Poland-Legnica: Building-cleaning services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Legnica: Building-cleaning services
OJEU (High Value) 017025-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-14
Deadline 2020-02-14 09:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy
Postal address: ul. Władysława Grabskiego 26
Town: Legnica
Postal code: 59-220
Country: PL
Contact person: Grażyna Konopska
Telephone: +48 768764243
E-mail: grazyna.konopska@zus.pl
Fax: +48 768764620
NUTS code: PL516
Main address (URL): www.zus.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.zus.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
ubezpieczenia społeczne

Section II: Object of Contract


Title:

Usługa sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz budynków i na terenach zewnętrznych oraz pielęgnacji terenów zielonych w ZUS Oddział w Legnicy wraz z podległymi jednostkami.

Reference number: 190000/271/5/2019-ZAP

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie i utrzymanie czystości wewnątrz budynków i na terenach zewnętrznych oraz pielęgnacji terenów zielonych w ZUS Oddział w Legnicy wraz z podległymi jednostkami;

Przedmiot umowy realizowany będzie w następujących obiektach: w Oddziale ZUS w Legnicy, Inspektoratach ZUS w: Bolesławcu, Głogowie, Jaworze, Lubinie, Złotoryi i w Biurach Terenowych w Górze, Lwówku śląskim, Polkowicach.

): 38 100,11.
2

): 38 030,61.
2

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 4204825.11

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL516
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Przedmiot umowy realizowany będzie: w Oddziale ZUS w Legnicy, Inspektoratach ZUS w: Bolesławcu, Głogowie, Jaworze, Lubinie, Złotoryi i w Biurach Terenowych w: Górze, Lwówku Śląskim, Polkowicach.

II.1.4) Short description

W zależności od częstotliwości i czasu realizacji, sprzątanie dzieli się na:

a) codzienne – wykonywane codziennie niezależnie od występujących potrzeb, zarówno w godzinach, jak i po godzinach funkcjonowania danej jednostki organizacyjnej,

b) okresowe – wykonywane w sezonie letnim albo w sezonie zimowym w uzgodnionych terminach z administratorem lokalnym,

c) doraźne – wykonywane w zależności od występujących potrzeb, realizowane przez Wykonawcę niezwłocznie po zauważeniu bądź zgłoszeniu takiej potrzeby.

Szczegółowy wykaz czynności oraz częstotliwość wykonywania usług sprzątania, z uwzględnieniem rodzaju pomieszczeń zostały określone w części II Opisu przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn.

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje nadal co najmniej 2 usługi sprzątania wewnątrz obiektów.

Każda usługa musi być zrealizowana/realizowana:

a) na rzecz tego samego podmiotu nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 kolejnych m-cy, (licząc do terminu składania ofert),

dla każdej usługi,
2

oraz

2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje nadal co najmniej 1 usługę sprzątania zewnętrznego i pielęgnacji terenów zielonych.

Usługa musi być realizowana:

a) na rzecz tego samego podmiotu nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 kolejnych m-cy, (licząc do terminu składania ofert),

.
2

III.2.2) Contract performance conditions

Szczegółowe warunki, na jakich Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę określa Wzór umowy – część IV SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 09:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 13:00
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w ZUS Oddział w Legnicy, ul. Władysława Grabskiego 26, 59-220 Legnica, pokój 200, II piętro, POLSKA.


Section V: Complementary informationGrudzień 2021


Additional information:

Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu tzw. „procedurę odwróconą” badania oceny ofert, o której mowa w art. 24aa uPzp.

1. Oświadczenia, dokumenty oraz pełnomocnictwa składane wraz z ofertą.

1) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);

2) formularz ofertowy;

3) formularz cenowy;

4) pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik;

5) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo;

6) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7) elektroniczny dokument wadialny wniesiony w innych formach niż w pieniądzu.

2. Oświadczenia składane przez Wykonawcę, bez wezwania Zamawiającego po czynności otwarcia ofert:

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, każdy Wykonawca winien dostarczyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp.

3. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu i spełniania warunków udziału w postępowaniu, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień złożenia:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp,

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, (w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 uPzp),

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp,

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

f) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170),

g) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

a) „Wykazu usług” wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie),

b) dowodów określających, czy usługi wskazane w „Wykazie usług” zostały wykonane lub są wykonywane należycie.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
90911200; 90911300; 90919200; 90620000; 90630000; 77310000; 90914000; 90610000; Building-cleaning services; Window-cleaning services; Office cleaning services; Snow-clearing services; Ice-clearing services; Planting and maintenance services of green areas; Car park cleaning services; Street-cleaning and sweeping services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions