Poland-Dębica: Construction supervision services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Dębica: Construction supervision services
OJEU (High Value) 013944-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-13
Deadline 2020-02-14 11:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębica
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębica
Postal address: ul. Rzeszowska 142
Town: Dębica
Postal code: 39-200
Country: PL
Contact person: Krzysztof Madej
Telephone: +48 146704828
E-mail: debica@krakow.lasy.gov.pl
Fax: +48 146704828/36
NUTS code: PL824
Main address (URL): http://debica.krakow.lasy.gov.pl
Address of the buyer profile (URL): https://nadl-debica.ezamawiajacy.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krakow/nadl_debica/zamowienia_publiczne

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://nadl-debica.ezamawiajacy.pl
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
gospodarka leśna

Section II: Object of Contract


Title:

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budowa zbiornika wodnego w oddz. 44 Leśnictwa Chotowa

Reference number: SA.270.1.2020

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową zbiornika wodnego wraz z umocnieniem dopływów z 2 rowów w oddz. 44 Leśnictwa Chotowa na działce ewidencyjnej 709 obręb ewidencyjny 0002 Chotowa, jednostka ewidencyjna Czarna (zgodnie z: projektem budowlanym, przedmiarem robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącymi załączniki nr 9–11 do SIWZ) łącznie z wykonywaniem obowiązków inspektora nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy: rozdział 3 pkt 2 SIWZ.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL82
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Leśnictwo Chotowa dz. ew. 709, obręb ewidencyjny 0002 Chotowa

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową zbiornika wodnego wraz z umocnieniem dopływów z 2 rowów w oddz. 44 Leśnictwa Chotowa na działce ewidencyjnej 709 obręb ewidencyjny 0002 Chotowa, jednostka ewidencyjna Czarna (zgodnie z: projektem budowlanym, przedmiarem robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącymi załączniki nr 9–11 do SIWZ) łącznie z wykonywaniem obowiązków inspektora nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy: rozdział 3 pkt 2 SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin zapłaty
Weighting: 20

Criteria: Szybkość reakcji na wezwanie podczas pełnienia nadzoru inwestorskiego
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.7) End 2020-05-29
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POIS.02.01.00-00-0006/16


Additional information:

Według SIWZ


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. Warunek w zakresie doświadczenia – Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku wykazania, że Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi z zakresu nadzoru inwestorskiego nad budową/robotami budowlanymi o wartościach usług nadzoru nie mniejszych niż 4 000,00 PLN (cztery tysiące złotych) brutto każda.

2. Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – w tym co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z tym że dopuszcza się również odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2016 r., poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r., poz. 65).

III.2.2) Contract performance conditions

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 11:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-13
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 11:15
IV.02.07) Place

Siedzibie Nadleśnictwa Dębica, ul. Rzeszowska 142, 39-200 Dębica, POLSKA, pokój nr 5 – sala narad.


Additional information:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu zapłaty oraz szybkość reakcji na wezwanie zawarte w ofertach. Zgodnie z działem 17 SIWZ (pkt 17.3–17.8).


Section V: Complementary informationAdditional information:

1) Zamawiający żąda uiszczenia wadium w wysokości 100,00 PLN.

2) Wadium może być wnoszone w 1 lub kilku następujących formach:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018, poz. 110, 650, 1000, 1669).

3) W przypadku wyboru formy pieniężnej wniesienia wadium, właściwą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: BNP Paribas S.A. oddział Dębica nr konta 88 2030 0045 1110 0000 0084 0190 z dopiskiem: Wadium przetargowe w postępowaniu zn. spr.: SA.270.1.2020.

4) Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz art. 46 ust. 5 Pzp.

5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna, należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawiania. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp.

6) Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,

c) kwotę gwarancji/poręczenia,

d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz art. 46 ust. 5 Pzp.

5) Wadium należy wnieść do dnia 12.2.2020 r. do godz. 11:00. Pozostałe informacje dotyczące wadium znajdują się w rozdziale 14 SIWZ.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu – art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego.

Podstawy wykluczenia z postępowania – dział 10 SIWZ (10.9).

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – dział 11 SIWZ.

Dokumenty składane w terminie składania ofert – dział 16 SIWZ (pkt 16.5).

Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a Pzp, w tym jednolity dokument sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiotów udostępniających Wykonawcy potencjał na zasadach określonych w art. 22a Pzp składane są na formularzu JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 Pzp.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Szczegółowe informacje – rozdział 25 (pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne) SIWZ.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 22458700
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
71520000; Construction supervision services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions