Slovakia-Prešov: Medical equipments

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Slovakia-Prešov: Medical equipments
OJEU (High Value) 013245-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-13
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
National registration number: 00610577
Postal address: Hollého 14
Town: Prešov
Postal code: 081 81
Country: SK
Contact person: Mgr. Katarína Harčárová
Telephone: +421 517011232
E-mail: harcarova.k@fnsppresov.sk
Fax: +421 517722247
NUTS code: SK041
Main address (URL): http://www.fnsppresov.sk
Address of the buyer profile (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1369

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://www.fnsppresov.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/50

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://fnsppresov.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/50
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Stropné statívy - 4 ks

Reference number: 01/2020/VO

II.1.4) Short description

Predmetom zákazky je dodanie stropných statívov pre oddelenie operačných sál a centrálnej sterilizácie FNsP J. A. Reimana Prešov v počte 4 ks. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky.

Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, doprava do miesta dodania a späť, vyloženie v mieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu, ako aj poskytovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 69846.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SK041
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Miesto dodania predmetu zákazky: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, SLOVENSKO, Chirurgický monoblok, oddelenie operačných sál a centrálnej sterilizácie.

II.1.4) Short description

Predmetom zákazky je dodanie stropných statívov pre oddelenie operačných sál a centrálnej sterilizácie FNsP J. A. Reimana Prešov v počte 4 ks. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky.

Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, doprava do miesta dodania a späť, vyloženie v mieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu, ako aj poskytovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: EUR 69846.00
II.02.07) Duration in days 60
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Lehota v bode II.2.7) je uvedená odo dňa doručenia výzvy verejného obstarávateľa na dodanie predmetu kúpy.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED).

Vyžaduje sa predloženie /zaslanie skenov originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.

Upozornenie: Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil Všeobecné metodické usmernenie č. 11/2019 k preukazovaniu novelizovanej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní. V zmysle uvedeného v prípade, ak hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ZHS) podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 1.12.2019 nebude mať v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) zákona o verejnom obstarávaní vykonanú aktualizáciu v ZHS, verejný obstarávateľ z dôvodu, že nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy, bude doplnenie príslušného dokladu požadovať od uchádzača (zapísaného v ZHS).

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Nevyžaduje sa.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Nevyžaduje sa.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.6.1) An electronic auction will be used
IV.1.6.2) Additional information about electronic auction

Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom certifikovaného softvéru EVOB na internetovej adrese: http://www.dev.verejneaukcie.sk/. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00IV.2.6) Tender must be valid until
2020-09-30
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 13:00
IV.02.07) Place

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, SLOVENSKO, budova riaditeľstva FNsP J.A. Reimana prešov, zasadačka na prízemí.


Additional information:

Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, t.j vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na prekladanie ponúk. Zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neposiela.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

V súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní sa komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému Eranet dostupného na adrese: https://fnsppresov.eranet.sk (ďalej len Eranet), ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ustanoveniach § 20 zákona o verejnom obstarávaní. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme Eranet na URL adrese: https://fnsppresov.eranet.sk.

Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese: https://fnsppresov.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/50. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Verejný obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.

Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku a to písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému Eranet.

Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje: moment jej odoslania systéme Eranet, t.j. moment uloženia v elektronickej podobe prostredníctvom systému Eranet.

Uplatňuje sa ustanovenie § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, teda verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 40 po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED). Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu: https://www.uvo.gov.sk /jednotny-europskydokument- pre-verejne-obstaravanie-602.html. Postup vyplnenia JED prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie poskytujúcej elektronickú verziu JED je popísaný v Príručke k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie Jednotného európskeho dokumentu. ktorá je dostupná na webovom sídle úradu na adrese: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Verejný obstarávateľ stanovuje, že uchádzač môže v časti IV. JED-u uviesť tzv. globálny údaj pre preukázanie splnenia podmienok účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Postačuje, keď uchádzač uvedie nasledovné: - " Spĺňa požadované podmienky účasti Áno".

Zábezpeka sa požaduje vo výške 2 000 EUR. Podrobné informácie o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému Eranet: OS MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux, aktuálna verzia internetového prehliadača iE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 32+ a vyššie, Chrome 40+ a vyššie, ďalšie požiadavky: prístup na internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty


Review body:
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
33100000; 51410000; 60000000; Medical equipments; Installation services of medical equipment; Transport services (excl. Waste transport);

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions