Poland-Dębica: Laboratory reagents

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Dębica: Laboratory reagents
OJEU (High Value) 013324-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-13
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
Postal address: ul. Krakowska 91
Town: Dębica
Postal code: 39-200
Country: PL
Contact person: Bogumiła Wilczyńska
Telephone: +48 146808305
E-mail: bogumila.wilczynska@zoz-debica.pl
Fax: +48 146702849
NUTS code: PL82
Main address (URL): www.zoz-debica.pl
Address of the buyer profile (URL): https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.zoz-debica.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://zoz-debica.ezamawiajacy.pl
I.4) Type of the contracting authority:
SPZOZ

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Odczynniki laboratoryjne do oznaczania IgE specyficznego (panele 20-parametrowe) z dzierżawą sprzętu i programu do ilościowej interpretacji wyników dla Laboratorium Centralnego w ZOZ w Dębicy

Reference number: ZP-PN-84/2019

II.1.4) Short description

Odczynniki laboratoryjne do oznaczania IgE specyficznego (panele 20-parametrowe) z dzierżawą sprzętu i programu do ilościowej interpretacji wyników dla Laboratorium Centralnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL82
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica, POLSKA

II.1.4) Short description

Odczynniki laboratoryjne do oznaczania specyficznego IgE w (panele 20-parametrowe) (według części IX A SIWZ) wraz dzierżawą sprzętu i programu do ilościowej interpretacji wyników (według części IX B SIWZ) dla Laboratorium Centralnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość – ocena techniczna
Weighting: 35
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 36
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Kryteria udzielenia zamówienia:

— cena – 60 %,

— jakość – ocena techniczna – 35 %,

— okres stabilności oferowanych cen odczynników (bez ich podwyższania) od daty zawarcia umowy – 5 %.

Wadium wynosi: 1 400,00 PLN.

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2.2) Contract performance conditions

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w części X A SIWZ (wzór umowy)


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 10:30
IV.02.07) Place

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica, POLSKA – Zamówienia Publiczne


Section V: Complementary informationStyczeń 2023 r.


Additional information:

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

5. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Informacja o dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

1) Oświadczenia w zakresie posiadania:

A. Dla produktów będących wyrobem medycznym: deklaracji zgodności i oznakowanie znakiem CE lub / oraz wpisu / zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub / oraz powiadomienia / zgłoszenia do prezesa urzędu rejestracji wyrobów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych lub formularz przeniesienia danych,

B. Dla produktów nie będących wyrobem medycznym: deklarację zgodności producenta – wg. Wzoru: zał. nr 4 do SIWZ;

2) Opisów, tj. np.: ulotki, katalogi, instrukcje, foldery lub inne dokumenty i materiały informacyjne potwierdzające jednoznacznie spełnianie przez oferowane produkty wymagań opisu przedmiotu zamówienia określonego w części I C SIWZ;

3) Zamawiający żąda, aby Wykonawca poświadczył autentyczność składanych dokumentów (o których mowa w pkt 2), tj. w formie pisemnego poświadczenia — wg. wzoru: zał. nr 5 do SIWZ.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (według części I B SIWZ).


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
33696500; Laboratory reagents;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions