Poland-Starachowice: Restaurant and food-serving services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Starachowice: Restaurant and food-serving services
OJEU (High Value) 014132-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-13
Deadline 2020-02-14 11:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach
Postal address: ul. Radomska 70
Town: Starachowice
Postal code: 27-200
Country: PL
Contact person: Waldemar Piórkowski
Telephone: +48 412739182
E-mail: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl
Fax: +48 412739182
NUTS code: PL721
Main address (URL): www.szpital.starachowice.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://portal.smartpzp.pl/szpital.starachowice/

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://portal.smartpzp.pl/szpital.starachowice/
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Usługa całodobowego żywienia pacjentów Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Reference number: P/55/12/2019/UŻ

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usług polegających na zapewnieniu całodziennej i codziennej usługi w zakresie żywienia pacjentów wraz z dystrybucją posiłków w oddziałach do łóżek pacjentów, w oparciu o przejęty od Zamawiającego obiekt kuchni w najem. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia 7 pracowników.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 8574410.30

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL721
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice, POLSKA

II.1.4) Short description

Świadczenie usług polegających na zapewnieniu całodziennej i codziennej usługi w zakresie żywienia pacjentów wraz z dystrybucją posiłków w oddziałach do łóżek pacjentów, w oparciu o przejęty od Zamawiającego obiekt kuchni w najem. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia 7 pracowników.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Możliwość zmian zapisów umowy określona jest w § 15, § 16a i § 16b projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

II.02.12) Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1.1. oświadczenie w zakresie uproszczonym Wykonawcy składane zgodnie z art. 25a ust. 1 uPzp o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 uPzp oraz dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg złożonego jednolitego europejskiego dokumentu zamówień, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,

1.2. formularz ofertowy (wzór stanowi zał. nr 1 do niniejszej SIWZ),

1.3. pełnomocnictwo/umocowanie prawne, w przypadku gdy ofertę, składane dokumenty i oświadczenia podpisuje osoba nie widniejąca w dokumentach rejestrowych.

1.6. W celu wykazania okoliczności stanowiących podstawę przyznania punktacji w ramach kryterium oceny ofert, o którym mowa w pkt 2.2 rozdziału „XVIII. Kryteria oceny oferty” należy złożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające okoliczności zatrudnienia osób z „Aspektu społecznego”, np. kopię umowy o pracę, dokument potwierdzający orzeczenie o niepełnosprawności, dokument potwierdzający wpisanie na listę osób bezrobotnych, zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, itp. oraz wypełnić tabelę przedstawioną w załączniku nr 1 do formularza ofertowego.

Nie załączenie dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie do oferty skutkować będzie nie przyznaniem punktów w kryterium aspektu społecznego.

Dokumenty, o których mowa punkcie 1.6 nie podlegają uzupełnieniu.

2.1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

2.2. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

Wykonania decyzji właściwego organu,

2.3. aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2.4. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2.5. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

1.5. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.

3.3. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 2 000 000,00 PLN.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

3.1. przedstawionego przez Wykonawcę wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie na temat dysponowania tymi osobami: wśród osób wykonujących zamówienie należy potwierdzić kwalifikacje min. 1 dietetyka oraz technologa żywienia,

3.2. przedstawionego przez Wykonawcę wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie: co najmniej 1 usługa trwająca minimum 10 miesięcy na rzecz Zamawiającego, którym jest jednostka służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia) o wartości (umowy) brutto minimum 3 500.000,00 PLN w skali zamówienia, która swym zakresem obejmowała świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia min. 250 pacjentów, wraz transportem posiłków z kuchni i dystrybucją posiłków do łóżka pacjenta.

4.1. oświadczenia w zakresie zobowiązania się do przejęcia stosownie do postanowień art. 23 Kodeksu pracy 7 pracowników zatrudnionych aktualnie u aktualnego Wykonawcy usług żywienia oraz przejęcia obiektu kuchni w najem na zasadach określonych w projektach umów będącymi integralną częścią SIWZ,

4.2. złożonego oświadczenia Wykonawcy o wdrożeniu systemu HACCP potwierdzonego certyfikatem wydanym przez jednostkę akredytującą.


III.2.1) Reference to the relevant law, regulation or administrative provision

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9.8.2019 r. w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – dieta mamy” (Dz.U. 2019 poz. 1537) wraz z załącznikiem do ww. rozporządzenia.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 11:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 11:30
IV.02.07) Place

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice, POLSKA, budynek „D”, pok. 202.


Section V: Complementary information


VI.2.3) Electronic payment will be used

Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom i uczestnikom przetargu, także innym osobom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych – „środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg do sądu na wyroki zespołu arbitrów oraz postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień publicznych – art. 179 do 198.

3. Organem właściwym do rozpoznawania odwołań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest: Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA. Informacje na temat składania odwołań można uzyskać w: Departamencie Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA, tel. +48 224587801.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się:

— w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
55300000; Restaurant and food-serving services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions