Poland-Krakow: Vaccines

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Krakow: Vaccines
OJEU (High Value) 013308-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-13
Deadline 2020-02-14 09:30:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
Postal address: ul. Strzelecka 2
Town: Kraków
Postal code: 31-503
Country: PL
Telephone: +49 126198668
E-mail: zp@dzieciecyszpital.pl
Fax: +49 126198668
NUTS code: PL213
Main address (URL): www.dzieciecyszpital.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.dzieciecyszpital.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4) Type of the contracting authority:
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Sukcesywna dostawa szczepionek

Reference number: DZP.271-2/20

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szczepionek, zwanych dalej „towarem” szczegółowo opisanych w zał. nr 1B do SIWZ pn. Formularz cenowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia partiami, na podstawie sukcesywnych zamówień określających asortyment i ilość w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż w ciągu 2 dni, liczonych od momentu złożenia zamówienia (w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy).

3. Zamawiający składać będzie zamówienie faksem lub e-mailem. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić niezwłocznie każde zamówienie faksem na nr +48 124312898 lub e-mailem na adres: apteka@dzieciecyszpital.pl.

4. Dostawy ubezpieczonego towaru wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą na koszt Wykonawcy, który należy uwzględnić w cenie oferty.

5. Miejsce dostaw: Dział Farmacji w siedzibie Zamawiającego.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dział Farmacji w siedzibie Zamawiającego

II.1.4) Short description

Szczepionka 9 walentna przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego / typu 6,11,16,18,31,33,45,52,58 /rekombinowana, adsorbowana inj. 0,5 ml x 1 amp-strz. - 300 op.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Ilości podane w załączniku, o którym mowa w ust. 1 mogą ulec modyfikacjom w trakcie obowiązywania umowy, jednak nie więcej niż do 30 % ilości określonej ww. załączniku, w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości pacjentów, którym podawany jest towar. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.Additional information:

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą.

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1 400,00 PLN.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2.2) Contract performance conditions

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 09:30


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi w pokoju umów i zamówień publicznych.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określone są w pkt 8 SIWZ.

2. Wykonawca dołącza do oferty: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (pkt 5.2 SIWZ). Wykonawca składa JEDZ wraz z ofertą za pośrednictwem „formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. JEDZ winien być złożony, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 6.3, 6.4 SIWZ.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym – nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, tj.:

a) oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1, ze zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: Administratorem danych osobowych jest: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, tel. (12) 619-86-01, e-mail: info@dzieciecyszpital.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie, można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: anna.baliga@mcrd.pl . Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa szczepionek”. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art. 96 ust. 3, art. 96 ust. 3 lit. a oraz art. 96 ust. 3 lit. b Pzp. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu całość informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych zawarto w pkt 19 SIWZ.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA) w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Cd. sekcji VI.3 niniejszego ogłoszenia:

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6.8.1.1 SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp. Dokumenty te, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6.13 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w punkcie 6.8.1.1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w punkcie 6.13 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w pkt 6.15–6.18 SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 24aa Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
33651600; Vaccines;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions