Poland-Gdansk: Checking and testing apparatus

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Gdansk: Checking and testing apparatus
OJEU (High Value) 013362-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-13
Deadline 2020-02-14 11:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Uniwersytet Gdański
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Uniwersytet Gdański
Postal address: ul. Jana Bażyńskiego 8
Town: Gdańsk
Postal code: 80-309
Country: PL
Contact person: Marta Kujawska-Nowik, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 112 I piętro
E-mail: marta.kujawska-nowik@ug.edu.pl
NUTS code: PL634
Main address (URL): https://ug.edu.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ug.edu.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type of the contracting authority:
uczelnia publiczna

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa wytrząsarki kołyskowej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Reference number: A120-211-171/19/MK

II.1.4) Short description

1. Kod klasyfikacji wspólnego słownika zamówień CPV: 38500000-0 (aparatura kontrolna i badawcza).

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wytrząsarki kołyskowej, zwana dalej „sprzętem” dla Katedry Chemii Biomedycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

3. Miejsce dostawy sprzętu: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk, POLSKA, pok. 67.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL634
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk, POLSKA, pok. 67.

II.1.4) Short description

1. Kod klasyfikacji wspólnego słownika zamówień CPV: 38500000-0 (aparatura kontrolna i badawcza).

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wytrząsarki kołyskowej, zwana dalej „sprzętem” dla Katedry Chemii Biomedycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

3. Miejsce dostawy sprzętu: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk, POLSKA, pok. 67.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ.

5. Zamówienie obejmuje:

1) dostawę sprzętu, jego instalację, montaż i uruchomienie,

2) szkolenie w zakresie podstawowej obsługi i konserwacji sprzętu dla minimum 2 osób Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia nie później niż w terminie, o którym mowa w rozdz. IV SIWZ.

6. Zamawiający wymaga gwarancji producenta na sprzęt wymieniony w załączniku nr 1a do SIWZ na okres minimum 24 miesiące, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy termin. Okres gwarancji producenta stanowi 1 z kryteriów oceny ofert. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 projektu umowy – załączniku nr 5 do SIWZ.

7. Zamawiający informuje, że zakup będzie finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, tytuł projektu: System nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach, nr umowy/decyzji: Techmatstrateg2/410747/11/NCBR/2019.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin realizacji zamówienia
Weighting: 20 %

Criteria: Okres gwarancji producenta
Weighting: 20 %
Cost/Price
Weighting: 60 %
II.02.07) Duration in days 42
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy, przy czym Wykonawca może zaoferować krótszy termin realizacji zamówienia, z uwzględnieniem zapisów rozdziału XIV SIWZ.

Termin realizacji zamówienia stanowi 1 z kryteriów oceny ofert.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.2.2) Contract performance conditions

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 11:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-13
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 11:30
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, POLSKA, pokój nr 112, I piętro.


Additional information:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP.

Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do przygotowania oferty sporządzonej w języku polskim, w sposób zgodny z SIWZ oraz ustawą. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

***

Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek ich odrzucenia – art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIV SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w oparciu o wskazane w rozdziale VII SIWZ oświadczenia i dokumenty. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów określonych w rozdziale VII SIWZ.

***

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy.

***

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V, Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej „oświadczeniem JEDZ” – załącznik nr 2 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w 1 z formatów określonych w rozdz. VIII pkt 9 SIWZ. Oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy skompresować do 1 pliku archiwum (ZIP) wraz z plikami stanowiącymi ofertę, o których mowa w rozdz. XI SIWZ.

***

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 120,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100 PLN). Szczegóły dotyczące wadium zawiera rozdz. IX SIWZ.

***

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym ogłoszeniu, szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia zawarte są w SIWZ (dostępnej na stronie www.ug.edu.pl). szczegóły dotyczące:

Warunków udziału w postępowaniu podane są w rozdz. V SIWZ, wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw wykluczenia podane są w rozdz. VII SIWZ, podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy podane są w rozdz. VI SIWZ, kryteria oceny ofert i ich znaczenie podane są w rozdz. XIV SIWZ. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą opisane są w rozdz. VII SIWZ.

***

Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia JEDZ dotyczące podwykonawców (rozdział VII pkt 1 SIWZ).

***

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zawarta jest w rozdz. XX pkt 13 SIWZ.


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI ustawy (art. 179–198).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
38500000; Checking and testing apparatus;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions