Belgium-Antwerp: Medical furniture except beds and tables

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Belgium-Antwerp: Medical furniture except beds and tables
OJEU (High Value) 023330-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-17
Deadline 2020-02-14 09:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW
National registration number: ZNA
Postal address: Leopoldstraat 26
Town: Antwerpen
Postal code: 2000
Country: BE
Contact person: Mevrouw Véronique Ceulemans
Telephone: +32 32177421
E-mail: veronique.ceulemans@zna.be
NUTS code: BE211
Main address (URL): www.zna.be

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://cloud.3p.eu/Downloads/1/656/GN/2019

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://eten.publicprocurement.be
I.4) Type of the contracting authority:
Ziekenhuis

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Raamovereenkomst voor de levering van RVS toebehoren

Reference number: 2019/656

II.1.4) Short description

Zie II.2.4).


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BE211
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Diverse locaties.

II.1.4) Short description

Raamovereenkomst voor de levering van RVS toebehoren.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kwaliteit
Weighting: 45

Criteria: Levertermijn
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 45
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de Wet van 17.6.2016.

Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

— het decreet van 10.7.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de Wet van 10.5.2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de Wet van 10.5.2007 tot wijziging van de Wet van 30.7.1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de Wet van 10.5.2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen,

— de Wet van 4.8.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) om de financiële draagkracht van de inschrijver te controleren zal de aanbesteder gebruik maken van de Creditsafe International Score. Voor elke inschrijver zal de aanbesteder zelf een Creditsafe rapport opvragen.

De Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de normale Creditsafe score. Hierdoor kan een scorevergelijking worden gemaakt tussen bedrijven in verschillende landen.

Volgende scores zijn mogelijk: score omschrijving:

— A zeer laag risico,

— B laag risico,

— C gemiddeld risico,

— D hoog risico,

— E geen score.

Meer informatie over CreditSafe kan desgewenst bekomen worden via https://www.creditsafe.be/

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

1) Minimumeis: uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient A, B of C te zijn.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) een lijst van soortgelijke leveringen (inclusief omvang van de referentie) die de afgelopen 3 jaar werden verricht in de gezondheidssector en die vergezeld gaat van contactpersonen (inclusief contactgegevens). De lijst dient minstens in verhouding te staan met de hoeveelheden die aangegeven zijn in de inventaris;

2) een geldig ISO 9001 certificaat of een verklaring of bewijs inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking;

3) bewijs van registratie bij het FAGG als distributeur van medische hulpmiddelen;

4) compliancy processen: systeem voor het beheer van de toeleveringsketen en traceersystemen die de ondernemer kan toepassen in het kader van de opdracht. Deze processen tonen aan dat m.n. CE-attest, EG-conformiteitverklaringen en Nederlandstalige handleidingen standaard aan te leveren zijn en conform de vigerende wetten, reglementen inzake milieu, veiligheid en gezondheid en aan de andere voorwaarden op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid die niet opgelegd worden door de vigerende wetten, maar die onontbeerlijk zijn, geproduceerd worden;

5) de contactpersonen en de personen die in contact zullen zijn met het personeel en de artsen dienen het Nederlands machtig te zijn, zowel wat betreft de technische aspecten en het onderhoud als wat betreft de opleidingen.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

1) Minimumeis: de inschrijver levert minimaal 3 attesten van goede uitvoering met vermelding van contactpersoon en de datum van levering (in geval van éénmalige levering) of de maand van aanvang van de opdracht en maand van beëindiging van de opdracht (in geval van een raamovereenkomst) aan;

2) Minimumeis: de inschrijver legt in zijn offerte 1 van de bovenomschreven bewijzen (certificaat, verklaring of andere bewijzen) voor;

3) Minimumeis: bewijs van registratie bij het FAGG;

4) Minimumeis: de inschrijver bevestigt expliciet dat hij over dergelijk systeem beschikt en toont dit aan de hand van recente voorbeeld attesten, verklaringen en handleidingen;

5) Minimumeis: de kandidaat verklaart op eer dat de contactpersonen het Nederlands machtig zijn en dat de overheidsopdracht in het Nederlands kan uitgevoerd worden.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 09:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-06-13
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 09:00
IV.02.07) Place

ZNA Erasmus, Aankoopdienst.


Section V: Complementary informationAdditional information:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/


Review body:
Official name: Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen
Town: N.v.t.
Country: BE

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-14

English Language Unavailable

CPV Codes
33192300; 33192340; Medical furniture except beds and tables; Operating theatre furniture except tables;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions