Poland-Toruń: Electronic meters

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Toruń: Electronic meters
OJEU (High Value) 013363-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-13
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Postal address: ul. Gagarina 11
Town: Toruń
Postal code: 87-100
Country: PL
Telephone: +48 566114010
E-mail: dzp@umk.pl
NUTS code: PL613
Main address (URL): http://www.umk.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://www.umk.pl/zamowienia/przetargi/

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
Official name: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Gagarina 5, pok. 108
Town: Toruń
Postal code: 87-100
Country: PL
Telephone: +48 566112295
E-mail: dzp@umk.pl
Fax: +48 566112296
NUTS code: PL613
Main address (URL): https://www.umk.pl/zamowienia/
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type of the contracting authority:
uczelnia publiczna

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa mierników i przełączników

Reference number: ZP-001.2020

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mierników i przełączników.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 5 do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL613
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawa mierników i przełączników.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 5 do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: parametry techniczne miernika (ID 496)
Weighting: 10

Criteria: parametry techniczne miernika (ID 550,1)
Weighting: 10

Criteria: parametry techniczne mierników (ID 550,2-3)
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in days 91
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Uwaga:

Pola formularza ogłoszenia ograniczone są do 4 000 znaków, dlatego zamawiający zamieszcza informacje o warunkach udziału w postępowaniu i wymaganych dokumentach poniżej w punktach: III.1.1), III.1.2) i III.1.3) niniejszego ogłoszenia.

Niżej wskazana numeracja tożsama jest z zapisami SIWZ:

V. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Va. Podstawy wykluczenia.

1. Oprócz obligatoryjnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp, zamawiający dodatkowo przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, tj. odpowiednio:

1) wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629);

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia.

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ (jednolity europejski dokument zamówienia, w skrócie: JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.

Zamawiający informuje, że wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie https://espd.uzp.gov.pl/.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.

3. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Oznacza to, iż zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny ofert, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

1) w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) oświadczenia wykonawcy – załącznik nr 4 do SIWZ – o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia wykonawcy – załącznik nr 4 do SIWZ – o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia wykonawcy – załącznik nr 4 do SIWZ – o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).

2) w zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego:

Opisu technicznego oferowanej aparatury, tj. opisu technicznego i/lub katalog producenta, które pozwolą na ocenę zgodności oferowanej aparatury i jej wszystkich elementów z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza opis techniczny w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1) w ust. 3 pkt 1 lit. b niniejszego rozdziału – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej niniejszego podpunktu, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinny być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) w ust. 3 pkt 1 lit. a) i c) oraz lit. d) niniejszego rozdziału – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1–2 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla okoliczności określonych powyżej w ustępie 4 pkt 2) lit. a) oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla okoliczności określonych powyżej w ustępie 4 pkt 1) oraz w ustępie 4 pkt 2) lit. b).

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdz. VI ust. 3 pkt 1 lit. b SIWZ, składa dokument, o którym mowa w rozdz. VI ust. 4 pkt 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.2.2) Contract performance conditions

Określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 10:30
IV.02.07) Place

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, POLSKA, sala konferencyjna nr 605 (VI piętro).


Section V: Complementary informationAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy, 00/100) przed upływem terminu składania ofert.


Review body:
Official name: Krajowa Izba OdwoławczaKrajowa
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl://

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
38552000; Electronic meters;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions