Poland-Toruń: Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Toruń: Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
OJEU (High Value) 013328-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-13
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Gmina Miasta Toruń
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Miasta Toruń
Postal address: Wały gen. Sikorskiego 8
Town: Toruń
Postal code: 87-100
Country: PL
Contact person: Joanna Nosewicz-Lewandowska
Telephone: +48 566118742
E-mail: wp@um.torun.pl
Fax: +48 566118636
NUTS code: PL613
Main address (URL): www.bip.torun.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://umtorun.ezamawiajacy.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://umtorun.ezamawiajacy.pl
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonanie aranżacji stałej w Muzeum Twierdzy Toruń

Reference number: 2/2020

II.1.4) Short description

1. Opis przedmiotu zamówienia.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Wykonanie aranżacji stałej w Muzeum Twierdzy Toruń”.

1.2. Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami.

1.3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aranżacji wystawy wraz z montażem i uruchomieniem zgodnie z informacją projektanta wystawy w nowo powstającym oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu (zwany dalej MOT).

1.4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z przyjętymi etapami.

1.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt 1 SIWZ oraz załącznikach do SIWZ i we wzorze umowy.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL613
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gmina miasta Toruń

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Wykonanie aranżacji stałej w Muzeum Twierdzy Toruń”.

2. Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami.

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aranżacji wystawy wraz z montażem i uruchomieniem zgodnie z informacją projektanta wystawy w nowo powstającym oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu (zwany dalej MOT).

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z przyjętymi etapami:

a) etap I – wykonanie zabudowy ekspozycyjnej (dostarczenie gablot, witryn, wydruków, stanowisk multimedialnych, sprzętu multimedialnego i aplikacji Twierdza Wiedzy, aranżacji kawiarni oraz strefy wejścia – kasa + szafki, wyposażenie sala audiowizualnej);

b) etap II – aranżacja gablot i witryn (we współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu; eksponaty zostaną przekazane przez MOT, Wykonawca dostarczy manekiny na mundury, wykona militarny plac zabaw, plantację dydaktyczną, oznakowanie pomieszczeń, wykona filmy i zainstaluje wszystkie wszystkie wymienione elementy);

c) etap III – uruchomienie wystawy/testy/próbne zwiedzanie (we współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu – przeprowadzenie rozruchu sprzętu, testy sprzętu, dostarczenie system sterowania kontentem – zawartością wystawy, scenariuszem wystawy: dostarczenie dokumentacji powykonawczej).

5. Wykonawca:

a) dostarczy wyposażenie wynikające z projektu budowlanego – zakres i sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej. Dokumentacja aranżacji wystawy została przygotowana przez konsorcjum firm New Amsterdam Sp. z o.o. oraz No Label Sp. z o.o. i stanowi załącznik nr 2 do umowy – I etap;

b) dostarczy wyposażenie dodatkowe zdiagnozowane przez MOT – zakres zgodny z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy – I etap;

c) wykona na podstawie projektu przygotowanego przez New Amsterdam Sp. z o.o i No Label oraz pracowników MOT-u i zatwierdzonych przez Zamawiającego do realizacji scenariuszy

(szczegółowy scenariusz filmów zostanie przekazany w ciągu tygodnia od podpisania umowy):

— 2 filmy – wstępny scenariusz w załączeniu (załącznik 3) – II etap;

— plany, schematy, przekroje, widoki obiektów fortecznych (posiadane w zbiorach muzeum okręgowego – na etapie realizacji udostępnione do skopiowania, sfotografowania, przetworzenia) – I etap;

— animacje i prezentacje multimedialne do aplikacji Twierdza Wiedzy (opis w projekcie wykonawczym – załącznik nr 1, wsad merytoryczny do aplikacji Twierdza Wiedzy zostanie przekazany przez Muzeum Okręgowe w Toruniu w ciągu tygodnia od podpisania umowy) – I etap;

— 1 grę edukacyjną (opis w projekcie wykonawczym) – I etap;

— nagrania dźwiękowe (muzeum dysponuje wspomnieniami więźniów Stalagu 20A, opis w projekcie wykonawczym) – II etap;

— system informacji i identyfikacji wizualnej (opis w projekcie wykonawczym) – II etap;

d) wykona, dostarczy i zainstaluje na podstawie przygotowanych do realizacji projektów wykonawczych system sterowania multimediami i zarządzania treścią (kontentem multimedialnym) – III etap;

e) opracuje oraz dostarczy, zainstaluje uruchomi oraz przeprowadzi testy oprogramowania do zarządzania treścią, urządzeniami AV, instalacjami ekspozycyjnymi – III etap;

f) Wykonana dokumentację powykonawczą – III etap.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1, 2 i 3 do SIWZ.

6. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane z dostawą i montażem wyposażenia oraz wykonaniem aranżacji wystawy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: montaż mebli.

Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres rekojmi – nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 48 miesiące
Weighting: 20

Criteria: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – min. 2 realizacje, maks. 10 realizacji
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60 %
II.2.7) End 2020-08-15
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

W przypadku udzielania dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp, określonych w SIWZ, z tym że termin wykonania nie może być dłuższy niż termin określony dla zamówienia podstawowego a cena nie może przekroczyć 353 761 PLN netto.

II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projekt Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne.


Additional information:

Termin realizacji zamówienia:

— rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy,

— zakończenie:

a) etap I – 25.6.2020 r.,

b) etap II – 15.7.2020 r.,

c) etap III – 15.8.2020 r.

2. Kryteria oceny ofert:

a) cena – 60 %,

b) doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – 20 % – min. 2, maks. 10 realizacji,

c) okres rękojmi w miesiącach – 20 % – nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 48 miesiące.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Nie dotyczy

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Nie dotyczy

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

2. Wykonawca wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), w sposób należyty co najmniej 1 zamówienia polegające na realizacji wystawy stałej lub czasowej w muzeum lub innej instytucji kultury o wartości min. 2 500 000 PLN (wartość 1 realizacji, łączna dla wszystkich wskazanych elementów), przy łącznym wystąpieniu następujących elementów: dostawa i montaż elementów aranżacji, dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz wykonanie programów multimedialnych i tablic graficznych wraz z wydrukami, instalowanie oprogramowania.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. wykazy, o których mowa w pkt 1.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmioty, na zdolnościach, których Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 10:30
IV.02.07) Place

Urząd Miasta Torunia, Wydział Inwestycji i Remontów, ul. Wały gen. Sikorskiego 10 w Toruniu.


Section V: Complementary informationAdditional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu,

2) spełniają następujące warunki udziału.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy składają z ofertą następujące dokumenty:

1) oryginał JEDZ w wersji elektronicznej,

2) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych,

3) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4. Inne dokumenty:

— załącznik do formularza oferty,

— oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od ... do ... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez Wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,

— oświadczenie Wykonawcy jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie firm podwykonawców,

— dowód wniesienia wadium.

Zamawiający, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych nadzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

— informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 m. przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji — dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— wykaz dostaw.

5. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie ma dostarczyć Wykonawca krajowy lub Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej znajduje się w punkcie 4.3.6–4.3.9 SIWZ.

6. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy przedstawia w odniesieniu podmiotów dokument wymieniony w pkt 4.3.2 SIWZ oraz oświadczenia o których mowa w pkt 4.3.3 oraz 4.3.4 SIWZ.

7. Zamawiający będzie stosował procedurę odwróconą, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp.

8. Wadium w wysokości: 32 000 PLN (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 00-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz podniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno:

— wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,

— zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

— określać żądanie oraz

— wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.1. Odwołanie na treść ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia jego publikacji w DUUE, a wobec postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.

4.2. Wobec czynności innych niż określone w punkcie 18.4.1 odwołanie wnosi się w terminie 10 dni liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

6. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO.

7. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego.

8. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 00-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
39000000; 79950000; Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products; Exhibition, fair and congress organisation services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions