Poland-Fabianki: Solar photovoltaic modules

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Fabianki: Solar photovoltaic modules
OJEU (High Value) 013348-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-13
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Gmina Fabianki
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Fabianki
Postal address: Fabianki 4
Town: Fabianki
Postal code: 87-811
Country: PL
Contact person: Iwona Wielgopolan
Telephone: +48 54-251-72-28
E-mail: zp@fabianki.pl
Fax: +48 54-251-72-29
NUTS code: PL619
Main address (URL): http://bip.fabianki.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://bip.fabianki.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
http://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w gminie Fabianki - II edycja”

Reference number: RI.271.1.1.2020

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszą specyfikacją jest realizacja zadania dotyczącego dostawa i montaż 65 kompletnych instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Fabianki.

Planowane przedsięwzięcie służyć będzie produkcji energii elektrycznej, która zostanie wykorzystana wyłącznie na potrzeby własne mieszkańców gminy.

Kody CPV

09331200-0 – Słoneczne moduły fotoelektryczne

45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach

453100.00-3 – Roboty instalacji elektrycznych

71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane

45261215-4 – Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Instalacje fotowoltaiczne – pakiet I

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL619
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gmina Fabianki

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszą specyfikacją jest realizacja zadania dotyczącego dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych, w tym:

— dostawa i montaż 16 kompletnych instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Fabianki,

— montaż falownika,

— instalacja prądu stałego DC (w tym zaplanowanie i uzgodnienie rozmieszczenia modułów PV z uczestnikami projektu),

— instalacja prądu zmiennego AC,

— zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przepięciowe,

— instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych,

— wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej,

— przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

— podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem w imieniu użytkownika (właściciela nieruchomości) przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej właściwego operatora (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) - na podstawie wytycznych dostępne na stronie zakładu,

— opracowanie odrębnie dla każdej z wykonanych mikroinstalacji operatu odbiorowego (w 2 egz.) zawierającego m.in.: dokumentację powykonawczą (jeżeli zajdą istotne zmiany podczas prowadzenia robót), komplet kart gwarancyjnych, badań, atestów, prób,

— Wykonanie przeglądów gwarancyjnych oraz bezpłatnych usług serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji, zgodnie z zapisami w siwz i jej załącznikach (projekt, sst)

— zaprogramowanie i uruchomienie instalacji wraz z dostarczeniem i uruchomieniem modułu komunikacyjnego umożliwiającego zdalny odczyt przez Internet danych o uzyskach energetycznych dla:

— każdego uczestnika programu,

— pracownika Gminy Fabianki

— inne prace związane z procesem montażu/budowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projektach wykonawczych dla poszczególnych instalacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumenacji projektowej dla poszczególnych instalacji.

Każdy wykonawca ma prawo zapoznać się z zakresem prac w terenie, zgodnie z SIWZ wraz z załącznikami

Wykonawca zobowiązany jest również do podłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej, oraz przygotowanie i wysłanie zgłoszenia, umożliwiającego założenie dwukierunkowego licznika prądu przez zobowiązanego operatora.

Klauzula społeczna:

— na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - nie dotyczy

— Zamawiający dokonał analizy przedmiotu zamówienia pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych i ustalił, iż w przedmiotowym zamówieniu nie zachodzi potrzeba określania szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Uwaga:

Przywołane w projektach, sst itd. nazwy producentów materiałów służą wyłącznie do określenia ich ogólnej charakterystyki i nie ograniczają użycia materiałów innych producentów o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez zamawiającego.

Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje nazwa, norma, aprobata techniczna itp., Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. W przypadku gdy zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści siwz. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej siwz lub załącznikach do siwz norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna"

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.7) End 2020-06-15
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Projekt: " Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w gminie Fabianki - II edycja" Nr RPKP.03.01.00-04-0012/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.1


Additional information:

1. Zamawiający przewiduje procedurę z art. 24 aa ustawy Pzp.

2. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści

Ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym

Ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: http://bip.fabianki.pl/


Description: Item/Lot 2
Title:

Instalacje fotowoltaiczne pakiet II.

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL619
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gmina Fabianki

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszą specyfikacją jest realizacja zadania dotyczącego dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych, w tym:

— dostawa i montaż 16 kompletnych instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Fabianki,

— montaż falownika,

— instalacja prądu stałego DC (w tym zaplanowanie i uzgodnienie rozmieszczenia modułów PV z uczestnikami projektu),

— instalacja prądu zmiennego AC,

— zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przepięciowe,

— instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych,

— wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej,

— przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

— podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem w imieniu użytkownika (właściciela nieruchomości) przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej właściwego operatora (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) - na podstawie wytycznych dostępne na stronie zakładu,

— opracowanie odrębnie dla każdej z wykonanych mikroinstalacji operatu odbiorowego (w 2 egz.) zawierającego m.in.: dokumentację powykonawczą (jeżeli zajdą istotne zmiany podczas prowadzenia robót), komplet kart gwarancyjnych, badań, atestów, prób,

— Wykonanie przeglądów gwarancyjnych oraz bezpłatnych usług serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji, zgodnie z zapisami w siwz i jej załącznikach (projekt, sst)

— zaprogramowanie i uruchomienie instalacji wraz z dostarczeniem i uruchomieniem modułu komunikacyjnego umożliwiającego zdalny odczyt przez Internet danych o uzyskach energetycznych dla:

— każdego uczestnika programu,

— pracownika Gminy Fabianki

— inne prace związane z procesem montażu/budowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projektach wykonawczych dla poszczególnych instalacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumenacji projektowej dla poszczególnych instalacji.

Każdy wykonawca ma prawo zapoznać się z zakresem prac w terenie, zgodnie z SIWZ wraz z załącznikami

Wykonawca zobowiązany jest również do podłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej, oraz przygotowanie i wysłanie zgłoszenia, umożliwiającego założenie dwukierunkowego licznika prądu przez zobowiązanego operatora.

Klauzula społeczna:

— na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - nie dotyczy

— Zamawiający dokonał analizy przedmiotu zamówienia pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych i ustalił, iż w przedmiotowym zamówieniu nie zachodzi potrzeba określania szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Uwaga:

Przywołane w projektach, sst itd. nazwy producentów materiałów służą wyłącznie do określenia ich ogólnej charakterystyki i nie ograniczają użycia materiałów innych producentów o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez zamawiającego.

Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje nazwa, norma, aprobata techniczna itp., Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. W przypadku gdy zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści siwz. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej siwz lub załącznikach do siwz norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna"

II.2.5) Award criteria:

Criteria: okres gwarancji
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.7) End 2020-06-15
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Projekt: " Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w gminie Fabianki - II edycja" Nr RPKP.03.01.00-04-0012/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.1


Additional information:

1. Zamawiający przewiduje procedurę z art. 24 aa ustawy Pzp.

2. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści

Ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym

Ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: http://bip.fabianki.pl/


Description: Item/Lot 3
Title:

Instalacje fotowoltaiczne pakiet III.

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL619
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gmina Fabianki

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszą specyfikacją jest realizacja zadania dotyczącego dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych, w tym:

— dostawa i montaż 16 kompletnych instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Fabianki,

— montaż falownika,

— instalacja prądu stałego DC (w tym zaplanowanie i uzgodnienie rozmieszczenia modułów PV z uczestnikami projektu),

— instalacja prądu zmiennego AC,

— zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przepięciowe,

— instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych,

— wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej,

— przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

— podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem w imieniu użytkownika (właściciela nieruchomości) przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej właściwego operatora (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) - na podstawie wytycznych dostępne na stronie zakładu,

— opracowanie odrębnie dla każdej z wykonanych mikroinstalacji operatu odbiorowego (w 2 egz.) zawierającego m.in.: dokumentację powykonawczą (jeżeli zajdą istotne zmiany podczas prowadzenia robót), komplet kart gwarancyjnych, badań, atestów, prób,

— Wykonanie przeglądów gwarancyjnych oraz bezpłatnych usług serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji, zgodnie z zapisami w siwz i jej załącznikach (projekt, sst)

— zaprogramowanie i uruchomienie instalacji wraz z dostarczeniem i uruchomieniem modułu komunikacyjnego umożliwiającego zdalny odczyt przez Internet danych o uzyskach energetycznych dla:

— każdego uczestnika programu,

— pracownika Gminy Fabianki

— inne prace związane z procesem montażu/budowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projektach wykonawczych dla poszczególnych instalacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumenacji projektowej dla poszczególnych instalacji.

Każdy wykonawca ma prawo zapoznać się z zakresem prac w terenie, zgodnie z SIWZ wraz z załącznikami

Wykonawca zobowiązany jest również do podłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej, oraz przygotowanie i wysłanie zgłoszenia, umożliwiającego założenie dwukierunkowego licznika prądu przez zobowiązanego operatora.

Klauzula społeczna:

— na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - nie dotyczy

— Zamawiający dokonał analizy przedmiotu zamówienia pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych i ustalił, iż w przedmiotowym zamówieniu nie zachodzi potrzeba określania szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Uwaga:

Przywołane w projektach, sst itd. nazwy producentów materiałów służą wyłącznie do określenia ich ogólnej charakterystyki i nie ograniczają użycia materiałów innych producentów o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez zamawiającego.

Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje nazwa, norma, aprobata techniczna itp., Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. W przypadku gdy zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści siwz. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej siwz lub załącznikach do siwz norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna"

II.2.5) Award criteria:

Criteria: okres gwarancji
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.7) End 2020-06-15
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Projekt: " Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w gminie Fabianki - II edycja" Nr RPKP.03.01.00-04-0012/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.1


Additional information:

1. Zamawiający przewiduje procedurę z art. 24 aa ustawy Pzp.

2. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści

Ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym

Ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: http://bip.fabianki.pl/


Description: Item/Lot 4
Title:

Instalacje fotowoltaiczne pakiet IV

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL619
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gmina Fabianki

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszą specyfikacją jest realizacja zadania dotyczącego dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych, w tym:

— dostawa i montaż 17 kompletnych instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Fabianki,

— montaż falownika,

— instalacja prądu stałego DC (w tym zaplanowanie i uzgodnienie rozmieszczenia modułów PV z uczestnikami projektu),

— instalacja prądu zmiennego AC,

— zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przepięciowe,

— instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych,

— wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej,

— przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

— podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem w imieniu użytkownika (właściciela nieruchomości) przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej właściwego operatora (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) - na podstawie wytycznych dostępne na stronie zakładu,

— opracowanie odrębnie dla każdej z wykonanych mikroinstalacji operatu odbiorowego (w 2 egz.) zawierającego m.in.: dokumentację powykonawczą (jeżeli zajdą istotne zmiany podczas prowadzenia robót), komplet kart gwarancyjnych, badań, atestów, prób,

— Wykonanie przeglądów gwarancyjnych oraz bezpłatnych usług serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji, zgodnie z zapisami w siwz i jej załącznikach (projekt, sst)

— zaprogramowanie i uruchomienie instalacji wraz z dostarczeniem i uruchomieniem modułu komunikacyjnego umożliwiającego zdalny odczyt przez Internet danych o uzyskach energetycznych dla:

— każdego uczestnika programu,

— pracownika Gminy Fabianki

— inne prace związane z procesem montażu/budowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projektach wykonawczych dla poszczególnych instalacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumenacji projektowej dla poszczególnych instalacji.

Każdy wykonawca ma prawo zapoznać się z zakresem prac w terenie, zgodnie z SIWZ wraz z załącznikami

Wykonawca zobowiązany jest również do podłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej, oraz przygotowanie i wysłanie zgłoszenia, umożliwiającego założenie dwukierunkowego licznika prądu przez zobowiązanego operatora.

Klauzula społeczna:

— na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - nie dotyczy

— Zamawiający dokonał analizy przedmiotu zamówienia pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych i ustalił, iż w przedmiotowym zamówieniu nie zachodzi potrzeba określania szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Uwaga:

Przywołane w projektach, sst itd. nazwy producentów materiałów służą wyłącznie do określenia ich ogólnej charakterystyki i nie ograniczają użycia materiałów innych producentów o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez zamawiającego.

Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje nazwa, norma, aprobata techniczna itp., Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. W przypadku gdy zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści siwz. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej siwz lub załącznikach do siwz norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna"

II.2.5) Award criteria:

Criteria: okres gwarancji
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.7) End 2020-06-15
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Projekt: " Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w gminie Fabianki - II edycja" Nr RPKP.03.01.00-04-0012/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.1


Additional information:

1. Zamawiający przewiduje procedurę z art. 24 aa ustawy Pzp.

2. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści

Ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym

Ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: http://bip.fabianki.pl/


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduję następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

— podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

§ 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

I. Składanych wraz z ofertą – formularzem ofertowym (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej siwz)

1. Wykonawca do formularza ofertowego zobowiązany jest dołączyć również przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ.

Oświadczenie składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wypełniając JEDZ ograniczył się do wypełnienia w części IV:,,Kryteria kwalifikacji‘’ jedynie do punktu:,,Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji’’ i nie musi wypełniać sekcji A, B, C, D.

2.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. Ponadto Wykonawca złoży:

1) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub/i do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

2)dowód wniesienia wadium (wadium wnoszone w gwarancjach lub/i poręczeniach należy dołączyć do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym),

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

3) w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej siwz.

Zamawiający wymaga, aby składany dokument w szczególności zawierał następujące informacje:

— zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu

— sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia

— zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia,

— czy podmiot, na zdolności którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje części zamówienia, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo)

II. Oświadczenie składane bez wezwania Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618, 1634) z innymi wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu – wykonawca składa, bez wezwania, w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej siwz

W postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy użyciu poczty elektronicznej lub miniportalu.

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca.

III. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia i innych dokumentów wymaganych w postępowaniu – do złożenia których zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym przez zamawiającego (nie krótszym niż 10 dni) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy użyciu poczty elektronicznej lub miniportalu.

1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Wykonawca złoży również:

4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

6. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty składa każdy wykonawca

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej i niżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. III.2, składa dokument, o którym mowa w ust. pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zdolności technicznej lub zawodowej:

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje):

— co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem zestawów instalacji paneli fotowoltaicznych obejmujące min. 5 zestawów instalacji w ramach jednego kontraktu.

Spełnienie warunku zostanie uznane, jeżeli Wykonawca przedstawi:

Wykaz dostaw sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej siwz i oraz załączy dowody opisane w § 6. siwz

Zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ww. warunek podmioty mogą spełniać łącznie)

Uwaga!

Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienie w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

Wykonawca złozy:8. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert – według wzoru, stanowiącego załącznik do siwz. 9.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, złożenia na wezwanie zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 1-9 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.”


1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

6. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.


Uwaga: prosimy o ułożenie dokumentów w ofercie wg powyżej wymienionej kolejności

Ofertę i oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.), dotyczące wykonawcy, innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega za zasadach określonych w ustawie Pzp oraz dotyczące podwykonawców należy złożyć w oryginale. Inne dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu należy przedłożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (za zgodność z oryginałem musi być podpisana każda zapisana strona kopii).

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1)pkt 2 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

2)pkt 1,3,4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w ust. pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

III.2.2) Contract performance conditions

1. Projekt Umowy stanowi Załącznik na specyfikacji istotnych warunków zamówienia

2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na

Podstawie art. 144 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w

§ 35. siwz.

3. W ramach każdej z części zamówienia zostaną zawarte odrębne umowy.

4. Zamawiający będzie żądał wadium:

— Cz I. - 5.000,00 zł

— Cz. II – 5.000,00 zł

— Cz. III – 5.000,00 zł

— Cz. IV – 5.000,00 zł

Gmin będących partnerami projektu.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 60
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 10:15
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. nr 2.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej

Na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za

Pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto oferty. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.

Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków,które miały być przeznaczone na sfinansowanie

Całości lub części zamówienia. siwz będzie zamieszczana na stronie Zamawiającego w BIP.

Przewiduje się możliwość zmiany umowy, w następujących okolicznościach:

— nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia, w tym zmiana stawki VAT),

— w wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury,

— wystąpienia okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany: 1. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 2. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę

— wystąpi konieczność wprowadzenia dostaw/usług/robót zamiennych, wynikających np. ze zmian projektowych instalacji, zmian lokalizacji itp. W tym wypadku, po podpisaniu protokołu konieczności, zostanie sporządzony aneks do umowy zwiększający lub zmniejszający cenę oferty, o ewentualną różnicę w cenie. Ceny jednostkowe tych zmian nie mogą być wyższe niż zaoferowane w ofercie pierwotnej (nie dotyczy to cen wcześniej nie uwzględnionych w ofercie pierwotnej – ceny te będą podlegały negocjacjom),

— wystąpi zmiana wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek)

— wystąpi konieczność: zmiany podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy,

— wystąpi konieczność zmiany osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

— zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego

— wystąpi konieczność zmiany terminów umownych rozpoczęcia lub zakończenia dostaw/usług, z uwagi na: panujące warunki atmosferyczne, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej (w wypadku, gdy dokonywanie tych zmian trwałoby dłużej niż 5 dni roboczych od dnia, w którym stwierdzono taką konieczność, w przypadku gdy kolidowałoby to z prowadzeniem dalszych robót), wprowadzenie dostaw/usług zamiennych, dodatkowych, których wykonanie może wpłynąć na termin wykonania robót podstawowych, wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, innych wykonawców itp., które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, Ze względu na ograniczone możliwości pozostałe informacje na temat możliwości zmian umowy zamieszczone zostały w paragrafie 35 siwz.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się:

— w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15dni –jeżeli zostały przesłane winny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej –jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8;

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się:

— w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11ust.8–w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

12. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania ocenę –ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

Nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

— opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki

Pozostałe dane dotyczące składania odwołań zawarte są w paragrafie 17 siwz oraz w rozdziale 2 ustawy prawo zamówień publicznych


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
09331200; Solar photovoltaic modules;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions