Poland-Warsaw: Services incidental to logging

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Services incidental to logging
OJEU (High Value) 048792-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-31
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny w Warszawie
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny w Warszawie
National registration number: 2019/S 180-438062
Postal address: ul. Chełmżyńska 9
Town: Warszawa
Postal code: 04-247
Country: PL
Contact person: Karolina Ślusarczyk
E-mail: dzp.wa@amw.com.pl
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.amw.com.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://amw.eb2b.com.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://amw.eb2b.com.pl
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
agencja wykonawcza
I.5.2) Other activity -
zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Section II: Object of Contract


Title:

Usługa wycinki oraz pielęgnacji drzew i krzewów, prowadzenie cięć pielęgnacyjnych, a także dokonywanie nasadzeń drzew na nieruchomościach z zasobu Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, 3 części

Reference number: DZP.OW.7720.601.2019/2020

II.1.4) Short description

Zamówienie obejmuje prowadzenie na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa wycinki drzew o zróżnicowanych wymiarach obwodów i cięć w koronach drzew obejmujących: cięcia techniczne – skrócenie pędów, gałęzi i konarów wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznym itp., cięcia pielęgnacyjne sanitarne – usunięcie pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych oraz połamanych, cięcia pielęgnacyjne korygujące zmierzające do niwelowania wad budowy korony, poprawiające statykę drzewa lub zapobiegające rozłamaniom, cięcia pielęgnacyjne formujące polegające na kształtowaniu korony drzewa, zmierzające do uzyskania określonej formy pokrojowej krzewu lub drzew oraz utrzymywaniu wcześniej formowanego kształtu korony drzew, zabieg dotyczy głównie drzew młodych, których wiek nie przekracza 10 lat, cięcia prześwietlające – rozluźniające zbyt zagęszczoną koronę w celu lepszego wykorzystania przez drzewo światła oraz lepszego przewietrzenia korony, usuwanie złomów, ...


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Obejmuje teren: miasta stołecznego Warszawy

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Warszawa

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wycinki oraz pielęgnacji drzew i krzewów, a także dokonywanie nasadzeń drzew.

2. Usługa będzie realizowana w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania.

3. Zamówienie obejmuje prowadzenie na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa wycinki drzew o zróżnicowanych wymiarach obwodów i cięć w koronach drzew obejmujących: cięcia techniczne – skrócenie pędów, gałęzi i konarów wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznym itp., cięcia pielęgnacyjne sanitarne – usunięcie pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych oraz połamanych, cięcia pielęgnacyjne korygujące zmierzające do niwelowania wad budowy korony, poprawiające statykę drzewa lub zapobiegające rozłamaniom, cięcia pielęgnacyjne formujące polegające na kształtowaniu korony drzewa, zmierzające do uzyskania określonej formy pokrojowej krzewu lub drzew oraz utrzymywaniu wcześniej formowanego kształtu korony drzew, zabieg dotyczy głównie drzew młodych, których wiek nie przekracza 10 lat, cięcia prześwietlające – rozluźniające zbyt zagęszczoną koronę w celu lepszego wykorzystania przez drzewo światła oraz lepszego przewietrzenia korony, usuwanie złomów, usuwanie krzewów i samosiejek drzew, a także usuwanie wiatrołomów drzew oraz dokonywanie nasadzeń zgodnie z decyzjami właściwych organów.

4. Wszystkie prace Wykonawca będzie realizował na pisemne zlecenie przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i zapisami umowy.

5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego uporządkowania terenu po wykonaniu ścięcia drzewa wraz z frezowaniem pni, przycięcia posuszu i usunięcia obumarłych konarów w koronie określonego drzewa, usunięcia zakrzewień lub usunięcia wiatrołomu.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Czas reakcji od zgłoszenia reakcji zwykłej
Weighting: 20 %

Criteria: Czas reakcji od zgłoszenia usługi awaryjnej
Weighting: 20 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

– część I: 3 500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).


Description: Item/Lot 2
Title:

Obejmuje teren powiatów: grodziskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego i żyrardowskiego

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

grodziskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego i żyrardowskiego.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wycinki oraz pielęgnacji drzew i krzewów, a także dokonywanie nasadzeń drzew.

2. Usługa będzie realizowana w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania.

3. Zamówienie obejmuje prowadzenie na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa wycinki drzew o zróżnicowanych wymiarach obwodów i cięć w koronach drzew obejmujących: cięcia techniczne – skrócenie pędów, gałęzi i konarów wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznym itp., cięcia pielęgnacyjne sanitarne – usunięcie pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych oraz połamanych, cięcia pielęgnacyjne korygujące zmierzające do niwelowania wad budowy korony, poprawiające statykę drzewa lub zapobiegające rozłamaniom, cięcia pielęgnacyjne formujące polegające na kształtowaniu korony drzewa, zmierzające do uzyskania określonej formy pokrojowej krzewu lub drzew oraz utrzymywaniu wcześniej formowanego kształtu korony drzew, zabieg dotyczy głównie drzew młodych, których wiek nie przekracza 10 lat, cięcia prześwietlające – rozluźniające zbyt zagęszczoną koronę w celu lepszego wykorzystania przez drzewo światła oraz lepszego przewietrzenia korony, usuwanie złomów, usuwanie krzewów i samosiejek drzew, a także usuwanie wiatrołomów drzew oraz dokonywanie nasadzeń zgodnie z decyzjami właściwych organów.

4. Wszystkie prace Wykonawca będzie realizował na pisemne zlecenie przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i zapisami umowy.

5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego uporządkowania terenu po wykonaniu ścięcia drzewa wraz z frezowaniem pni, przycięcia posuszu i usunięcia obumarłych konarów w koronie określonego drzewa, usunięcia zakrzewień lub usunięcia wiatrołomu.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Czas reakcji od zgłoszenia reakcji zwykłej
Weighting: 20 %

Criteria: Czas reakcji od zgłoszenia usługi awaryjnej
Weighting: 20 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

— część II: 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).


Description: Item/Lot 3
Title:

Obejmuje teren powiatów: garwolińskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, węgrowskiego i wołomińskiego

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

garwolińskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, węgrowskiego i wołomińskiego

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wycinki oraz pielęgnacji drzew i krzewów, a także dokonywanie nasadzeń drzew.

2. Usługa będzie realizowana w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania.

3. Zamówienie obejmuje prowadzenie na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa wycinki drzew o zróżnicowanych wymiarach obwodów i cięć w koronach drzew obejmujących: cięcia techniczne – skrócenie pędów, gałęzi i konarów wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznym itp., cięcia pielęgnacyjne sanitarne – usunięcie pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych oraz połamanych, cięcia pielęgnacyjne korygujące zmierzające do niwelowania wad budowy korony, poprawiające statykę drzewa lub zapobiegające rozłamaniom, cięcia pielęgnacyjne formujące polegające na kształtowaniu korony drzewa, zmierzające do uzyskania określonej formy pokrojowej krzewu lub drzew oraz utrzymywaniu wcześniej formowanego kształtu korony drzew, zabieg dotyczy głównie drzew młodych, których wiek nie przekracza 10 lat, cięcia prześwietlające – rozluźniające zbyt zagęszczoną koronę w celu lepszego wykorzystania przez drzewo światła oraz lepszego przewietrzenia korony, usuwanie złomów, usuwanie krzewów i samosiejek drzew, a także usuwanie wiatrołomów drzew oraz dokonywanie nasadzeń zgodnie z decyzjami właściwych organów.

4. Wszystkie prace Wykonawca będzie realizował na pisemne zlecenie przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i zapisami umowy.

5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego uporządkowania terenu po wykonaniu ścięcia drzewa wraz z frezowaniem pni, przycięcia posuszu i usunięcia obumarłych konarów w koronie określonego drzewa, usunięcia zakrzewień lub usunięcia wiatrołomu.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Czas reakcji od zgłoszenia reakcji zwykłej
Weighting: 20 %

Criteria: Czas reakcji od zgłoszenia usługi awaryjnej
Weighting: 20 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

— część III: 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający uzna warunek za spełniony w części I:

a) jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje minimum 3 zamówienia polegające na wycince oraz pielęgnacji drzew i krzewów na kwotę nie mniejszą niż 80 000,00 brutto, każde zamówienie, potwierdzone dokumentem stwierdzającym należyte wykonanie usługi;

Zamawiający uzna warunek za spełniony w części II i III:

b) jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje minimum 3 zamówienia polegające na wycince oraz pielęgnacji drzew i krzewów na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 brutto, każde zamówienie, potwierdzone dokumentem stwierdzającym należyte wykonanie usługi.

III.2.2) Contract performance conditions

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał obowiązującą polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż:

— dla części I: 100 00,00 PLN;

— dla części II: 80 000,00 PLN;

— dla części III: 80 000,00 PLN;

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

... 43 ust. 2b pkt 2 ustawy: „Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2, nie krótszy jednak niż 15 dni, w następujących przypadkach: [...] jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione”.


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 11:00
IV.02.07) Place

Oddział Regionalny w Warszawie, ul. Chełmżyńska 9, 04-247 Warszawa, pok. nr 5, POLSKA.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-28

English Language Unavailable

CPV Codes
77211000; 77210000; Services incidental to logging; Logging services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions