Poland-Toruń: Construction work for buildings relating to education and research

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Toruń: Construction work for buildings relating to education and research
OJEU (High Value) 015321-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-14
Deadline 2020-02-14 10:15:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Postal address: ul. Gagarina 11
Town: Toruń
Postal code: 87-100
Country: PL
Telephone: +48 566114010
E-mail: dzp@umk.pl
NUTS code: PL613
Main address (URL): https://www.umk.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://www.umk.pl/zamowienia/przetargi/

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type of the contracting authority:
uczelnia publiczna

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Budowa Centrum Medycyny Weterynaryjnej UMK przy ul. Szosa Bydgoska 13 w Toruniu.

Reference number: ZP-010.2020

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Centrum Medycyny Weterynaryjnej UMK przy ul. Szosa Bydgoska 13 w Toruniu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz wymagania dotyczące wykonania zamawianych robót stanowi dokumentacja techniczna zawarta w Załączniku nr 9 do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oraz podwykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, aby osoby wykonujące w zakresie realizacji zamówienia czynności wskazane w rozdziale STB 0.0 ust. 10.1 STWiORB były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL613
II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Centrum Medycyny Weterynaryjnej UMK przy ul. Szosa Bydgoska 13 w Toruniu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz wymagania dotyczące wykonania zamawianych robót stanowi dokumentacja techniczna zawarta w Załączniku nr 9 do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oraz podwykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy, aby osoby wykonujące w zakresie realizacji zamówienia czynności wskazane w rozdziale STB 0.0 ust. 10.1 STWiORB były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).

6. Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie wykonujących przedmiot zamówienia. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych, dostępną na stronie:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/opinia-dotyczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp-uwzgledniajaca-wspolne-stanowisko-prezesa-urzedu-zamowien-publicznych-oraz-generalnego-inspektora-danych-osobowych-z-dnia-28-kwietnia-2017-r.

„(...) czynności wykonywane przez (...) osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1202 ze zm.), zasadniczo nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują”.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji i rękojmi
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in days 600
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Pola formularza ogłoszenia ograniczone są do 4 000 znaków, dlatego Zamawiający zamieszcza informacje owarunkach udziału w postępowaniu i wymaganych dokumentach w punktach: III.1.1), III.1.2), III.1.3) oraz VI.3)ogłoszenia.

Niżej wskazana numeracja tożsama jest z zapisami SIWZ:

V. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) sytuacji finansowej

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

W zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a suma gwarancyjna opiewa na kwotę nie niższą niż 5 000 000,00 PLN (słownie złotych: pięć milionów, 00/100).

b) zdolności zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

— wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

• co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie, lub rozbudowie obiektu budowlanego, kubaturowego wraz z instalacjami oraz robotami wykończeniowymi, o wartości co najmniej 10 000 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć milionów, 00/100) brutto każda

Oraz

• co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie, lub rozbudowie obiektu budowlanego, kubaturowego wraz z instalacjami oraz robotami wykończeniowymi, przeznaczonego na cele opieki weterynaryjnej (lecznica lub gabinet, lub przychodnia, lub klinika, lub weterynaryjne laboratorium diagnostyczne) albo cele ochrony zdrowia;

— dysponuje lub wykaże gotowość dysponowania osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, które posiadają uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych:

• do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - 1 osoba,

• do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - 1 osoba,

• do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - 1 osoba,

• do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - 1 osoba,

• do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń - 1 osoba.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego rozdziału zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:

1) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 2) lit. a) niniejszego rozdziału jeden z wykonawców będzie ubezpieczony na sumę gwarancyjną określoną powyżej w specyfikacji lub wykonawcy łącznie będą posiadać ubezpieczenie na sumę gwarancyjną określoną powyżej w specyfikacji;

2) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 2) lit. b) niniejszego rozdziału:

a) w odniesieniu do doświadczenia zawodowego - jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie,

b) w odniesieniu do kwalifikacji zawodowych osób skierowanych do realizacji zamówienia - jeden

Z wykonawców spełni warunek samodzielnie lub wykonawcy spełnią warunek łącznie.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a)-b) niniejszego rozdziału w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 4 niniejszego rozdziału wystąpi wyłącznie w

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Przypadku kiedy:

1) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, określające w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystanie zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP, w związku z czym Zamawiający zażąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach o kreślonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP.

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Va. Podstawy wykluczenia.

1. Oprócz obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP, Zamawiający dodatkowo przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP, tj. odpowiednio:

1) wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie

W postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498);

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ (Jednolity europejski dokument zamówienia, w skrócie: JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie https://espd.uzp.gov.pl/.

Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α części IV formularza JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa powyżej w rozdz. VI ust. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa powyżej w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

4. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP. Oznacza to, iż Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny ofert, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

W zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;

b) wykazu robót budowlanych - załącznik nr 4 do SIWZ – wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania

I podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

c) wykazu osób - załącznik nr 5 do SIWZ - skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2) W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) oświadczenia wykonawcy - załącznik nr 8 do SIWZ - o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia wykonawcy - załącznik nr 8 do SIWZ - o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia wykonawcy - załącznik nr 8 do SIWZ - o niezaleganiu z opłacaniem podatków

I opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

I opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1) w ust. 4 pkt. 2 lit. b) niniejszego rozdziału – składa informację z odpowiedniego rejestru albo,

W przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej niniejszego punktu, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinny być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) w ust. 4 pkt. 2 lit. a) i c) oraz lit. d) niniejszego rozdziału – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt. 1)-2) niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla okoliczności określonych powyżej w ustępie 5 pkt. 2) lit. a) oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla okoliczności określonych powyżej w ustępie 5 pkt. 1) oraz w ustępie 5 pkt. 2) lit. b).

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdz. VI. ust. 4 pkt. 2 lit. b) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 5 pkt. 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8. Wykonawca, który nie złożył wraz z ofertą oświadczenia o tym, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP - załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, a który jest w tej samej grupie kapitałowej, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju

Z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

10. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 1 niniejszej SIWZ, lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

III.2.2) Contract performance conditions

Określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:15


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 11:00
IV.02.07) Place

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, sala konferencyjna nr 605 (VI piętro).


Section V: Complementary informationAdditional information:

Niżej wskazana numeracja tożsama jest z zapisami z SIWZ:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 355 000,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy, 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

Z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego

O numerze: PL 87 1160 2202 0000 0000 3281 1137 kod BIC (SWIFT): BIGBPLPW, z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu ZP-010.2020 na budowę Centrum Medycyny Weterynaryjnej UMK przy ul. Szosa Bydgoska 13 w Toruniu.

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – dokument wadialny należy przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Uwaga:

Wadium w formie niepieniężnej musi być wniesione w sposób umożliwiający Zamawiającemu zatrzymanie wadium, tj. ubieganie się u wystawcy o wypłatę kwoty wadium. Dlatego Zamawiający zbada otrzymany drogą elektroniczną dokument przez ten pryzmat. Jeśli z treści dokumentu będzie wynikać, że aby żądanie Zamawiającego mogło zostać uznane, koniecznym jest dysponowanie przez Zamawiającego dokumentem z własnoręcznym podpisem wystawcy - wówczas dokument ten musi mieć taki walor, a więc być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy. Jeśli natomiast wystarczającym byłaby kopia dokumentu - wówczas taki dokument może mieć postać skanu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy.

7. Z treści gwarancji/poręczenia musi jednoznacznie wynikać, jaki sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana/e przez upoważnionego przedstawiciela.

8. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty kwoty wadium

W sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa PZP.

11. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci na rachunek bankowy, z którego zostało wniesione.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl://

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
45214000; 45214200; 45300000; Construction work for buildings relating to education and research; Construction work for school buildings; Building installation work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions