Poland-Krakow: Meal-preparation services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Krakow: Meal-preparation services
OJEU (High Value) 014167-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-13
Deadline 2020-02-14 08:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
Postal address: os. Złotej Jesieni 1
Town: Kraków
Postal code: 31-826
Country: PL
Contact person: Katarzyna Stopińska
Telephone: +48 126468207
E-mail: kstopinska@rydygierkrakow.pl
Fax: +48 126468173
NUTS code: PL213
Main address (URL): www.szpitalrydygier.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.szpitalrydygier.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Default.aspx
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
szpital sp. z o.o.

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. oraz w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim

Reference number: 12/ZP/2020

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.(pakiet nr 1) oraz w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim (pakiet nr 2) zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1A i 1B do nin. specyfikacji.

2. Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

3. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3A do SIWZ.

4. Dot. pakiet nr 1: W celu świadczenia usług objętych przedmiotowym zamówieniem, Wykonawca może wynająć od Zamawiającego pomieszczenia, na warunkach umowy najmu określonych w projekcie stanowiącym załącznik nr 3B oraz 3C do SIWZ.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Pakiet nr 1

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. os. Złotej jesieni 1, 31-826 Kraków, POLSKA

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.(pakiet nr 1) zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1A do nin. specyfikacji.

2. Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

3. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3A do SIWZ.

4. Dot. pakiet nr 1: W celu świadczenia usług objętych przedmiotowym zamówieniem, Wykonawca może wynająć od Zamawiającego pomieszczenia, na warunkach umowy najmu określonych w projekcie stanowiącym załącznik nr 3B oraz 3C do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 360 000,00 PLN


Description: Item/Lot 2
Title:

Pakiet nr 2

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL21
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Zakład Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim (34-220), ul. Mickiewicza 7, POLSKA

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1B ido nin. specyfikacji.

2. Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

3. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3A do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 65 000,00 PLN.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Pakiet nr 1 i pakiet nr 2

Wykonawca posiada wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzonego przez właściwego ze względu na miejsce prowadzonej działalności gastronomicznej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w pkt X.1 ppkt 1 lit. a, lit. b specyfikacji.

Pakiet nr 1:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat zrealizował minimum 2 (dwie) usługi w zakresie żywienia zbiorowego obejmujące, każda usługa co najmniej (lub więcej), 400 osób dziennie. Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w pkt X.1 ppkt 1 lit. a, lit. c specyfikacji.

Pakiet nr 2:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat zrealizował minimum 1 (jedną) usługę w zakresie żywienia zbiorowego obejmującą co najmniej (lub więcej) 100 osób dziennie. Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w pkt X.1 ppkt 1 lit. a, lit. c specyfikacji.

III.2.2) Contract performance conditions

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 08:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 09:00
IV.02.07) Place

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., os. Złotej jesieni 1, w pok. nr 15 b (II p).


Additional information:

Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają określonym wymaganiom.

Zamawiający wymaga złożenia:

Certyfikat systemu HACCP.

IV. Dokumenty składające się na ofertę:

a) formularz ofertowy, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do specyfikacji,

b) podpisany odpowiednio załącznik nr 1A, 1B do SIWZ,

c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (wymienione w pkt X.1 specyfikacji),

d) dokumenty wskazane w pkt XII specyfikacji (jeśli dotyczy),

e) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo,

f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

g) potwierdzenie wniesienia wadium.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
55321000; 55322000; 55521200; Meal-preparation services; Meal-cooking services; Meal delivery service;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions