Poland-Olsztyn: Chemical reagents

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Olsztyn: Chemical reagents
OJEU (High Value) 013305-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-13
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
National registration number: 2/2020/PN/DZP
Postal address: ul. Oczapowskiego 2
Town: Olsztyn
Postal code: 10-719
Country: PL
Contact person: Dział Zamówień Publicznych UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pok. 312, 10-719 Olsztyn
Telephone: +48 895245239
E-mail: magdalena.zawisza@uwm.edu.pl
Fax: +48 895233472
NUTS code: PL622
Main address (URL): www.uwm.edu.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawy sukcesywne specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Reference number: 2/2020/PN/DZP

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawy sukcesywne specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie „Opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.

3. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 1 do SIWZ odczynniki chemiczne stanowią tylko i wyłącznie potencjalne zapotrzebowanie Zamawiającego i nie są zobowiązaniem Zamawiającego do dokonania zakupu wszystkich specyfikowanych odczynników we wskazanej ilości. Liczebność jednostkowa odczynników może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień na większą ilość danego produktu niż wymieniona w Załączniku nr 1 do SIWZ lub niezakupienia danej pozycji w ogóle.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 609756.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jednostki organizacyjne UWM

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy sukcesywne specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie „Opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.

3. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 1 do SIWZ odczynniki chemiczne stanowią tylko i wyłącznie potencjalne zapotrzebowanie Zamawiającego i nie są zobowiązaniem Zamawiającego do dokonania zakupu wszystkich specyfikowanych odczynników we wskazanej ilości. Liczebność jednostkowa odczynników może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień na większą ilość danego produktu niż wymieniona w załączniku nr 1 do SIWZ lub niezakupienia danej pozycji w ogóle.

4. Wykonawca musi przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu przesłanki obligatoryjne wskazane w art. 24 ust. 1 oraz fakultatywne wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy Pzp.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (składane według Załącznika nr 5 do SIWZ);

2.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (składane według Załącznika nr 5 do SIWZ),

2.5. kart charakterystyki oferowanego produktu. Dokument będzie musiał zawierać m.in. nazwę producenta, nr katalogowy, skład chemiczny, okres trwałości, datę produkcji jeśli Wykonawca złoży ofertę z produktem równoważnym;

2.6. próbek do testów. Próbki powinny wystarczyć na dokonanie analizy mogącej potwierdzić, iż zaoferowany produkt spełnia wymagania Zamawiającego a jego użycie nie wiąże się z koniecznością nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych jeśli Wykonawca złoży ofertę z produktem równoważnym.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na elektronicznej platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu w zakładce postępowania, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.2) Contract performance conditions

1. Istotne postanowienia umowy, jakie zostaną zawarte w umowie z wybranym Wykonawcą stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

2. Dopuszcza się możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty jeśli zmiana dotyczy wycofania z produkcji produktu znajdującego się w ofercie Wykonawcy na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i wprowadzeniu zamiennika o tych samych lub lepszych właściwościach.

3. Warunkiem zmiany umowy w oparciu o wyżej wspomnianą okoliczność, jest konieczność przekazania Zamawiającemu oświadczenia producenta o wycofaniu z produkcji danego produktu wraz oświadczeniem Wykonawcy o nazwie proponowanego zamiennika. Do dokumentów Wykonawca musi załączyć karty charakterystyki wraz z ceną jednostkową brutto, która nie może być wyższa niż cena jednostkowa brutto produktu wycofanego z produkcji.

4. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy).


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 10:30
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert następuje w siedzibie Zamawiającego poprzez kliknięcie przycisku „odszyfruj oferty”. Otwarcie ofert jest jawne. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na platformie www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu informację z otwarcia ofert.


Section V: Complementary informationAdditional information:

1. Oferta winna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Składanie ofert odbywa się przez platformę: www.platformazakupowa.pl/pn/umw.edu.

2. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

3.1. wypełniony i podpisany formularz opis przedmiotu zamówienia stanowiący jednocześnie formularz cenowy sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ;

3.2. oświadczenie JEDZ złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności (oryginał);

3.3. dokument stanowiący niepieniężną formę wadium (gwarancja/poręczenie) złożony w oryginale postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu);

3.4. dowód wpłaty wadium (potwierdzenie przelewu);

3.5. w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji, wskazanej we właściwym rejestrze lub notariusza.

4. Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

6.1. pieniądzu,

6.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

6.3. gwarancjach bankowych,

6.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

6.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

7. Zamawiający zastosuje w postępowaniu tzw. procedurę odwróconą, polegającą na tym, że najpierw Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria:

— cena (C) 60 %,

— termin dostawy sukcesywnej (G) 40 %.


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Szczegółowe informacje na temat odwołania oraz skargi znajdują się w ustawie Pzp, w dziale VI „Środki ochrony prawnej”.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
33696300; Chemical reagents;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions