Czechia-Pardubice: Echo, ultrasound and doppler imaging equipment

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Czechia-Pardubice: Echo, ultrasound and doppler imaging equipment
OJEU (High Value) 023294-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-17
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
National registration number: 27520536
Postal address: Kyjevská 44
Town: Pardubice
Postal code: 532 03
Country: CZ
Contact person: Otidea avz, s.r.o., Thámova 681/32, 186 00 Praha 8, ČESKÁ REPUBLIKA
Telephone: +420 2955651120
E-mail: zakazky@otidea.cz
NUTS code: CZ053
Main address (URL): http://www.nempk.cz/
Address of the buyer profile (URL): https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AGENCY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Ultrazvuky pro NPK, a.s.


II.1.4) Short description

Předmětem veřejné zakázky je dodávka ultrazvukových přístrojů pro NPK a.s. Veřejná zakázka je rozdělena do 3 částí. Dodavatel může svou nabídku podat do jedné, více i všech částí veřejné zakázky. Bližší specifikace v rámci ZD.

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 4174214.65

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Ultrazvuk pro dětské odd. Orlickoústecké nemocnice

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: CZ053
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Chrudimská nemocnice, Václavská 570, 537 27 Chrudim, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.1.4) Short description

Předmětem veřejné zakázky je dodávka ultrazvukových přístrojů pro NPK, a.s. Veřejná zakázka je rozdělena do 3 částí. Dodavatel může svou nabídku podat do jedné, více i všech částí veřejné zakázky. Bližší specifikace v rámci ZD.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: CZK 123967.00
II.02.07) Duration in days 42
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001541


Description: Item/Lot 2
Title:

Ultrazvuk pro urologii Pardubické nemocnice

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: CZ053
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.1.4) Short description

Předmětem veřejné zakázky je dodávka ultrazvukových přístrojů pro NPK, a.s. Veřejná zakázka je rozdělena do 3 částí. Dodavatel může svou nabídku podat do jedné, více i všech částí veřejné zakázky. Bližší specifikace v rámci ZD.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: CZK 3223801.65
II.02.07) Duration in days 42
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001541


Description: Item/Lot 3
Title:

Ultrazvuk pro RDG Chrudimské nemocnice

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: CZ053
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Orlickoústecká nemocnice, Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.1.4) Short description

Předmětem veřejné zakázky je dodávka ultrazvukových přístrojů pro NPK, a.s. Veřejná zakázka je rozdělena do 3 částí. Dodavatel může svou nabídku podat do jedné, více i všech částí veřejné zakázky. Bližší specifikace v rámci ZD.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: CZK 826446.00
II.02.07) Duration in days 42
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001541


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Základní způsobilost dle § 74 zákona

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů pro bod 4.2 písm. a) zadávací dokumentace,

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

b) potvrzením příslušného finančního úřadu ve vztahu k bodu 4.2 písm. b) zadávací dokumentace,

c) písemným čestným prohlášením ve vztahu ke spotřební dani dle bodu 4.2 písm. b) zadávací dokumentace,

d) písemným čestným prohlášením ve vztahu veřejnému zdravotnímu pojištění dle bodu 4.2 písm. c) zadávací dokumentace,

e) potvrzením příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k bodu 4.2 písm. d) zadávací dokumentace,

f) výpisem z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán ve vztahu k bodu 4.2 písm. e) zadávací dokumentace.

Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží:

dle ust. § 77 odst. 1 zákona:

a) ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Bližší specifikace v rámci ZD.

III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 10:00

Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-13

English Language Unavailable

CPV Codes
33112000; Echo, ultrasound and doppler imaging equipment;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions