Czechia-Brno: Electromechanical equipment

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Czechia-Brno: Electromechanical equipment
OJEU (High Value) 013219-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-13
Deadline 2020-02-14 09:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut
National registration number: 00216305
Postal address: Purkyňova 656/123
Town: Brno
Postal code: 61200
Country: CZ
Contact person: Ing. Věra Lyčková
Telephone: +420 541149613
E-mail: vera.lyckova@ceitec.vutbr.cz
NUTS code: CZ064
Main address (URL): http://www.vutbr.cz
Address of the buyer profile (URL): https://www.tenderarena.cz/profily/Vut

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=304677

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=304677
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Měřicí pracoviště pro rotační a lineární pohony

Reference number: 22/2019-62

II.1.4) Short description

Předmětem zakázky je dodávka tří měřicích pracovišť pro rotační a lineární pohony. První pracoviště umožní testování rotačních pohonů v rozsahu do 200kW a 20 000 ot/min, druhé pohony 15 kW/20 000 ot/min a 100kW/14 000 ot/min. Třetí pracoviště je zaměřeno na testování lineárních pohonů v oblasti do 10 kN a 15 m/s. Ve všech třech případech je pracoviště vybaveno řídicím a měřicím systémem, jakož i systémem napájení testovaného pohonu. Z důvodu zvýšení bezpečnosti prováděných prací je každé pracoviště vybaveno rovněž transformátorem pro galvanické oddělení od elektrické sítě.

Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 35150000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ064
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jihomoravský kraj, Brno

II.1.4) Short description

Předmětem zakázky je dodávka tří měřicích pracovišť pro rotační a lineární pohony. První pracoviště umožní testování rotačních pohonů v rozsahu do 200kW a 20 000 ot/min, druhé pohony 15 kW/20 000 ot/min a 100kW/14 000 ot/min. Třetí pracoviště je zaměřeno na testování lineárních pohonů v oblasti do 10 kN a 15 m/s. Ve všech třech případech je pracoviště vybaveno řídicím a měřicím systémem, jakož i systémem napájení testovaného pohonu. Z důvodu zvýšení bezpečnosti prováděných prací je každé pracoviště vybaveno rovněž transformátorem pro galvanické oddělení od elektrické sítě.

Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 9
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_043/0010085; Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu (RICAIP); Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1) Profesní způsobilost splní dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné

Evidence dle § 77 odst. 1 ZZVZ.

2) Dodavatelé prokáží také základní způsobilost, tj. požadavky dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ

III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 09:00IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 09:00

Section V: Complementary informationAdditional information:

Na profilu zadavatele https://www.tenderarena.cz/profily/Vut má zakázka ID 2030.

Zadavatel umožní všem účastníkům prohlídku místa budoucího plnění. Prohlídka se uskuteční dne 28. ledna 2020 v 10:00 hod. Sraz zájemců o prohlídku je u recepce v areálu CEITEC VUT, budova S na ulici Purkyňova 656/123, 612 00 Brno. Na prohlídku je třeba se předem ohlásit dle pokynů v zadávací dokumentaci.


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
31720000; 38300000; 38540000; 31100000; Electromechanical equipment; Measuring instruments; Machines and apparatus for testing and measuring; Electric motors, generators and transformers;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions