Poland-Gdansk: Repair and maintenance services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Gdansk: Repair and maintenance services
OJEU (High Value) 014165-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-13
Deadline 2020-02-14 09:30:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Postal address: ul. Dębinki 7
Town: Gdańsk
Postal code: 80-952
Country: PL
Contact person: Paweł Faczyński
Telephone: +48 583492238
E-mail: pfaczynski@uck.gda.pl
Fax: +48 583492074
NUTS code: PL634
Main address (URL): www.uck.gda.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
I.4) Type of the contracting authority:
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonanie usługi konserwacji systemów klimatyzacji i wentylacji we wszystkich budynkach UCK (Szpital Dębinki, CMI)

Reference number: 1/PN/2020

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi konserwacji systemów klimatyzacji i wentylacji we wszystkich budynkach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (Szpital Dębinki, budynek CMI).

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności: Wykonywanie przy użyciu własnych narzędzi usług w zakresie utrzymania w zdolności techniczno-eksploatacyjnej oraz utrzymanie w nieprzerwanym bezawaryjnym działaniu systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wymienionych w załącznikach: nr 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, w szczególności:

a. wykonywanie napraw, konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz innych czynności wynikających z bieżącej eksploatacji i koniecznych w celu zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania (zgodnie z zakresem prac i czynności konserwacyjnych systemów wentylacji i klimatyzacji, wymienionym w załącznikach nr: 11, 12a, 12b,);

Pozostała treść zawarta jest w sekcji II.2.4


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
NUTS code: PL634
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.1.4) Short description

b. Dla urządzeń wymienionych w załącznikach 7a, 7c, 7d, 7f serwis i konserwacja muszą być przeprowadzane przez osoby posiadające przeszkolenie w zakresie serwisu i konserwacji urządzeń firm:

1. mitshubishi electric (załącznik 7d),

2. dospel (załącznik 7a),

3. clima produkt (załącznik 7a),

4. devatec (załącznik 7c),

5. climaveneta (załącznik 7f);

c. zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich usterek, awarii i nieprawidłowości w działaniu systemów klimatyzacji i wentylacji;

d. wydawanie orzeczeń technicznych dla systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

e. pomiar wydatków powietrza systemów wentylacyjnych (wydatki w kanałach lub na kratkach wentylacyjnych) i w przypadku takiej potrzeby zrównoważenie sieci wentylacji na przepustnicach regulacyjnych;

f. ocena efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW (zgodnie z zapisem w ustawie Prawo budowlane, art. 62. ust. 1 pkt 6);

g. nadzór nad innymi pracami związanymi z systemami wentylacji i klimatyzacji wymienionymi w załącznikach nr: 6, 7 a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f;

h. zapewnienie materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych dla systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wymienionych w załącznikach nr: 6, 7 a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f;

i. utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych (m.in. takich jak filtry powietrza, pasy klinowe itp.). Należy pakować je do worków/pojemników zabezpieczających przed zanieczyszczeniem terenu szpitala oraz bezzwłocznie usunąć z terenu szpitala. Wykonawca ma obowiązek przedstawić na żądanie Zamawiającego dokumenty wystawione przez uprawnioną firmę potwierdzające utylizację zużytych materiałów eksploatacyjnych;

j. potwierdzenie kart napraw po wykonaniu usług;

k. dokonywanie stosownych wpisów w paszportach technicznych urządzeń oraz w innych wymaganych obowiązującymi przepisami miejscach;

l. zapewnienie własnego transportu uszkodzonych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do punktu serwisowego i z powrotem;

m. zapoznawanie bezpośredniego użytkownika ze sposobem prawidłowej obsługi i eksploatacji sprzętu;

n. dysponowanie odpowiednią aparaturą pomiarową i naprawczą;

o. zgodnie z zapisami zawartymi w załącznikach nr: 6, 7 a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f dla wskazanych systemów serwis prowadzony będzie przez 7 dni w tygodniu w tym również w dni wolne i święta, dla pozostałych systemów 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), z wyłączeniem dni wolnych i świąt z zastrzeżeniem, że jeśli skutki towarzyszące awarii mogą stanowić zagrożenie dla mienia szpitala (np. zalanie) lub jeśli awaria wystąpi w systemach objętych serwisem 7 dni w tygodniu, reakcja serwisu musi być natychmiastowa (nie później niż 1,5 godziny od zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego przez użytkownika).

3. Na zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych dla systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wymienionych w załącznikach nr: 6, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f do SIWZ dostarczanych przez Wykonawcę w okresie 25 miesięcy Zamawiający rezerwuje kwotę: 370 000 PLN netto. Kwota ta stanowi wielkość szacunkową i może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego.

4. Zamawiający ma prawo do ograniczenia zakresu usług świadczonych przez Wykonawcę w trakcie obowiązywania umowy w następujących przypadkach:

a) wyłączenia z zarządu Zamawiającego budynków, w których znajdują się systemy wentylacji i klimatyzacji serwisowane i konserwowane na podstawie umowy,

b) wyburzenia lub wyłączenia z eksploatacji budynków znajdujących się w zarządzie Zamawiającego, w których znajdują się systemy wentylacji i klimatyzacji serwisowane i konserwowane na podstawie umowy,

c) wystąpienia trwałej awarii systemów wentylacji i klimatyzacji serwisowanych i konserwowanych na podstawie umowy, w której koszt zakupu części lub wymiany systemu przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

Pozostałe wymagania zawarte w ust. III SIWZ i załącznikach do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 25
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości 42 000,00 PLN.

Szczegółowe informacje dot. wadium zawarte zostały w ust. VIII SIWZ.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 13 do SIWZ;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie według wzoru Załącznika nr 14 do SIWZ.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

a) Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi w zakresie serwisu i konserwacji systemów wentylacji i klimatyzacji, o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż 310 000,00 PLN brutto.

b) Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:

— na stanowisku nadzoru – minimum 2 osobami z co najmniej dwuletnim doświadczeniem posiadającymi uprawnienia budowlane, przynależnymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w tym co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia projektowe w branży sanitarnej oraz co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia projektowe w branży elektrycznej, uprawniające do wydawania orzeczeń technicznych dla systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

— na stanowisku serwisanta systemów wentylacyjnych, wody lodowej i ciepła technologicznego – minimum 3 osobami z co najmniej dwuletnim doświadczeniem, w tym co najmniej 1 osobą z uprawnieniami dozorowymi,

— na stanowisku serwisanta instalacji freonowych – minimum 3 osobami z co najmniej dwuletnim doświadczeniem posiadającymi uprawnienia do obsługi technicznej, demontażu oraz naprawy urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane zgodnie z ustawą z dnia 25.6.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 2015 poz. 881 z póź. zm.)

— na stanowisku serwisanta układów zasilania elektrycznego i automatyki sterującej – minimum 4 osobami z co najmniej dwuletnim doświadczeniem z uprawnieniami elektrycznymi do 1 kV.

c) dysponuje lub będzie dysponował następującymi narzędziami umożliwiającymi:

— prowadzenie działalności, w której wykorzystuje się substancje kontrolowane zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 10.12.2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na instalacji konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła,

— wykonanie pomiarów prędkości przepływu powietrza w kanałach, na kratkach wentylacyjnych w przedziale 0–20 m/s oraz wykonanie pomiarów różnicy ciśnień powietrza w przedziale 0–2000 Pa (systemy wentylacyjne),

— wykonanie dokładnego pomiaru i regulacji (balansowaniu) przepływu oraz pomiaru ciśnień na zaworach regulacyjnych w instalacjach hydraulicznych (woda, glikol) współpracujących z systemami wentylacji i klimatyzacji.

Szczegółowy wykaz narzędzi znajduje się w załączniku nr 10 do SIWZ.

Urządzenia pomiarowe w przypadku których jest to wymagane muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji.

Warunek zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie wypełnionej Części IV: Kryteria kwalifikacji poprzez złożenie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji w pkt α (alfa) w JEDZ.

III.2.2) Contract performance conditions

Warunki realizacji umowy określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik 4 do SIWZ.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 09:30


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Dział Zamówień Publicznych Zamawiającego, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, POLSKA, budynek 9.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z załącznikiem 4 do SIWZ.

5. W przypadku gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w pkt VII SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania.

6. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp.

7. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp.

8. Szczegółowe informacje dot. dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zawarte zostały w ust VII SIWZ.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy działu VI ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843).


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
50000000; Repair and maintenance services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions