Hungary-Budapest: Apparatus for sound, video-recording and reproduction

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Hungary-Budapest: Apparatus for sound, video-recording and reproduction
OJEU (High Value) 018871-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-15
Deadline 2020-02-14 11:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Országos Rendőr-főkapitányság
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Országos Rendőr-főkapitányság
National registration number: EKRSZ_76898064
Postal address: Teve utca 4–6.
Town: Budapest
Postal code: 1139
Country: HU
Contact person: Pásztor Irén
Telephone: +36 14435696
E-mail: pasztoriren@orfk.police.hu
Fax: +36 14435696
NUTS code: HU110
Main address (URL): http://www.police.hu

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000165862019/reszletek

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000165862019/reszletek
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: PUBLIC ORDER AND SAFETY

Section II: Object of Contract


Title:

Meghallgató helyiségek kiépítése

Reference number: EKR000165862019

II.1.4) Short description

Az Országos Rendőr-főkapitányság országos szinten 212 db meghallgató helyiség kialakítását kívánja elvégezni, melyekkel a Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvényben foglaltaknak megfelelően biztosíthatja a folyamatos kép- és hangfelvételek fixen telepített eszközökkel való elkészítését, a felvételek szükség szerinti torzítását, valamint az adott bűnügyhöz a felvételek automatikus csatolását/feltöltését. Az elvárt megoldás célja, hogy a meghallgatásokról a nyomozók egyszerűen tudjanak felvételeket készíteni egy, a meghallgatásokhoz újonnan kialakított szobákban, majd megtörténhessen a torzítás és az ügyhöz csatolás.

II.01) Estimated value excluding VAT:
HUF 1.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HU
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Valamennyi megyei és városi kapitányság, továbbá Budapest kerületi kapitányságok. A teljesítés pontos helyszínei a Műszaki leírásban kerültek rögzítésre.

II.1.4) Short description

Az Országos Rendőr-főkapitányság országos szinten 212 db meghallgató helyiség kialakítását kívánja elvégezni, melyekkel a Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvényben foglaltaknak megfelelően biztosíthatja a folyamatos kép- és hangfelvételek fixen telepített eszközökkel való elkészítését, a felvételek szükség szerinti torzítását, valamint az adott bűnügyhöz a felvételek automatikus csatolását/feltöltését. Az elvárt megoldás célja, hogy a meghallgatásokról a nyomozók egyszerűen tudjanak felvételeket készíteni egy, a meghallgatásokhoz újonnan kialakított szobákban, majd megtörténhessen a torzítás és az ügyhöz csatolás, valamennyi megyei és városi, továbbá Budapest kerületi kapitányságokon a KKD-ban meghatározottak szerint.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell 212 helyiségre vonatkozólag helyiségenként:

— 1 db terem kamerát

— 1 db arc kamerát

— 1 db dokumentum kamerát

— 2 db irányított mikrofont

— Kábelezési munkát és a kábelezéshez szükséges anyagokat

— A végponti rögzítéshez és a vezérléshez szükséges eszközt és szoftvert

— 1 db PoE switchet

— 1 db elosztót

— Kamerák, switch, vezérlő eszköz szerelését, konfigurálását, beállítását

— 1 db szünetmentes tápegységet

A rendszer egészére vonatkozólag:

— A szállított rendszer használatához szükséges minden központi és végponti szoftver licencet

— Az integrációs fejlesztést a Robotzsaru rendszerrel (a szükséges Robotzsaru oldali fejlesztést az Ajánlatkérő végzi),

— A védett személyek meghallgatása esetén szükséges torzító szoftvert vagy a rendszer integrációját az Ajánlatkérő meglévő torzító szoftverével, a meglévő licencekkel,

— A rendszert telepítését, konfigurációját és teljes üzembe helyezését

— Üzemeltetői oktatást

— Felhasználói oktatást

— Magyar nyelvű felhasználói és üzemeltetői dokumentációt

Az Ajánlattevő az alábbiak szerint köteles jótállást/supportot vállalni: hardverre/szoftverre/licencekre vonatkozóan a jótállás/support kezdete a leszállítás, azaz az eszközök átadásának időpontja. A jótállás/support időtartamának vége a teljes végponti rendszer végátadásától, azaz az utolsó végpont sikeres átadás-átvételétől számított legalább 12 hónap.

— Ajánlattevő által megajánlott jótállási / support (támogatási) időszakban köteles egy kapus, Ajánlatkérő számára dedikáltan biztosított hibabejelentési szolgáltatást nyújtani.

A nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötést követő 1 héten belül, 1 db budapesti helyiségen be kell mutatnia a szállítandó rendszer teljes funkcionalitású működését és fejlesztői dokumentációját (a Robotzsaru integráció kivételével).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Rendszer és eszközök support támogatás nyújtásának időtartama (12-36 hónap között)
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90
Value excluding VAT: HUF 1.00
II.02.07) Duration in months 6
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0 - 10. A bírálat során a maximálisan adható összpontszám 1000 pont.

1. részszempont, ajánlati ár: A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot, fordított arányosítás módszerével,

2. részszempont, support támogatás: arányosítás módszerével számítja Ajánlatkérő.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Kizáró okok: - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok fennállnak; aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be. Igazolási mód: - Ajánlattevő(k), az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015.(X.30.) Korm. r. (továbbiakban „Kr.”) 4.§ (1) bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum továbbiakban „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62.§-ban említett kizáró okok hiányát. - Az EEKD-ban a gazdasági szereplő(k) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Kbt. 69.§ (4) bek. szerint benyújtandó ig. kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és-szükség esetén-hozzájáruló nyilatkozatot. -

— Az ajánlatban a Kbt. 67.§ (4) bek. alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. - A kizáró okok fenn nem állását az igazolások

Benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a Kr. 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § szerint kell igazolnia. - Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is). - Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, 74. § (1) bek.-re, a Kr. 1-16. §-okra.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1.) Ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a Korm. r. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett,de legfeljebb 6 éven belül megkezdett – a közbeszerzés tárgyához illeszkedő informatikai eszközök szállítását és telepítését igazoló referenciáit.

M2.) Ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a Korm. r. 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján mutassa be a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereit.

Igazolás: A Korm. r. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész „alfa” szakaszát kell kitöltenie, a IV. résztovábbi (A-D) szakaszait nem.).

A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően azajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja az alábbi igazolások benyújtására:

M1) szerinti referencia nyilatkozat vagy igazolás. A referenciát a Korm. r. 22. § (1)-(2) bekezdése szerint kell igazolni. A referencia nyilatkozat vagy igazolás legalább az alábbi adatokat tartalmazza: teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2)

— a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt önéletrajz, melyből az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható (szakmai tapasztalat),

— a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek iskolai végzettségét igazoló dokumentum másolata,

— a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (6) – (7) és (11) bekezdéseire.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás közvetlen feladásának napjától visszaszámított három évben (36 hónapban) összességében nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyára vonatkozó (informatikai eszközök szállítása és telepítése)referenciával (referenciákkal), amely(ek) összesen több, mint 150 db telephelyre kiterjedő tárgyalótermi videokonferencia végpont szállítására, üzembehelyezésére vonatkoznak.

A bemutatott referenciák közül

— legalább 1 db referencia, legalább 100 db telephelyre kiterjedő tárgyalótermi videokonferencia végpont szállítására üzembehelyezésére,

— legalább 2 db szállított automatizált kép és hangtorzítást végző rendszer és/ vagy szoftver szállítására vonatkozzon.

M/2 Alkalmatlan a részvételre jelentkező amennyiben nem rendelkezik legalább a szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi szakemberekkel:

a) legalább 1 fő, műszaki és/vagy informatikai felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségű, legalább 3 év IT architekt (vezető tervező, vagy főmérnök) szolgáltatói és/vagy vállalati videó kommunikációs tapasztalattal rendelkező szakemberrel.

b) legalább 1 fő, videó konferencia gyártói legmagasabb szintű szolgáltatói és/vagy vállalati „Unified Commmunication” és/vagy egyéb IP alapú hang és videó kommunikációs rendszerekre vonatkozó minősítéssel rendelkező szakemberrel, aki részt vett legalább 100 telephelyes videó kommunikációs rendszer tervezésében.

c) legalább 1 fő, műszaki és/vagy informatikai felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségű, aki rendelkezik az alábbi minősítések mindegyikével:

— Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE)(security) minősítéssel, és

— Certified Information Systems Auditor (CISA) minősítéssel, és

— Certified Information Security Manager (CISM) minősítéssel, valamint

— Certified Infomation Security System Professional (CISSP) minősítéssel.

Az előírt képesítések 1 szakemberrel is biztosíthatóak.

III.2.2) Contract performance conditions

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket, a fizetési – és kötbér feltételeket a KKD részeként kiadott szerződés tervezet tartalmazza.

Ajánlattevő jogosult részszámla benyújtására a szerződéstervezetnek megfelelően.

Késedelmi kötbér:. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a, maximuma a vállalkozói díj nettó összegének 15 %-a.

Meghiúsulási kötbér: Nem teljesülés, valamint 30 (harminc) napot meghaladó késedelmes teljesítés esetén a szerződést Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja, valamint meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a határidőre le nem szállított termék/ a határidőre el nem végzett tevékenység nettó ellenértékének 15 %-a Megrendelő meghiúsulási kötbérre az annak alapjául szolgáló szerződésszegés beálltától jogosult.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdéseire.

Ajánlatkérő hivatkozik a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésére


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 11:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 13:00
IV.02.07) Place

Ajánlatkérő bontás során a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(5) és (7) bekezdését alkalmazza.


Additional information:

Ajánlatkérő bontás során a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(5) és (7) bekezdését alkalmazza.


Section V: Complementary informationAdditional information:

1) A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KKD”) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján

Korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19 .) Korm. r. rendelkezéseivel.

2) AK – különösen a IV.2.6) pont esetében – 2 hónap alatt 60 napot ért.

3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatát, AT a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (EKR-ben kell kitölteni).

4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében .AK az M1) alkalmassági követelmény esetében hivatkozik a Kbt. 65. § (10) bekezdésre, alvállalkozó igénybevételét az ajánlatkérő nem zárja ki.

5) Felolvasólap EKR-ben. Továbbiak: ld KKD

6) Aláírási címpéldány: ld. KKD

7) AK az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bek szerint, új gazdasági szereplő bevonása esetén 1x rendel el újabb hiánypótlást. További információk KKD

8) AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.

9) AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdését.

10) FAKSZ: Dr. Süvöltős András, lajstromszám 00170.

11) Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KKD többlet előírásokat tartalmaz (karakterszám korlátozás)

12) AK az M1, M2 alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlatevők jegyzékénél szigorúbban állapította meg.

13) Nyertes Ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára legalább 80 000 000 HUF/kár és legalább 400 000 000 HUF/év mértékű, a közbeszerzés tárgyára (informatikai eszközök szállítása, telepítése) is kiterjedő, érvényes szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni, és annak érvényességét a szerződés teljesítésének időtartama alatt folyamatosan fenntartani. Erről az Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia szükséges.

14) Nyertes Ajánlattevő szerződéskötéskor igazolni köteles, hogy rendelkezik a 92/2010. (III.31.) Korm. rendeletnek megfelelő „Szigorúan titkos!” minősítési szintű telephely biztonsági tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű, az Európai Unió bármely tagállamában akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal. A tanúsítvány a szerződés mellékletét képezi.

15) Nyilatkozatot kell benyújtania Ajánlattevőnek arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő alvállalkozói, munkavállalói hozzájárulnak ahhoz, hogy a teljesítés során a munkavégzés előtt priorálásra kerüljenek.

16) A beszerzés tárgyának jelege és a szerződéshez kapcsolódó körülmények nem teszik lehetővé a részajánlattétel biztosítását. A beszerzés eredményeképpen létrejött rendszert össze kell kötni a Rendőrség bűnügyi irat-, és adatkezelő (Robotzsaru) rendszerével.A kapcsolatot egységes és központilag meghatározott rendszer-rendszer összeköttetés szerint kell kialakítani.

17) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le, ezért az ajánlati kötöttség minimális időtartama 60 nap.


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-13

English Language Unavailable

CPV Codes
32330000; 32232000; 32341000; 32420000; Apparatus for sound, video-recording and reproduction; Video-conferencing equipment; Microphones; Network equipment;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions