnych struktur użytkownika(ów) i Zamawiającego w szczególności 1) częstą zmianą przeznaczenia pomieszczeń wcześniej nie objętych systemem zleconym; 2) przejmowaniem nowych instytucji na zaopatrzenie Zamawiającego; 3) wydawaniem rozkazów lokalizacyjnych dla nowo tworzonych instytucji; 4) wydawaniem rozkazów dotyczących organizacji ćwiczeń, zgrupowań wojskowych, szkoleń, imprez plenerowych itp. 5) zaistnienia sytuacji; której zaistnienie nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; i której Zamawiający nie mógł przewidzieć - wymagane jest świadczenie usługi w sposób ciągły i niezakłócony.

II.2.5) Award criteria:

Value excluding VAT: PLN 1253737.60
II.2.7) End 2024-03-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

ZAMAWIAJĄCY wymaga wniesienia wadium w niżej wymienionej wysokości: dla części IV zamówienia - 12 500,00 zł.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się WYKONAWCY, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp. ZAMAWIAJĄCY uzna, że WYKONAWCA nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, jeżeli z przedstawionych przez WYKONAWCĘ oświadczeń i dokumentów wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania określone w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp. W przypadkach, gdy WYKONAWCA wykazując spełnienie warunków, polega na zasobach innych podmiotów, w stosunku do żadnego z tych podmiotów nie mogą występować uwarunkowania art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp. W zakresie wykazania spełnienia przez WYKONAWCĘ warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz brak podstaw wykluczenia należy przedłożyć:

1) Oświadczenia w formie jednolitego dokumentu, wypełnionego w zakresie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO w ogłoszeniu o zamówieniu i w treści SIWZ; a) WYKONAWCA składa oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), celem potwierdzenia wykazania warunku o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu; /informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu/.b) ZAMAWIAJĄCY załącza wzór (szablon) oświadczenia stanowiący załącznik

Nr 6 do SIWZ, opracowany w oparciu o formularz ustanowiony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE; c) Oświadczenie winno potwierdzać stan faktyczny na dzień składania ofert. d) [dotyczy części IV załącznika nr 6 do SIWZ]: Kryteria kwalifikacji – w odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A - D w przedmiotowej części) α: ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji – WYKONAWCA może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej

Z pozostałych sekcji w części IV załącznika nr 6 (JEDZ). e) Oświadczenie o spełnianiu wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji spełni wymogi oświadczenia WYKONAWCY o wstępnym potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji), o którym mowa w art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

2) WYKONAWCA, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów oraz zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1).

3) WYKONAWCA, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia PODWYKONAWCOM, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się WYKONAWCY, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. ZAMAWIAJĄCY uzna spełnienie tego warunku, jeżeli WYKONAWCA wykaże, że posiada aktualne poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego min. trzeciego stopnia, potwierdzające zdolność WYKONAWCY do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach (dotyczy części I zamówienia).

ZAMAWIAJĄCY, na podstawie art. 26 ust. 1 przed udzieleniem zamówienia wezwie WYKONAWCĘ, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego min. trzeciego stopnia, potwierdzające zdolność WYKONAWCY do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się WYKONAWCY, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: sytuacji ekonomicznej lub finansowej. ZAMAWIAJĄCY wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku aby WYKONAWCA posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:

Część I – 1 200 000,00 zł brutto,

Część II – 250 000,00 zł brutto,

Część III – 200 000,00 zł brutto,

Część IV – 300 000,00 zł brutto.

Jeżeli WYKONAWCA składa ofertę na kilka części (zadań) jednocześnie, na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, powinien wykazać wartość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż łączna kwota wymagana w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku dla części (zadań), na które składana jest oferta.

W przypadku wartości posiadanych środków finansowych wyrażonych w innej walucie, zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg. kursu z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na podstawie Tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

ZAMAWIAJĄCY, na podstawie art. 26 ust. 1 przed udzieleniem zamówienia wezwie WYKONAWCĘ, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń

Lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tj.: w zakresie wykazania spełnienia przez WYKONAWCĘ warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową WYKONAWCY, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się WYKONAWCY, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej: ZAMAWIAJĄCY uzna spełnienie tego warunku, jeżeli WYKONAWCA wykaże się dysponowaniem,

1) wymienionymi osobami zgodnie z treścią Rozdziału V SIWZ w zakresie danej części zamówienia

Oraz wykaże się wykonaniem

2) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, minimum 2 (dwie) usługi, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia odpowiadające wartościom brutto wskazanym poniżej. Wartość każdej (pojedynczej) usługi powinna być nie mniejsza niż:

Część I zamówienia 2 000 000,00 zł.

Część II zamówienia 250 000,00 zł.

Część III zamówienia 200 000,00 zł.

Część IV zamówienia 300 000,00 zł.

Jeżeli WYKONAWCA składa ofertę na kilka części (zadań) jednocześnie, na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, powinien zsumować wyżej wymienione wartości dla tych części i na łączną kwotę przedstawić 2 usługi o wartości równej sumie części (zadań) na które składana jest oferta. (każda z tych usług)

Przykładowo:

1) jeżeli WYKONAWCA składa ofertę na część I wykaz powinien przedstawiać

2 usługi o wartości minimum 2 000 000,00 zł (każda z tych usług);

2) jeżeli WYKONAWCA składa ofertę na część I i II wykaz powinien przedstawiać

2 usługi o wartości minimum 2 250 000,00 zł (każda z tych usług):

3) jeżeli WYKONAWCA składa ofertę na część I,II,III wykaz powinien przedstawiać 2 usługi o wartości minimum 2 450 000,00 zł (każda z tych usług)

4) jeżeli WYKONAWCA składa ofertę na wszystkie części od I do IV wykaz powinien przedstawiać 2 usługi o wartości minimum 2 750 000,00 zł (każda z tych usług)

W przypadku składania oferty na inne części mają zastosowanie zapisy wskazane powyżej. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wartość wykonanej dostawy do dnia wydania poświadczenia należytego wykonania, musi być wystarczająca do wykazania spełnienia warunku udziału.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

ZAMAWIAJĄCY, na podstawie art. 26 ust. 1 przed udzieleniem zamówienia wezwie WYKONAWCĘ, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tj.: w zakresie wykazania spełnienia przez WYKONAWCĘ warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu,

2) wykaz osób, skierowanych przez WYKONAWCĘ do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.2.2) Contract performance conditions

Ogólne warunki umowy stanowią załączniki do SIWZ. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostały określone w treści projektów umowy w tym zmiany wysokości wynagrodzenia należnego WYKONAWCY, o którym mowa w umowie, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w umowie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez WYKONAWCĘ.4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 09:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 09:15
IV.02.07) Place

00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13, budynek 511, pokój nr 1.


Section V: Complementary informationW okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego do 20 % wartości zamówienia podstawowego (w zakresie danej części zamówienia).

VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

ZAMAWIAJĄCY, na podstawie art. 26 ust. 1 przed udzieleniem zamówienia wezwie WYKONAWCĘ, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tj.: w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp należy przedłożyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że WYKONAWCA nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że WYKONAWCA zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że WYKONAWCA nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że WYKONAWCA zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

O działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenie WYKONAWCY o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenie WYKONAWCY o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenie WYKONAWCY o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

8) informacji w odniesieniu o przynależności do grupy kapitałowej. WYKONAWCA, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, WYKONAWCA może przedstawić dokumenty

I informacje potwierdzające, że powiązania z innym WYKONAWCĄ nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Od WYKONAWCY, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą ZAMAWIAJĄCY przed podpisaniem umowy żąda wniesienia zabezpieczenia /dotyczy każdej z części zamówienia odrębnie/ należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto przedstawionej przez WYKONAWCĘ w Szczegółowej kalkulacji cenowej. Pozostałe szczegółowe wymagania w zakresie przedmiotowego zamówienia przedstawia treść SIWZ.


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587800
Fax: +48 224587800

Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587800
Fax: +48 224587800
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587800
Fax: +48 224587800

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-28

English Language Unavailable

CPV Codes
90910000; 90900000; Cleaning services; Cleaning and sanitation services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions