Poland-Warsaw: Vaccines

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Vaccines
OJEU (High Value) 013184-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-13
Deadline 2020-02-14 08:30:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
National registration number: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Postal address: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Town: Warszawa
Postal code: 02-326
Country: PL
Contact person: Jacek Stępień
E-mail: j.stepien@zzpprzymz.pl
Fax: +48 228833632
NUTS code: PL
Main address (URL): www.zzpprzymz.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Szczepionka skoniugowana przeciwko pneumokokom dla dzieci; Znak postępowania ZZP-30/20

Reference number: ZZP-30/20

II.1.4) Short description

Szczepionka skoniugowana przeciwko pneumokokom dla dzieci

Łączna wielkość zakupu 260 000 dawek, w tym:

— część 1: 130 000 dawek,

— część 2: 130 000 dawek.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu szczepionki, jednak nie więcej niż o 20 % każdej części przedmiotu zamówienia:

— w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, lub

— w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród pacjentów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty SIWZ.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Szczepionka skoniugowana przeciwko pneumokokom dla dzieci.

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach k/Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola.

II.1.4) Short description

Szczepionka skoniugowana przeciwko Pneumokokom dla dzieci.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z dnia 27.7.2016 r., poz. 1126), w związku z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Dz.U. z dnia 17.10.2018 r., poz. 1993), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić właściwym dokumentem, tj. złożyć wraz z formularzem ofertowym (warunki przedmiotowe):

• ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie RP wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

lub

• ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską,

— pozwolenie na dopuszczenie do obrotu musi być ważne i aktualne na dzień składania ofert,

— skład preparatu i opakowania muszą być zgodne z treścią dokumentów, o których mowa powyżej,

— ww. dokumenty, muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia,

— w przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z ww. dokumentami dodatkowy dokument deklarujący złożenie we właściwym czasie wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia lub w przypadku jego uzyskania ważne pozwolenie,

— dokumenty, o których mowa w powyżej są składane w formie oryginalnego dokumentu elektronicznego lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

— dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.7) End 2020-03-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Szczepionka skoniugowana przeciwko pneumokokom dla dzieci.

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach k/Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola.

II.1.4) Short description

Szczepionka skoniugowana przeciwko Pneumokokom dla dzieci.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z dnia 27.7.2016 r., poz. 1126), w związku z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Dz.U. z dnia 17.10.2018 r., poz. 1993), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić właściwym dokumentem, tj. złożyć wraz z formularzem ofertowym (warunki przedmiotowe):

• ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terenie RP wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

lub

• ważne, aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską,

— pozwolenie na dopuszczenie do obrotu musi być ważne i aktualne na dzień składania ofert,

— skład preparatu i opakowania muszą być zgodne z treścią dokumentów, o których mowa powyżej,

— ww. dokumenty, muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia,

— w przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z ww. dokumentami dodatkowy dokument deklarujący złożenie we właściwym czasie wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia lub w przypadku jego uzyskania ważne pozwolenie,

— dokumenty, o których mowa w powyżej są składane w formie oryginalnego dokumentu elektronicznego lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

— dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.7) End 2020-04-15
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ważne zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego (w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dokument równoważny) lub ważne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych.

Opis niniejszego warunku znajduje się w SIWZ.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Wykonawca winien być ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego.

Opis niniejszego warunku znajduje się w SIWZ.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę OC lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu ryzyka zawodowego, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: część 1: 900 000,00 PLN (słownie złotych: dziewięćset tysięcy 00/100), część 2: 900 000,00 PLN (słownie złotych: dziewięćset tysięcy 00/100).

Polisa lub inny dokument muszą być ważne na dzień składania ofert.

Szczegółowy opis niniejszego warunku zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.2.2) Contract performance conditions

Zgodnie z art. 147 ustawy Pzp. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w dowolnej formie wskazanej w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się na 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Szczegóły dotyczące warunków realizacji umowy, w tym m.in.: formy, terminu wniesienia oraz zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone są w Ogólnych warunkach umowy, które stanowią załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 08:30


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 3
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 09:00
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie ofert wczytanych na platformie w siedzibie Zamawiającego – Al.Jerozolimskie 155, piętro I, pokój 113


Additional information:

Członkowie komisji przetargowej, biegli rzeczoznawcy oraz inni uczestnicy postępowania przetargowego.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

I.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga dokumentów,o których mowa w § 5 pkt 1, 4, 5, 6, 10 w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

II.

Kwota wymaganego wadium:

— część 1: 95 000,00 PLN (słownie złotych: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100),

— część 2: 95 000,00 PLN (słownie złotych: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100).

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do upływu terminu na składanie ofert wyznaczonego w SIWZ.

Zamawiający dopuszcza dowolną formę wniesienia wadium – zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

III.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

W nawiązaniu do Sekcji IV.2.6) „Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą” Zamawiający informuje, że za 3 (trzy miesiące) należy przyjąć 90 dni.

IV.

Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

V.

Zamawiający oświadcza, iż będąc Administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10.5.2018 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. (dalej RODO), wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SIWZ.

VI.

Zamawiający stosuje zapisy art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp.

Klauzula społeczna – dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia przy udziale osób bezrobotnych.

Zamawiający przewiduje zastosowanie klauzuli społecznej – realizacja zamówienia winna przewidywać zatrudnienie przy wykonywaniu zamówienia, co najmniej 1 osoby bezrobotnej w ramach każdej części zamówienia na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy.

Szczegółowe informacje zostały zawarte w SIWZ.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: PL
URL: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
33651600; Vaccines;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions