Slovakia-Bratislava: Operating tables

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Slovakia-Bratislava: Operating tables
OJEU (High Value) 013243-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-13
Deadline 2020-02-14 00:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
National registration number: 35971126
Postal address: Pod Krásnou hôrkou 1
Town: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
Postal code: 833 48
Country: SK
Contact person: Mgr. Kristína Buranovská
Telephone: +421 259320622
E-mail: kristina.buranovska@nusch.sk
NUTS code: SK01
Main address (URL): http://www.nusch.sk
Address of the buyer profile (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9390

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9390

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Operačné stoly

Reference number: 01/2020

II.1.4) Short description

Predmetom zákazky je dodávka operačných stolov s príslušenstvom, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, pre potreby oddelení kardiochirurgie a cievnej chirurgie NÚSCH, a.s.

Operačný stôl je štandardnou výbavou operačných sál na zabezpečenie špecializovaných operačných výkonov, ktoré vyžadujú rôzne funkčné možnosti nastavenia operačného stola a príslušenstvo pre rôzne typy chirurgických zákrokov.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 361877.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SK01
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.1.4) Short description

Predmetom zákazky je dodávka operačných stolov s príslušenstvom, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, pre potreby oddelení kardiochirurgie a cievnej chirurgie NÚSCH, a.s.

Operačný stôl je štandardnou výbavou operačných sál na zabezpečenie špecializovaných operačných výkonov, ktoré vyžadujú rôzne funkčné možnosti nastavenia operačného stola a príslušenstvo pre rôzne typy chirurgických zákrokov.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: EUR 361877.00
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 dokladmi a dokumentmi uvedenými v § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Podrobný zoznam podmienok a dokladov nájde záujemca/uchádzač v súťažných podkladoch v časti A.2.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2.2) Contract performance conditions

Podmienky vykonania zákazky sú určené v časti B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.6.1) An electronic auction will be used
IV.1.6.2) Additional information about electronic auction

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.4.


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 00:00IV.2.6) Tender must be valid until
2020-08-31
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, prostredníctvom systému EVO


Additional information:

Otváranie ponúk bude v súlade s § 54 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, údaje z otvárania ponúk nebudú zverejnené a uchádzačom nebude zaslaná zápisnica z otvárania ponúk.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1)

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/Uchádzačmi sa uskutočňuje výhradne elektronicky, prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS-EVO ver. 18.0 Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len systém EVO) s využitím všetkých jeho funkcionalít. Systém EVO je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.

Postup Záujemcu/Uchádzača je upravený v príručkách pre Záujemcu/Uchádzača, ktoré sú zverejnené na stránke systému EVO v položke menu Príručky https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky- 5f7.html

2)

Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

3)

Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4)

Verejný obstarávateľ nemá prístup k informačným systémom verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii), preto preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 3 nie je možné.

5)

V prípade, že ponuka bude pre verejného obstarávateľa neprijateľná, to znamená, že ponuka uchádzača len čiastočne napĺňa potreby verejného obstarávateľa, alebo spĺňa podmienky a požiadavky súťaže, avšak uchádzač v ponuke uviedol pre verejného obstarávateľa inak neprijateľné podmienky a požiadavky, bude táto ponuka zo súťaže vylúčená. Inak neprijateľná ponuka je ponuka uchádzača, ktorá obsahuje také podmienky a požiadavky, ktoré majú za následok zvýšené náklady verejného obstarávateľa, ktoré v príprave procesu predmetnej verejnej súťaže nepredpokladal, alebo ich verejný obstarávateľ nemôže z objektívnych dôvodov splniť a akceptovať, alebo sa tieto podmienky a požiadavky uvedené v ponuke uchádzača vymykajú bežným obchodným zvyklostiam a ich uplatnenie je možné definovať ako nekalú hospodársku súťaž.

6)

Vzhľadom na podmienky účasti, kritéria na vyhodnotenie ponúk a špecifikáciu predmetu zákazky, toto verejné obstarávanie nie je ani zelené, ani obstarávanie inovácií a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.


Review body:
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

V lehotách v súlade so zákonom 343/2015 Z.z.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
33192230; Operating tables;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions