Hungary-Győr: Construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Hungary-Győr: Construction work
OJEU (High Value) 018641-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-15
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
National registration number: EKRSZ_21314713
Postal address: Városház tér 1.
Town: Győr
Postal code: 9021
Country: HU
Contact person: Csapó Krisztina
Telephone: +36 96500120
E-mail: csapo.krisztina@gyor-ph.hu
Fax: +36 96500189
NUTS code: HU221
Main address (URL): http://www.gyor.hu

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001559662019/reszletek

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001559662019/reszletek
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AGENCY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Bezerédj kastély energetikai korszerűsítése

Reference number: EKR001559662019

II.1.4) Short description

Bezerédj kastély energetikai korszerűsítése


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HU221
II.2.3.2) Main site or place of performance:

9012 Győr, Győri út 90. hrsz: 27251/3

II.1.4) Short description

Kivitelezési szerződés a „Ménfőcsanaki Bezerédj kastély energetikai korszerűsítése” című TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00006 számú pályázat keretében megvalósítandó energetikai korszerűsítési munkák megvalósítására.

Az épület műemlékvédelmi nyilvántartási száma: M II. 3549; Lelőhely azonosító: 25630

A kivitelezés során elvégzendő fő feladatok:

Az épület ütemezett felújítása során:

— homlokzati nyílászárók cseréje,

— földszint feletti födém hőszigetelése

— fűtéskorszerűsítés (régi fűtésrendszer leválasztása, új kazánok elhelyezése és beüzemelése a hozzájuk tartozó rendszerkéményekkel)

A kivitelezés során elvégzendő főbb feladatok mennyisége:

— nyílászárók cseréje: 30 + 17 db

— födém hőszigetelése: 705 m2

— épületgépészeti munkák: 2 db gázkazán elhelyezése és beüzemelése a hozzájuk tartozó rendszerkéményekkel.

A részletes mennyiségeket és műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Amennyiben a felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette. Az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: 2. A szerződés teljesítésébe bevont, a felhívás III.1.3) pont M.2.1. alpontja szerinti műemlékvédelmi építész szakember szakmai többlettapasztalata (hónap)
Weighting: 10

Criteria: 3. A szerződés teljesítésébe bevont, a felhívás III.1.3) pont M.2.2. alpontja szerinti épületgépész szakember szakmai többlettapasztalata (hónap)
Weighting: 10

Criteria: 4. Jótállás időtartama (hónap)
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 70
II.02.07) Duration in days 180
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

TOP 6.5.1-16-GY1-2018-00006


Additional information:

A munkaterület a szerződés mindkét fél által történő aláírásának napját követő 90 naptári napon belül kerül átadásra.

A II.2.7) pontban foglalt teljesítési határidő: a munkaterület átadásától számított 180 naptári nap. Határidőben teljesít a vállalkozó, ha az e pontban foglalt teljesítési határidőn belül készre jelent. Az átadás-átvételi eljárás időtartama 30 naptári nap.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia azon AT-t, alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

A 321/2015. (X. 30.) Korm.r. (Kr.) 1. §-a értelmében az AT-nek az ajánlatában az ajánlata benyújtásakor a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-nek hatálya alá. Az AT (közös AT) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD kitöltése során a Kr. 4. § (1) bek.-t köteles figyelembe venni.

A Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a Kr. 8. §-ban rögzítettek szerint, a nem Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a Kr. 10. §-ban rögzítettek szerint köteles igazolni a kizáró okok hiányát.

A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek a 2017. évi LIII. törvény (Pmtv.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pmtv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

Az AT (közös AT) az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani (nemleges tartalommal is).

Az AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bek. szerint, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Irányadók a Kbt. 64. § és a Kr. 1-16. §-ai.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatát is. (Kr. 13. §)

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti alkalmassági követelmény:

SZ.1. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja, a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. §-a és a Kr. 26. § (1) bek. a) pontja alapján AK előírja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.

Igazolási mód:

SZ.1. Az AT-nek az ajánlatában a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész „alfa” szakasz).

AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén a megkövetelt igazolási mód:

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az AK ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell benyújtani.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése alapján gazdasági-pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelmények körében nem határoz meg alkalmassági minimumkövetelményt.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő (AK) által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek. AK elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M.1. Ajánlattevő (AT) a 321/2015. (X.30.) Korm. r. (Kr.) 21. § (2) bek. a) pontja alapján köteles csatolni az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül teljesített, az alkalmasság M.1. pontja szerinti minimumkövetelményben meghatározott, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak az ismertetéséről szóló, a szerződést kötő másik fél által adott igazolást [a Kr. 22. § (3) bek.] legalább a következő tartalommal:

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye),

— a felvilágosítást adó személy neve, telefonszáma,

— a szerződés tárgya és mennyisége

— a teljesítés megkezdésének és befejezésének időpontja (kezdési és befejezési határidő év, hónap, nap feltüntetésével),

— a teljesítés helye,

— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek

Megfelelően történt-e.

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.

Irányadó a Kr. 22. § (5) bek. is, amelyre tekintettel AT nyilatkozni köteles:

— arról, hogy a referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, továbbá

— az igazolást benyújtó által végzett teljesítés arányáról.

A Kr. 21/A. § alapján az AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A Kr. 22. § (4) bek. szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.

M.2. AT-nek csatolni kell a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján a felhívás III.1.3) pont M.2. alpontjában előírt követelményeknek megfelelő

— szakemberekről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza a felhívás vonatkozó pontját, amely vonatkozásában a szakember bemutatásra kerül, a szakember nevét, a szakemberrel jogviszonyban álló szervezet megnevezését és a szakértő jelenlegi jogviszonyát a megjelölt szervezettel (pl. munkaviszony),

— szakemberek szakmai tapasztalatára és képzettségére/végzettségére vonatkozó nyilatkozatot legalább olyan tartalommal, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.

Amennyiben az adott szakember szerepel a Magyar Mérnöki Kamara, illetőleg a Magyar Építész Kamara által vezetett elektronikus névjegyzékben, a nyilatkozatban nem szükséges a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat és a végzettség/képzettség megadása. Ebben az esetben a nyilatkozatban az adott szakember kamarai nyilvántartási számát kell feltüntetni.

A névjegyzékben való szereplés tényét az AK ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek az M.1. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek, míg az M.2. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha egyikük felel meg.

Irányadók még a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek. és 67. § (3) bek.

A minősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: M.1.-M.2.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

M.1. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző legfeljebb 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt, műemléki épület energetikai korszerűsítési építési referenciával, melynek keretében legalább 15 db nyílászáró felújítására, és/vagy cseréjére, és/vagy beszerelésére került sor.

AK műemlék épületnek tekinti az olyan épületet, amelyet jogszabállyal védetté nyilvánítottak.

Az alkalmassági minimumkövetelménynek több referenciával is meg lehet felelni.

M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem mutat be

M.2.1. min. 1 fő szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. szerinti MV-É-M jelölésű műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel vagy képzettséggel és szakmai gyakorlattal.

M.2.2. min. 1 fő szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. szerinti MV-ÉG jelölésű műszaki vezetői, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy ezzel egyenértékű végzettséggel vagy képzettséggel és szakmai gyakorlattal.

III.2.2) Contract performance conditions

Az ellenszolgáltatás teljesítésére AK teljesítés igazolását követően a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30 - 31. §-ában, a Kbt. 135. § (1)-(2), (5)-(6) bek. szerint, valamint alvállalkozó (AV) igénybe vétele nélküli teljesítés esetén a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint, AV igénybe vétele esetén pedig - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-től eltérően - a Kbt. 135. § (3) bek. alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 32/A.-32/B. §-a szerint a teljesítés igazolását követően benyújtott számla alapján banki átutalással 30 napon belül kerül sor.

A nyertes ATként szerződő fél 3 részszámla és 1 végszámla kiállítására jogosult.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.

Tartalékkeret nincs.

Előleg: A teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb hetvenötmillió forint. Előleg elszámolása az 1. részszámlában.

Kötbérek: késedelmi (1%/naptári nap, de max. 20 %), meghiúsulási (20 %).

Jótállási biztosíték:5%


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 12:00
IV.02.07) Place

https://ekr.gov.hu


Additional information:

A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1b) és (1c) valamint (4) bekezdései, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 15. §-a alapján történik.


Section V: Complementary information


VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1. Az ajánlatba csatolni kell

— a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap,

— a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat,

— a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontja szerinti nyilatkozat,

— a Kbt. 134. § (5) bek. szerinti nyilatkozat,

— nyilatkozat a 2-3. értékelési szempont vonatkozásában bemutatott szakemberről,

— üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat,

— fordításról szóló nyilatkozat,

— árazott költségvetés.

2. Az ajánlatba csatolni kell az ajánlattevő (AT) (közös AT), az alvállalkozó illetőleg a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában az ajánlat részeként nyilatkozatot benyújtó személyek aláírásának azonosítására szolgáló dokumentumot a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

3. Az ajánlatba csatolni kell továbbá valamennyi, a Dokumentációban meghatározott dokumentumot.

4. Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 35. § (8) bek. alapján rögzíti, hogy nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes AT-k számára gazdasági szervezet (projekttársaság) alapítását.

5. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatba csatolni kell a közös AT-k megállapodását a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalommal.

6. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

7. Az értékelés módszere a legjobb ár-érték arány [Kbt. 76. § (2) bek. c) pont]. Értékelés módszere: fordított arányosítás (1. értékelési szempont), egyenes arányosítás (2-3. értékelési szempont), arányosítás (4.értékelési szempont). Az értékelés során adható pontszámok alsó és felső határa: 0-100. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ajánlati elem legkedvezőbb szintje:

— 2-4. értékelési szempont: 60 hónap

A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ajánlati elem vonatkozásában azon elvárás, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet:

— 2-3. értékelési szempont: 0 hónap,

— 4. értékelési szempont: 24 hónap.

Az ennél kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

8. AK a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 26. §-ban foglaltak alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT rendelkezzen építési-szerelési felelősségbiztosítással legalább káreseményenként 20 000 000 Ft és évi 40 000 000 Ft vagyoni kárértékre. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a környezetvédelmi kárra, harmadik személynek okozott kárra, továbbá a Kivitelező, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi közreműködő által okozott kárért való felelősségre.

9. A kommunikáció a Kbt. 40. § (1) bek. alapján az EKR-ben történik. Az EKR-el kapcsolatos útmutatók elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

10. A 2-3. értékelési szempont vonatkozásában csatolni kell a bemutatott szakember a felolvasólapon feltüntetett mértékű szakmai tapasztalatát alátámasztó, a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot a közbeszerzési dokumentumokban (Útmutató) meghatározott tartalommal.

11. Az ajánlatba csatolni kell az AT (közös AT) adatait tartalmazó nyilatkozatot a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalommal.

12. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.

13. AK helyszíni bejárást tart, időpontja: 22.1.2020 10:00 órai kezdettel a 9012 Győr, Győri út 90. hrsz: 27251/3 helyszínen.

14. AK nem teszi lehetővé a többváltozatú ajánlattételt.

15. FAKSZ: dr. Deli András; lajstromszám: 01141

16. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati kötöttség mértéke a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.

17. A finanszírozás módja: utófinanszírozás.

A támogatás intenzitása: 100,000000 %

18. Jótállás kezdő időpontja: a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása.

Folytatás a VI.4.3) pontban.


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

A VI.3) pont folytatása:

19. Részajánlattétel kizárásának indokolása: A beszerzés tárgya egy olyan komplex kivitelezési tevékenységet foglal magában, amely nem teszi lehetővé a tevékenységek részekre bontását, mivel több nyertes ajánlattevő együttes munkavégzése a tevékenységeik maradéktalan ellátását, határidők betartását ellehetetlenítheti. Részletes indokolás a dokumentációban.

20. AK nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-t.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-14

English Language Unavailable

CPV Codes
45000000; 45453100; Construction work; Refurbishment work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions