Slovakia-Prešov: Urology, exploration devices

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Slovakia-Prešov: Urology, exploration devices
OJEU (High Value) 015838-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-14
Deadline 2020-02-14 11:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
National registration number: 00610577
Postal address: Hollého 14
Town: Prešov
Postal code: 081 81
Country: SK
Contact person: Bc. Tomáš Lazorík
Telephone: +421 517011810
E-mail: lazorik.tomas@fnsppresov.sk
Fax: +421 517722247
NUTS code: SK041
Main address (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1369
Address of the buyer profile (URL): http://www.fnsppresov.sk/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://fnsppresov.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/49

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://fnsppresov.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/49
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Prístrojové vybavenie litotryptiatického centra urologického oddelenia – Urodynamické zariadenie – 1 ks

Reference number: 902/2019/VO

II.1.4) Short description

Predmetom zákazky je dodanie urodynamického zariadenia pre oddelenie urológie FNsP J. A. Reimana Prešov v počte 1 ks. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky.

Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu, ako aj poskytovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 15190.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SK041
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, SLOVENSKO - oddelenie urológie.

II.1.4) Short description

Predmetom zákazky je dodanie urodynamického zariadenia pre oddelenie urológie FNsP J. A. Reimana Prešov v počte 1 ks. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky.

Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu, ako aj poskytovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: EUR 15190.00
II.02.07) Duration in days 56
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED). Vyžaduje sa predloženie /zaslanie skenov originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.

Upozornenie: Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil Všeobecné metodické usmernenie č. 11/2019 k preukazovaniu novelizovanej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní. V zmysle uvedeného v prípade, ak hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ZHS) podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 1.12.2019 nebude mať v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) zákona o verejnom obstarávaní vykonanú aktualizáciu v ZHS, verejný obstarávateľ z dôvodu, že nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy, bude doplnenie príslušného dokladu požadovať od uchádzača (zapísaného v ZHS).

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Nevyžaduje sa.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

§ 34 ods. 1 písm. a) Zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED).

Vyžaduje sa predloženie/zaslanie skenov originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Uchádzač predloženým zoznamom dodávok tovaru musí za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania musí preukázať, že v požadovanom období uskutočnil minimálne 1 dodávku tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Za dodanie tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje dodanie urodynamického zariadenia. Vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v európskom vestníku.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.6.1) An electronic auction will be used
IV.1.6.2) Additional information about electronic auction

Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom certifikovaného softvéru EVOB na internetovej adrese http://www.dev.verejneaukcie.sk/. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 11:00IV.2.6) Tender must be valid until
2020-09-30
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 13:30
IV.02.07) Place

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, SLOVENSKO, budova riaditeľstva FNsP J. A. Reimana Prešov, zasadačka na prízemí


Additional information:

Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, t.j vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na prekladanie ponúk. Zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neposiela.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

V súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní sa komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu prostredníctvom systému Eranet dostupného na adrese: https://fnsppresov.eranet.sk (ďalej len Eranet), ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ustanoveniach § 20 zákona o verejnom obstarávaní. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme Eranet na URL adrese: https://fnsppresov.eranet.sk.

Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese: https://fnsppresov.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/49. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Verejný obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.

Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku a to písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému Eranet.

Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania v systéme Eranet, t.j. moment uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke jej adresáta v systéme Eranet.

Uplatňuje sa ustanovenie § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, teda verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 40 po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED). Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu:

https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Postup vyplnenia JED prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie poskytujúcej elektronickú verziu JED je popísaný v Príručke k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie Jednotného európskeho dokumentu, ktorá je dostupná na webovom sídle úradu na adrese: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie602.html. Verejný obstarávateľ stanovuje, že uchádzač môže v časti IV. JED-u uviesť tzv. globálny údaj pre preukázanie splnenia podmienok účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Postačuje, keď uchádzač uvedie nasledovné: - "Spĺňa požadované podmienky účasti Áno".

Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Eranet: OS MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux, Aktuálne verzie internetového prehliadača iE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 32+ a vyššie, Chrome 40+ a vyššie, ďalšie požiadavky: prístup na internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.


Review body:
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
33125000; 51410000; 60000000; 80561000; Urology, exploration devices; Installation services of medical equipment; Transport services (excl. Waste transport); Health training services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions