Slovakia-Bratislava: Natural gas

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Slovakia-Bratislava: Natural gas
OJEU (High Value) 015837-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-14
Deadline 2020-02-14 09:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
National registration number: 35971126
Postal address: Pod Krásnou hôrkou 1
Town: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
Postal code: 833 48
Country: SK
Contact person: Elena Lukáčová
Telephone: +421 232321829
E-mail: elena.lukacova@nusch.sk
NUTS code: SK01
Main address (URL): http://www.nusch.sk
Address of the buyer profile (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9390

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9390

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/423837
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dodávka zemného plynu pre zmluvné obdobie od 1.5.2020 do 30.4.2021

Reference number: 2020_0001

II.1.4) Short description

Predmetom zákazky je pravidelná dodávka zemného plynu v celkovom predpokladanom objeme 8 700 MWh (30 %) pre zmluvné obdobie od 00.00 hod.SEČ dňa 1.5.2020 do 24.00 hod.SEČ dňa 30.4.2021 vrátane jeho prepravy distribučnou sústavou do odberných miest odberateľa a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a garancia dodávky po celú dobu platnosti zmluvy za každé odberné miesto.

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 297655.71

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SK01
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, SLOVENSKO.

II.1.4) Short description

Pravidelná dodávka zemného plynu v celkovom predpokladanom objeme 8 700 MWh (30 %) pre zmluvné obdobie od 00.00 hod.SEČ dňa 1.5.2020 do 24.00 hod.SEČ dňa 30.4.2021 vrátane jeho prepravy distribučnou sústavou do odberných miest odberateľa a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a garancia dodávky po celú dobu platnosti zmluvy za každé odberné miesto.

Podrobne uvedené v súťažných podkladoch - časť B.2 - Opis predmetu zákazky.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: EUR 297655.71
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Úrad pre verejné obstarávanie vydal dňa 22.11.2019 Všeobecné metodické usmernenie číslo 11-2019 k preukazovaniu novelizovanej podmienky účasti týkajúcej a osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní, s platnosťou od 1.12.2019

1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1:

a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.7.2016, uchádzač - hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra SR, nie starší ako 3 mesiace, ak nemá doklad zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

1.1.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4, 5 predložením originálnych dokladov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní:

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Verejného obstarávania vyhláseného resp. začatého počnúc dňom 1.12.2019 sa nemôže zúčastniť uchádzač, záujemca alebo účastník, ktorý nespĺňa uvedené podmienky účasti.

Verejný obstarávateľ nemá prístup k informačným systémom verejnej správy preto preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 3 nie je možné.

Vzhľadom na obmedzený počet povolených znakov v tomto oddieli, podmienky účasti týkajúce sa preukázania osobného postavenia sú kompletne uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.6.1) An electronic auction will be used
IV.1.6.2) Additional information about electronic auction

Informácie o elektronickej aukcii s uvedené v súťažných podkladoch - časť B.4 - Informácie o použití elektronickej aukcie.


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 09:00


IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, SLOVENSKO, prostredníctvom systému EVO.


Additional information:

Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, údaje z otvárania ponúk nebudú zverejnené a uchádzačom nebude poslaná zápisnica z otvárania ponúk.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1)

Komunikácia medzi Verejným obstarávateľom a Záujemcami/Uchádzačmi sa uskutočňuje výhradne elektronicky, prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS-EVO ver. 18.0 Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO) s využitím všetkých jeho funkcionalít. Systém IS EVO je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.

Postup Záujemcu/Uchádzača je upravený v príručkách pre Záujemcu/Uchádzača, ktoré sú zverejnené na stránke portálu IS EVO v položke menu Príručky https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky- 5f7.html.

2)

Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

3)

Verejný obstarávateľ odporúča, aby sa záujemca pri práci v portáli EVO riadil minimálne používateľskou príručkou zverejnenou na tomto portáli, resp. bol vyškolený na prácu v tomto portáli, nakoľko ak sa dopustí chýb pri práci v systéme EVO, nesie za ne plnú zodpovednosť.

4)

V súlade s § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač splnenie podmienok účasti predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom - podrobne uvedené v súťažných podkladoch - časť A.2 Podmienky účasti uchádzačov.

5)

Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6)

V prípade potreby môžu záujemcovia alebo uchádzači elektronicky požiadať o pomoc s prácou v systéme EVO na e-mailovej adrese helpdesku: helpdesk_evo@uvo.gov.sk. Tel.: +421 2 50264 370.

7)

V prípade, že ponuka bude pre verejného obstarávateľa neprijateľná, to znamená, že ponuka uchádzača len čiastočne napĺňa potreby verejného obstarávateľa, alebo spĺňa podmienky a požiadavky súťaže, avšak uchádzač v ponuke uviedol pre verejného obstarávateľa inak neprijateľné podmienky a požiadavky, bude táto ponuka zo súťaže vylúčená. Inak neprijateľná ponuka je ponuka uchádzača, ktorá obsahuje také podmienky a požiadavky, ktoré majú za následok zvýšené náklady verejného obstarávateľa, ktoré v príprave procesu predmetnej verejnej súťaže nepredpokladal, alebo ich verejný obstarávateľ nemôže z objektívnych dôvodov splniť a akceptovať, alebo sa tieto podmienky a požiadavky uvedené v ponuke uchádzača vymykajú bežným obchodným zvyklostiam a ich uplatnenie je možné definovať ako nekalú hospodársku súťaž.

8)

Vzhľadom na použitie ustanovení týkajúcich sa jednoobálkovej reverznej verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO.

9)

Vzhľadom na podmienky účasti, kritéria na vyhodnotenie ponúk a špecifikáciu predmetu zákazky, toto verejné obstarávanie nie je ani zelené, ani obstarávanie inovácií a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.


Review body:
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

V lehotách v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
09123000; Natural gas;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions