Poland-Chynów: Architectural, construction, engineering and inspection services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Chynów: Architectural, construction, engineering and inspection services
OJEU (High Value) 013270-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-13
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Gmina Chynów
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Chynów
National registration number: 1406032
Postal address: ul. Główna 67
Town: Chynów
Postal code: 05-650
Country: PL
Contact person: Karol Ziembiński
Telephone: +48 486615771/+48 486615742
E-mail: inwestycje@chynow.pl
Fax: +48 486615733
NUTS code: PL921
Main address (URL): www.bip.chynow.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.bip.chynow.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Zaprojektowanie i wykonanie robót objętych przedsięwzięciem pn: Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych oraz montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gm. Chynów

Reference number: ZP.271.10.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwolenia na budowę, dokonaniem zgłoszenia wykonania robót budowlanych, dostawa i wymiana urządzeń grzewczych oraz montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie gminy Chynów.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL921
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gmina Chynów

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwolenia na budowę, dokonaniem zgłoszenia wykonania robót budowlanych, dostawa i wymiana urządzeń grzewczych oraz montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie gminy Chynów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, stanowiący program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla projektu: „Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych oraz montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Chynów”.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Nazwa: Okres gwarancji
Weighting: 10

Criteria: Nazwa: Doświadczenie kierownika robót instalacyjnych
Weighting: 30
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.7) End 2020-11-15
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Umowa o dofinansowanie projektu Nr RPMA.04.03.01-14-b328/18-00


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 PLN

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie minimum 2 dostawy polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji – w gospodarstwach domowych – obejmujących wykonanie instalacji kolektorów słonecznych, kotłowni na biomasę lub gazowych i instalacji fotowoltaiki zrealizowanych w ramach jednej umowy o wartości minimum 2 000 000 PLN;

b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem robót instalacyjnych – osobą posiadającą ważne uprawnienia budowlane do projektowania i nadzorowania robót bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadający certyfikat instalatora OZE w zakresie montażu kotłów na biomasę, kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaiki wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.

III.2.2) Contract performance conditions

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określone są w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-14
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 10:15
IV.02.07) Place

W siedzibie Zamawiającego: Gmina Chynów, ul. Główna 67, 05-650 Chynów, POLSKA


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne Wykonawcy sporządzone na formularzu JEDZ. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Ponadto Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty:

1) pełnomocnictwo (o ile dotyczy),

2) dowód wniesienia wadium.

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

2) wykazu dostaw,

3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami/budową, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
71000000; 45300000; 45331000; 45331110; 71320000; 09331100; 45310000; 45261215; Architectural, construction, engineering and inspection services; Building installation work; Heating, ventilation and air-conditioning installation work; Boiler installation work; Engineering design services; Solar collectors for heat production; Electrical installation work; Solar panel roof-covering work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions