Poland-Warsaw: Legal advisory and representation services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Legal advisory and representation services
OJEU (High Value) 018210-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-14
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Postal address: ul. Targowa 74
Town: Warszawa
Postal code: 03-734
Country: PL
Contact person: Bartłomiej Perzyński
Telephone: +48 4732377
E-mail: bartlomiej.perzynski@plk-sa.pl
Fax: +48 4732399
NUTS code: PL
Main address (URL): http://plk-sa.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://platformazakupowa.plk-sa.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://platformazakupowa.plk-sa.pl
transport kolejowy, zarządzanie liniami kolejowymi

Section II: Object of Contract


Title:

Usługi doradztwa prawnego w zakresie zadań realizowanych przez PKP PLK S.A. świadczonych w ramach POIŚ, CEF, POPW na potrzeby wsparcia zadań inwestycyjnych finansowanych z UE w ramach PT POIŚ i PT CEF

Reference number: 9090/IRZU/01385/00391/19/P

II.1.4) Short description

Usługi doradztwa prawnego w zakresie zadań realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji świadczonych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Connecting Europe Facility oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na potrzeby wsparcia zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków UE w ramach PT POIiŚ i PT CEF.

Zamówienie obejmuje świadczenie usług doradztwa prawnego z obowiązkiem osobistego stawiennictwa, świadczenia dyżurów oraz reprezentacji prawnej. Zamówienie obejmuje 3 części, tj. usługi na rzecz:

— część I – Regionu Śląskiego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (IRE4) – usługi prawne we Wrocławiu,

— część II – Regionu Śląskiego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (IRE4) – usługi prawne w Sosnowcu,

— część III – Regionu Południowego Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (IRE3).


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes

II.1.6.5) maximum number of lots
2
II.1.6.6) Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2

Description: Item/Lot 1
Title:

Część I dotycząca usług prawnych dla projektów inwestycyjnych Regionu Śląskiego prowadzonych we Wrocławiu

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Region Śląski dla projektów inwestycyjnych prowadzonych we Wrocławiu

II.1.4) Short description

Bieżące kompleksowe doradztwo prawne obejmuje doradztwo w całym procesie realizacji inwestycji przez Zamawiającego – przede wszystkim w ramach projektów POIiŚ, CEF i POPW w aspektach realizacji inwestycji, rozliczania projektów ze środków Unii Europejskiej, reprezentacji Zamawiającego oraz zamówień publicznych.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia dyżurów, których celem jest bezpośrednie udzielanie porad, uzgadnianie dokumentów, udzielanie wyjaśnień i konsultacji oraz odbiór niezbędnych dokumentów poprzez obecność jednego członka Zespołu Ekspertów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: D1 – Obszar doświadczenia 1
Weighting: 20

Criteria: D2 – Obszar doświadczenia 2
Weighting: 15

Criteria: D3 – Obszar doświadczenia 3
Weighting: 15

Criteria: D4 – Obszar doświadczenia 4
Weighting: 15
Cost/Price
Weighting: 35
II.02.07) Duration in months 36
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

CEF Pomoc Techniczna część unijna

POIiŚ Pomoc Techniczna część unijna


Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp w wysokości maksymalnie 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie podobne może zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym ceny, terminu wykonania.


Description: Item/Lot 2
Title:

Część II dotycząca usług prawnych dla projektów inwestycyjnych Regionu Śląskiego prowadzonych w Sosnowcu

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Region Śląski dla projektów inwestycyjnych prowadzonych w Sosnowcu

II.1.4) Short description

Bieżące kompleksowe doradztwo prawne obejmuje doradztwo w całym procesie realizacji inwestycji przez Zamawiającego – przede wszystkim w ramach projektów POIiŚ, CEF i POPW w aspektach realizacji inwestycji, rozliczania projektów ze środków Unii Europejskiej, reprezentacji Zamawiającego oraz zamówień publicznych.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia dyżurów, których celem jest bezpośrednie udzielanie porad, uzgadnianie dokumentów, udzielanie wyjaśnień i konsultacji oraz odbiór niezbędnych dokumentów poprzez obecność jednego członka Zespołu Ekspertów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: D1 – Obszar doświadczenia 1
Weighting: 20

Criteria: D2 – Obszar doświadczenia 2
Weighting: 15

Criteria: D3 – Obszar doświadczenia 3
Weighting: 15

Criteria: D4 – Obszar doświadczenia 4
Weighting: 15
Cost/Price
Weighting: 35
II.02.07) Duration in months 36
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

CEF Pomoc Techniczna część unijna

POIiŚ Pomoc Techniczna część unijna


Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp w wysokości maksymalnie 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie podobne może zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym ceny, terminu wykonania.


Description: Item/Lot 3
Title:

Część III dotycząca usług prawnych dla projektów Regionu Południowego

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Region Południowy

II.1.4) Short description

Bieżące kompleksowe doradztwo prawne obejmuje doradztwo w całym procesie realizacji inwestycji przez Zamawiającego – przede wszystkim w ramach projektów POIiŚ, CEF i POPW w aspektach realizacji inwestycji, rozliczania projektów ze środków Unii Europejskiej, reprezentacji Zamawiającego oraz zamówień publicznych.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia dyżurów, których celem jest bezpośrednie udzielanie porad, uzgadnianie dokumentów, udzielanie wyjaśnień i konsultacji oraz odbiór niezbędnych dokumentów poprzez obecność jednego członka Zespołu Ekspertów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: D1 – Obszar doświadczenia 1
Weighting: 20

Criteria: D2 – Obszar doświadczenia 2
Weighting: 15

Criteria: D3 – Obszar doświadczenia 3
Weighting: 15

Criteria: D4 – Obszar doświadczenia 4
Weighting: 15
Cost/Price
Weighting: 35
II.02.07) Duration in months 36
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

CEF Pomoc Techniczna część unijna

POIiŚ Pomoc Techniczna część unijna


Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp w wysokości maksymalnie 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie podobne może zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym ceny, terminu wykonania.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 Ustawy (przesłanki wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału określone w pkt 8.2 i 8.5 IDW.

2. Zgodnie z art. 22 ust. 1b Ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5. W celu wstępnego wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć jednolity dokument. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca ograniczy się do ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji poprzez wypełnienie sekcji alfa w części IV i nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji w części IV jednolitego dokumentu.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. Konsorcjum), jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolity dokument dotyczący każdego z tych podmiotów wraz ze zobowiązaniem.

8. Wykonawca wskazujący w jednolitym dokumencie podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a na których zasobach nie polega, jeżeli jest już wiadome, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 8.3.3 IDW, składa jednolity dokument dotyczący każdego z tych podwykonawców.

Zasady wypełniania jednolitego dokumentu zostały zamieszczone na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

a) okoliczności, o których mowa w jednolitym dokumencie Wykonawcy;

b) okoliczności, o których mowa w jednolitym dokumencie dotyczącym każdego z podmiotów, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, w zakresie pkt 9.8.1–9.8.7 IDW.

10. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt. 9 (również dotyczących Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) znajdują się na stronie internetowej: https://platformazakupowa.plk-sa.pl pod numerem referencyjnym przedmiotowego postępowania.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, szczegółowe informacje dotyczące dokumentów zawarte są w pkt 9 IDW.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (tj. ze świadczeniem usług prawnych) na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający oceniał będzie ich łączną sumę ubezpieczeniową.

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów:

Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku, gdy z dokumentu polisy (lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia) nie będzie wynikał fakt jej (jego) opłacenia, Zamawiający zaleca dodatkowe załączenie do oferty dodatkowego innego dokumentu potwierdzającego odprowadzanie stosownych składek (np. wyciąg z konta bankowego, rachunek itp.).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę by osoby wchodzące w skład zespołu ekspertów przy pomocy którego realizowane będzie zamówienie posiadały takie doświadczenie, aby zespół ekspertów łącznie posiadał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie) doświadczenie, które w odniesieniu do usług prawnych obejmowało, świadczenie usług wsparcia prawnego inwestora lub wykonawcy w zakresie realizacji umowy/umów z zakresu Inwestycji, które obejmowało swoim zakresem łącznie:

a) opracowanie 20 pisemnych opinii prawnych w zakresie realizacji umowy/umów o roboty budowlane i/lub prace projektowe i/lub nadzór inwestorski, w tym co najmniej 10 opinii w sprawach roszczeń zgłaszanych przez strony umowy, przy czym opinie te dotyczyły umów o wartości co najmniej 5 000 000,00 PLN brutto każda (osoba będąca autorem lub współautorem opinii);

b) reprezentowanie strony w 6 sporach sądowych pomiędzy inwestorem a wykonawcą na tle realizacji umowy/umów o roboty budowlane i/lub prace projektowe i/lub nadzór inwestorski;

c) opracowanie 12 pisemnych opinii prawnych dotyczących roszczeń wykonawcy/podwykonawcy pojawiających się na etapie realizacji umowy/umów o roboty budowlane realizowanych w projektach, w których umowa opierała się na warunkach kontraktowych FIDIC;

d) opracowanie 10 pisemnych opinii prawnych dotyczących skorzystania przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wystawionego w związku z umową/umowami o roboty budowlane lub prace projektowe lub nadzór inwestorski;

e) opracowanie opinii prawnych lub wsparcie prawne na rzecz inwestora w co najmniej 5 procedurach dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach umowy/umów o roboty budowlane lub prace projektowe lub nadzór inwestorski lub nadzór autorski w projektach finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dotyczących m.in. zagadnienia nałożenia korekty finansowej przez właściwe organy kontroli, zastrzeżeń do wyników kontroli uprzedniej Prezesa UZP.

2. Dodatkowo wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w postaci zespołu ekspertów składającego się z 4 (czterech) osób, z których każda posiada ważne uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego lub posiadają prawo do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5.7.2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 2014 r., poz. 134). Każda z osób z zespołu ekspertów ma posiadać doświadczenie w przynajmniej 4 zakresach określonych w punkcie 1 (od a do e) w łącznej liczbie nie mniejszej niż 10 czynności.

3. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów:

a) Wykaz czynności wykonanych lub wykonywanych – w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – w tym zawierający usługi, o których mowa w punkcie 1 wraz ze wskazaniem osób zdolnych do wykonania zamówienia w postaci zespołu ekspertów o których mowa w punkcie 2, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 6 do IDW),

b) dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.

Uwaga: w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

III.01.04.1) List and brief description of rules and criteria:

Kryteria oceny ofert:

C – Cena stawki godzinowej (brutto) – 35 %.

D1 – Obszar doświadczenia 1 – 20 %,

D2 – Obszar doświadczenia 2 – 15 %,

D3 – Obszar doświadczenia 3 – 15 %,

D4 – Obszar doświadczenia 4 – 15 %.

Szczegółowe informacje zawarte są w pkt 19 IDW.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

— część I: 11 340,00 PLN,

— część II: 17 010,00 PLN,

— część III: 62 370,00 PLN.

2. Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy w zależności od wyboru Wykonawcy.

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w pkt 17.1 IDW.

4. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, do której zastosowanie będzie miało prawo polskie.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Zamawiającego Bank PKO BP 45 1020 1042 0000 8602 00220 8460 Tytuł: "Wadium w postępowaniu: 9090/IRZU/01385/00391/19/P". Oprocentowanie ww. rachunku wynosi 0,00 %

6. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w par. 4 ust. 1 pkt 4 WU.

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Określone w § 4 Warunków umowy „Wynagrodzenie i warunki płatności”

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy.


III.2.1) Reference to the relevant law, regulation or administrative provision

Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

1. Ustawa z dnia 26.5.1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. 2018 poz. 1184);

2. Ustawa z dnia 5.7.2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2016 poz. 1874).

III.2.2) Contract performance conditions

Warunki umowy stanowią tom II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Warunki umowy znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.plk-sa.pl pod numerem referencyjnym postępowania.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 12:00
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, segment B, przyziemie, pokój 0007, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie jest jawne.


Section V: Complementary information


VI.2.1) Electonic ordering will be used
VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów dostępne są pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl pod numerem referencyjnym przedmiotowego zamówienia.

2. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dostępne są pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl pod numerem referencyjnym przedmiotowego zamówienia.

3. Uwaga do pkt IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – 60 dni.

4. Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ust. 1 Ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

6. Zamawiający informuje o zwróceniu szczególnej uwagi na postanowienia pkt 14 tomu I SIWZ, dotyczącego elektronicznej formy składanych dokumentów.

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem – pod rygorem nieważności - postaci elektronicznej, złożona przez osobę upoważnioną i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Szczegółowy opis korzystania z platformy zakupowej przez Wykonawców zawarty jest w Podręczniku dla Wykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze sposobem działania platformy zakupowej oraz treścią Podręcznika dla Wykonawców i postępowania zgodnie z jego wytycznymi.

9. Ofertę należy przygotować i złożyć ściśle według wymagań określonych w niniejszej IDW, za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl.

10. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postępowaniu musi posiadać konto na platformie zakupowej. Szczegółowy opis sposobu rejestracji konta zawarty jest w Podręczniku dla Wykonawców.

11. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowe informacje dotyczące w szczególności: formy oraz sposobu złożenia oferty, rodzajów i formy dokumentów, oświadczeń składanych wraz z ofertą oraz w toku postępowania na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.plk-sa.pl.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803
URL: www.uzp.gov/kio
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka. spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o Zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
79110000; Legal advisory and representation services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions