Poland-Olesno: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Olesno: Forestry services
OJEU (High Value) 013955-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-13
Deadline 2020-02-14 09:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno
National registration number: 150026500
Postal address: ul. Gorzowska 74
Town: Olesno
Postal code: 46-300
Country: PL
Contact person: Magdalena Sabok
Telephone: +48 343582204
E-mail: magdalena.sabok@katowice.lasy.gov.pl
Fax: +48 343582872
NUTS code: PL
Main address (URL): http://www.olesno.katowice.lasy.gov.pl
Address of the buyer profile (URL): http://www.olesno.katowice.lasy.gov.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_olesno/zamowienia_publiczne

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://josephine.proebiz.com/pl/
I.3.8) to the above mentioned address
https://josephine.proebiz.com/pl/
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
gospodarka leśna

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Olesno w roku 2020 r.

Reference number: ZG.270.1.2020.MS

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i selekcji, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych oraz użytkowania ubocznego, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Olesno w okresie 1.3.2020 r. – 31.12.2020 r.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1919032.44

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


II.1.6.6) Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 1

Description: Item/Lot 1
Title:

Prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu w leśnictwie Sternalice

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL524
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren administracyjny leśnictwa Sternalice

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i selekcji, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych oraz użytkowania ubocznego, do wykonania na terenie leśnictwa Sternalice.

II.2.5) Award criteria:

Value excluding VAT: PLN 954692.02
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-03-01
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Additional information:

Szacunkowa wartość zamówienia uwzględnia zamówienie podstawowe, prawo opcji oraz wartość zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.


Description: Item/Lot 2
Title:

Prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu w leśnictwie Pruszków.

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL524
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren administracyjny leśnictwa Pruszków

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i selekcji, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych oraz użytkowania ubocznego, do wykonania na terenie leśnictwa Pruszków.

II.2.5) Award criteria:

Value excluding VAT: PLN 964340.42
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-03-01
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Additional information:

Szacunkowa wartość zamówienia uwzględnia zamówienie podstawowe, prawo opcji oraz wartość zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż odpowiednio:

a) zadanie nr 1 – 123 487 PLN,

b) zadanie nr 2 – 123 298 PLN.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) usługi polegające na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna, na łączną kwotę nie mniejszą niż zł brutto odpowiednio:

a) zadanie nr 1 — 432 203 PLN,

b) zadanie nr 2 — 431 543 PLN.

Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 ciągnikiem zrywkowym lub ciągnikiem przystosowanym do zrywki drewna oraz co najmniej 3 szt. pił motorowych.

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

a) co najmniej 3 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii,

b) co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim, zawodowym leśnym lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa.

III.2.2) Contract performance conditions

Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy na podstawie zleceń przekazywanych przez przedstawicieli Zamawiającego („Zlecenie”). Zlecenie określać będzie rodzaj i zakres prac do wykonania, termin ich realizacji, lokalizację (adres leśny), a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, również inne niezbędne informacje, w tym w szczególności wymagania co do sposobu wykonania prac oraz określenie części przedmiotu Zlecenia objętych odbiorami częściowymi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony przyrody.

Wykonaniem przedmiotu Zlecenia w zakresie dotyczącym danej lokalizacji (adresu leśnego) jest wykonanie kompletnego zabiegu określonego w Zleceniu w tej lokalizacji i wypełnienie wszystkich wymogów opisanych w SIWZ. Podana w zleceniu ilość surowca drzewnego przewidywanego do pozyskania i zrywki jest jedynie wielkością szacunkową.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 09:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-13
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 09:15
IV.02.07) Place

Siedziba Zamawiającego, 46-300 Olesno, ul. Gorzowska 74 (parter, pok. 02 – sala narad), POLSKA.


Additional information:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych części zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści te inform. na stronie internet.


Section V: Complementary information


VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

I. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 4–8 Pzp.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

II. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej niżej dla poszczególnych części zamówienia:

a) zadanie nr 1 – 16 632 PLN,

b) zadanie nr 2 – 16 800 PLN.

Wadium może być wniesione w 1 lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami).

Wadium wpłacane w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ S.A. Oddział w Oleśnie, ul. Rynek nr 15 79 2030 0045 1110 0000 0200 1830, z dopiskiem na blankiecie przelewu: Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Olesno w roku 2020. Zadanie nr ..........”.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

Wykonawca jest zobligowany do dołączenia polisy OC na cały okres realizacji zamówienia najpóźniej w dniu podpisania umowy na kwotę 400 000 PLN. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wymóg posiadania polisy OC w powyższej wysokości dotyczy każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdego z członków konsorcjum z osobna).


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odowławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; Forestry services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions