Poland-Zabłudów: Refuse and waste related services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Zabłudów: Refuse and waste related services
OJEU (High Value) 016785-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-14
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Gmina Zabłudów
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Zabłudów
Postal address: ul. Rynek 8
Town: Zabłudów
Postal code: 16-060
Country: PL
Telephone: +48 857188100
E-mail: zp@zabludow.pl
Fax: +48 857188100
NUTS code: PL84
Main address (URL): http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/przetargi__2020_rok/

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zabłudów oraz odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów z terenu Oczyszczalni Ścieków w Zabłudowie

Reference number: ZP.271.1.2020

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Zabłudów i ich bezpośrednim transporcie do właściwej Instalacji a także usług polegających na odbieraniu, transporcie i przekazaniu do unieszkodliwienia ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, odpadów pościekowych w postaci skratek i zawartości piaskowników z terenu Oczyszczalni Ścieków w Zabłudowie. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części (zadania). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obowiązki Wykonawcy oraz wymagania techniczne niezbędne do realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku nr 6 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zabłudów.

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL84
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gmina Zabłudów

II.1.4) Short description

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Zabłudów oraz z nieruchomości użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Zabłudów i ich bezpośredni transport do Instalacji właściwej dla poszczególnych frakcji odpadów komunalnych – 2 300 Mg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obowiązki Wykonawcy oraz wymagania techniczne niezbędne do realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku nr 6 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: emisja spalin
Weighting: 10

Criteria: dodatkowy odbiór odpadów
Weighting: 10

Criteria: akcja promująca selektywną zbiórkę odpadów
Weighting: 10

Criteria: termin płatności faktury
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Po upływie okresu obowiązywania umowy

II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów z terenu Oczyszczalni Ścieków w Zabłudowie

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL84
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gmina Zabłudów

II.1.4) Short description

Odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, odpadów pościekowych w postaci skratek i zawartości piaskowników z terenu Oczyszczalni Ścieków w Zabłudowie – 260 Mg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obowiązki Wykonawcy oraz wymagania techniczne niezbędne do realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku nr 6 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: emisja spalin
Weighting: 20

Criteria: termin płatności faktury
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Po upływie okresu obowiązywania umowy

II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 6 rozdziału V SIWZ.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 3.

5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

6. Warunki udziału w postępowaniu, szczegółowo opisane w rozdziale V pkt 6 SIWZ dotyczą:

6.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada:

Zadanie 1:

6.1.1. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Zabłudowa w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia;

6.1.2. wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) w zakresie zbierania zużytego sprzętu;

6.1.3.wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia;

Zadanie 2:

6.1.4. wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia.

6.2.sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.

6.3.zdolności technicznej lub zawodowej – zgodnie z pkt III.1.3) niniejszego ogłoszenia.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – warunki wymienione w pkt 6.1 muszą spełniać łącznie Wykonawcy składający wspólną ofertę (przynajmniej 1 z Wykonawców, który będzie realizował czynności objęte obowiązkiem posiadania zezwolenia, albo wszyscy Wykonawcy). Warunek określony w pkt 6.3. muszą spełnić łącznie Wykonawcy składający wspólną ofertę. Żaden z podmiotów występujących wspólnie ani żaden Wykonawca udostępniający potencjał nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

8. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu zostanie dokonana na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów o których mowa w rozdz. VI SIWZ wg formuły spełnia – nie spełnia.

9. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców oświadczeń lub dokumentów, określonych w rozdz. VI SIWZ.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe do należytego wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia będzie dysponował następującym sprzętem:

Zadanie 1:

— 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, tzw. hakowiec.

Pojazdy muszą spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. poz. 22).

Zadanie 2:

— 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, tzw. hakowiec.

2. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu:

2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

2.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 2.1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 2.1.

3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności:

3.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 10:30
IV.02.07) Place

Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, pokój nr 4 (sala konferencyjna), POLSKA.


Section V: Complementary informationListopad 2020 r.

VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

1. Szczegółowe wymagania dot. wadium zostały określone w rozdz. VIII SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa Pzp.

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz regulaminie ePUAP.

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do SIWZ.

9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

10. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.

11. Do oferty należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do 1 pliku archiwum (ZIP).

12. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

13. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta/JEDZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).

14. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email zp@zabludow.pl.

15. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 14 adres email.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/03
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeśli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/03
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
90500000; 90513100; 90512000; 90513600; 90513700; 90513900; Refuse and waste related services; Household-refuse disposal services; Refuse transport services; Sludge removal services; Sludge transport services; Sludge disposal services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions