Czechia-Šlapanice: Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Czechia-Šlapanice: Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
OJEU (High Value) 023367-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-17
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Město Šlapanice
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Město Šlapanice
National registration number: 00282651
Postal address: Masarykovo náměstí 100/7
Town: Šlapanice
Postal code: 664 51
Country: CZ
Contact person: JUDr. Michal Šilhánek, PMA tender, s.r.o.
Telephone: +420 602162198
E-mail: m.silhanek@pmadvisory.cz
NUTS code: CZ064
Main address (URL): https://www.slapanice.cz/
Address of the buyer profile (URL): https://zakazky.slapanice.cz

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://zakazky.slapanice.cz

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://zakazky.slapanice.cz
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Dodávka interiérového vybavení učebního pavilonu F


II.1.4) Short description

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky vybavení pro učební pavilon F základní školy v městě Šlapanice. Zadavatel upozorňuje účastníky, že v současné době je předmětný pavilon ve výstavbě s termínem dokončení do 15.8.2020. Dodávka a instalace tak bude koordinována s dokončovacími pracemi zhotovitele stavebních prací.

Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací, včetně všech příloh, zejména položkovým rozpočtem, včetně technických a dalších požadavků na jednotlivé dodávky.

Součástí plnění je doprava do místa, vybalení, odborná montáž, případně instalace a likvidace odpadu, a dále odpovídající odborné proškolení pracovníků zadavatele, pokud je to doporučeno nebo vyžadováno výrobcem. Dále pak také veškeré činnosti uvedené v projektové dokumentaci.

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 7676907.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ064
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice, ČESKÁ REPUBLIKA, kód ZÚJ 583952, kód NUTS CZ064, Jihomoravský kraj.

II.1.4) Short description

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky vybavení pro učební pavilon F základní školy v městě Šlapanice. Zadavatel upozorňuje účastníky, že v současné době je předmětný pavilon ve výstavbě s termínem dokončení do 15.8.2020. Dodávka a instalace tak bude koordinována s dokončovacími pracemi zhotovitele stavebních prací.

Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací včetně všech příloh, zejména položkovým rozpočtem včetně technických a dalších požadavků na jednotlivé dodávky.

Součástí plnění je doprava do místa, vybalení, odborná montáž, případně instalace a likvidace odpadu, a dále odpovídající odborné proškolení pracovníků zadavatele, pokud je to doporučeno nebo vyžadováno výrobcem. Dále pak také veškeré činnosti uvedené v projektové dokumentaci.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: CZK 7676907.00
II.2.7) End 2020-08-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona prokáže dodavatel ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením živnostenského oprávnění pro předmět činnosti relevantní s předmětem tohoto zadávacího řízení, případně výpisu ze živnostenského rejstříku, z kterého toto oprávnění vyplývá. Relevantním oprávněním k podnikání se má na mysli zejména: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Splnění profesní způsobilosti se prokazuje předložením příslušných dokladů.

III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 10:00

Additional information:

Otevírání obálek v souladu se zákonem proběhne neveřejně.


Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-14

English Language Unavailable

CPV Codes
39000000; Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions