Poland-Warka: Petroleum and distillates

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warka: Petroleum and distillates
OJEU (High Value) 015976-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-14
Deadline 2020-02-14 09:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.
Postal address: ul. Farna 4
Town: Warka
Postal code: 05-660
Country: PL
Telephone: +48 486672285
E-mail: nogajska.a@zukwarka.pl
Fax: +48 486672285
NUTS code: PL921
Main address (URL): http://www.zukwarka.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://www.zukwarka.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://platforma.eb2b.com.pl/
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa paliw płynnych – olej napędowy ON i benzyna bezołowiowa Pb 95 – dla potrzeb stacji paliw

Reference number: 01/SZP/2020/P

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw płynnych – oleju napędowego standardowego ON i benzyny bezołowiowej Pb 95 – dla potrzeb stacji paliw prowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych Warce Sp. z o.o. przy ul. Grójeckiej 24.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
NUTS code: PL921
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o., ul. Grójecka 24, 05-660 Warka, POLSKA.

II.1.4) Short description

.
3
3

Podana wyżej metrów sześciennych paliw w skali 1 roku jest tylko prognozą i Zamawiający nie jest tymi ilościami związany. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-03-28
II.2.7) End 2021-03-27
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Wykonawca spełni warunek jeśli posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z Ustawą z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 755).

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności tego dokumentu przez cały czas trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji aktualności koncesji na każdym etapie obowiązywania umowy.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na wszystkie i każde zdarzenie nie niższą niż 1 500 000,00 PLN.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Wykonawca spełni warunek jeśli udokumentuje, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lata – w tym okresie, należycie wykonał lub nadal wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej 2 (dwie) umowy dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj.: wykonał co najmniej 2 (dwie) umowy, których przedmiotem była/jest dostawa paliw płynnych – oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb 95 – na kwotę min. 6 mln PLN brutto każda.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 09:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 09:30
IV.02.07) Place

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. ul. Farna 4, 05-660 Warka, POLSKA, przy użyciu platformy zakupowej eB2B dostępnej pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl/


Additional information:

Udostępnienie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej eB2B tj. automatycznie w chwili otwarcia ofert. Szczegółowe informacje są zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Section V: Complementary informationStyczeń 2021


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
URL: www.uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
09130000; 09134100; 09132100; Petroleum and distillates; Diesel oil; Unleaded petrol;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions