Poland-Rzeszów: Furniture

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Rzeszów: Furniture
OJEU (High Value) 015738-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-14
Deadline 2020-02-14 09:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Postal address: ul. Szopena 2
Town: Rzeszów
Postal code: 35-055
Country: PL
Contact person: Procedura, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 9, bud. J, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów
Telephone: +48 178666096
E-mail: dzp@szpital.rzeszow.pl
Fax: +48 178666097
NUTS code: PL823
Main address (URL): www.bip.szpital.rzeszow.pl
Address of the buyer profile (URL): www.bip.szpital.rzeszow.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.bip.szpital.rzeszow.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://portal.smartpzp.pl/ksw1rzeszow
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa, transport i montaż mebli

Reference number: ZP.261.1-I.2020, Postępowanie nr 5.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport i montaż mebli wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SIWZ dla Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, ilości oraz wymagania zostały zawarte w Formularzu cenowo-ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ), Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Wizualizacji pomieszczeń (rzuty kondygnacji) (Załącznik nr 3 do SIWZ) będącymi integralną częścią SIWZ.

3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo-ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ), oraz opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ), i Wizualizacji pomieszczeń (rzuty kondygnacji) (Załącznik nr 3 do SIWZ) będących integralną częścią SIWZ.

4. Jest to powtórzenie unieważnionej części nr 1 z postępowania nr 66 z 2019 r.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL823
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Klinika Hematologii oraz Klinika Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport i montaż mebli wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SIWZ dla Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, a w tym:

sofy, taborety, siedziska, krzesła, fotele, ławki, szafy: lekarskie, na leki, szafki odzieżowe, do zabudowy – wnękowe, ubraniowe, szafy stalowe, szafki przyłóżkowe oraz inne, regały, stoły laboratoryjne i pod aparaturę, wózki zabiegowe, mobilne, hydrauliczne, narzędziowe chirurgiczne, blaty, biurka, kontenery, półki, lady, stanowiska pielęgniarskie, stoły jadalne, okolicznościowe oraz szafki wiszące.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, ilości oraz wymagania zostały zawarte w Formularzu cenowo-ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ), Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Wizualizacji pomieszczeń (rzuty kondygnacji) (Załącznik nr 3 do SIWZ) będącymi integralną częścią SIWZ.

3. Zakup przedmiotów zamówienia stanowi wyposażenie Kliniki Nefrologii ze stacją Dializ i Kliniki Hematologii w ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku „D” Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, (dawnej: Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie) na potrzeby Oddziału Hematologii, Nefrologii i Dializoterapii, niezbędna infrastruktura techniczna, zagospodarowanie terenu, wewnętrzne instalacje oraz rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego (pralni), działki nr 1051/2, 1033/8 obr.207 w Rzeszowie przy ul. Szopena.”

4. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo-ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ), oraz opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ), i Wizualizacji pomieszczeń (rzuty kondygnacji) (Załącznik nr 3 do SIWZ) będących integralną częścią SIWZ.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

6. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: okres w dniach 70, winno być:

1. Dostawa przedmiotów zamówienia wraz z transportem, ustawieniem i montażem do Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2 wraz z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie ...... dni (w zależności od treści oferty) od podpisania umowy.

2. Minimalny termin wykonania zamówienia 25 dni, a maksymalny termin wykonania zamówienia nie może przekroczyć 70 dni (termin realizacji przedmiotów zamówienia w dniach stanowi kryterium oceny ofert).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji na zaoferowane przedmioty zamówienia (dopuszcza się zaoferowanie okresu gwarancji w zakresie od 5 lat do 8 lat)
Weighting: 20

Criteria: Termin realizacji przedmiotów zamówienia w dniach (dopuszcza się zaoferowanie terminu realizacji przedmiotów zamówienia w zakresie od 25 dni do 70 dni)
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in days 70
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Umowa o dofinansowanie Projektu w RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020: Rozb. Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Szpit. Wojew. nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie. NrRPPK.06.02.01-18-0023/17.


Additional information:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zam. będzie się kierował następ. kryteriami:

— Cena brutto oferty w PLN: 60%,

— Okres gwarancji na zaoferowane przedmioty zamówienia: 20%, (dop. się zaofer. okresu gwarancji od 5 lat do 8 lat),

— Termin realizacji przedmiotów zamówienia w dniach: 20 %, (dop. się zaofer. terminu realizacji przedmiotów zamówienia od 25 dni do 70 dni).

Kwota wadium: 40 000,00 PLN.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Ze względu na program, tj. ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu w sekcji VI.3, Zamawiający zamieszcza w tej sekcji następujące informacje:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Uwaga: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Ze względu na program szczegóły opisano w SIWZ.

Z postępowania o udzielenie zam.wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia – art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp, art. 24 ust. 1 pkt 13–23 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), w zakresie wskazanym przez zamawiającego.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa JEDZ.

Dołączany dokument winien być wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem www.uzp.gov.pl/RepozytoriumWiedzy/JEDZ/InstrukcjawypełnianiaJEDZ oraz zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przygotowanego oraz przekazanego Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18.7.2002 r. (Dz.U. 2019 poz. 123, 730) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Instrukcja przygotowania i składania dokumentu JEDZ znajduje się w rozdziale VII SIWZ.

Pozostałe wymagane dokumenty, które wykonawcy winni złożyć wraz z ofertą:

1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty wg. wzoru załączonego do SIWZ – Załącznik nr 8 do SIWZ.

2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz cenowo-ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego – Załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Potwierdzenie wniesienia wadium – Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć w sposób opisany w rozdziale VIII SIWZ.

4. Jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, wymagane jest przedstawienie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno wskazywać uprawnienie do reprezentacji podmiotu/Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz winno być złożone w sposób opisany w rozdziale X SIWZ.

Aukcji elektronicznej nie przewiduje się.

Informujemy, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, że Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

O zamówienie publiczne w mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Wykonali w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę obejmującą meble występujące w niniejszym postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nie muszą to być wszystkie meble i inne wyroby wyszczególnione w opisie p.z., o wartości nie mniejszej niż 1 700 000,00 PLN brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty na rzecz którego były dostawy wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.2) Contract performance conditions

Zamawiający przedstawia wzór umowy – jako Załącznik nr 10 dołączony do SIWZ, w oparciu o który zostanie zawarta umowa.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 043-097254
IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 09:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 09:00
IV.02.07) Place

Pokój nr 9, bud. J Szpitala, w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Szopena 2 w Rzeszowie, POLSKA.


Additional information:

Otwarcie ofert jest jawne.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

A. W celu wykazania braku podstaw wyklucz. z postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy.

2. Zaś. właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument.

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

4. Odpis z właściwego rejestru lub CEIDG.

5. Ośw. Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów – potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publiczne.

7. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ust. z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

8. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składają dokumenty zgodnie z §7 Rozp.

9. Wykonawcy mający siedzibę na terytorium RP składają dokumenty zgodnie z §8 Rozp.

10. Zamawiający z §9 ust. 3 Rozp. nie żąda od Wykonawców przedstawienia dokumentów dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych art. 22a Pzp.

11. Zam. żąda od Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dok. wymienionych w pkt VI.A.6.1–6.7 SIWZ (jeżeli dotyczy w tym post.).

12. Wyk., w terminie 3 dni od zamieszczenia na str. internet. Z-go oraz w Systemie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Z-mu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 11 Pzp) – wzór Zał. nr 7 do SIWZ.

13. Treść Klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO zastosowanej przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przedstawiono w Załączniku nr 11 do SIWZ, będącym jej integralną częścią.

B. Zamawiający wymaga by oferowane przedmioty zamówienia:

a) odpowiadały opisowi przedstawionemu w Formularzu cenowo-ofertowym oraz w Opisie przedmiotu zamówienia (Załączniki nr 1 i nr 2 do SIWZ) i Wizualizacji pomieszczeń (rzuty kondygnacji) (Załącznik nr 3 do SIWZ);

b) były fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych o należytym standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, posiadały wymagane dokumenty opisane w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ);

c) jeśli są wyrobami medycznymi zgodnie z Ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 175, 447, 534) spełniały wymagania zasadnicze oraz były wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z przepisami tej ustawy.

Na potwierdzenie spełniania powyższych wymagań Zamawiającego, Wykonawca przedstawi na wezwanie Zamawiającego oświadczenie według wzoru na Załączniku nr 9 do SIWZ (oryginał).

C. W celu wykaz. spełn. warunków udziału w post. dot. zdolności technicznej lub zawodowej Zam. wymaga przedstawienia (art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp): Wykazu dostaw –Zał. nr 4 do SIWZ. Szczegóły opisano w SIWZ.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań określa:

a) Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7.5.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. RP z dnia 7.6.2018 r. poz. 1092),

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. RP z dnia 17.10.2018 r. poz. 1992).

10. Wysokość i sposób pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaje kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposób ich rozliczania określa Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7.5.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. RP z dnia 22.5.2018 r. poz. 972).


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Sekretariat Departamentu Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
39100000; 33192000; Furniture; Medical furniture;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions