Poland-Poznań: Electricity

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Poznań: Electricity
OJEU (High Value) 017027-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-14
Deadline 2020-02-14 09:45:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Poznaniu
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Poznaniu
Postal address: ul. Siemiradzkiego 5a
Town: Poznań
Postal code: 60-763
Country: PL
Contact person: Agnieszka Konieczna
Telephone: +48 618646-302
E-mail: przetargi.poznan@gddkia.gov.pl
NUTS code: PL41
Main address (URL): https://gddkia.eb2b.com.pl/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://gddkia.eb2b.com.pl/

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://gddkia.eb2b.com.pl/
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY
I.5.2) Other activity -
zarządzanie drogami krajowymi i autostradami

Section II: Object of Contract


Title:

Zakup energii elektrycznej dla obiektów obsługiwanych przez GDDKiA oddział w Poznaniu

Reference number: O.PO.D-3.2413.01.2020

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu Ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2019 poz. 755), dla obiektów obsługiwanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Poznaniu.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 5573395.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL41
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2019 poz. 755), dla obiektów obsługiwanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Poznaniu.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: OZE
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
Value excluding VAT: PLN 5573395.00
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz ze środków funduszu CEF – łącząc Europę i programu POIiŚ II


Additional information:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 28 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100).


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Wykonawca musi posiadać aktualnie obowiązującą koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 1 lub 2 usług polegających na sprzedaży energii elektrycznej o łącznej wartości nie mniejszej niż 12 000 000 kWh.

III.2.2) Contract performance conditions

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności Ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) i Ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadku udzielenia przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) przedmiotowego zamówienia, z zachowaniem 20-dniowego terminu wypowiedzenia od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 09:45


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 10:00

Section V: Complementary informationAdditional information:

Termin związania oferta określony w ogłoszeniu jako 2 miesiące jest rozumiany przez Zamawiającego jako 60 dni.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać...

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
09310000; Electricity;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions