Poland-Warsaw: Travel management services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Travel management services
OJEU (High Value) 014171-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-13
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Instytut Techniki Budowlanej
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Instytut Techniki Budowlanej
Postal address: Filtrowa 1
Town: Warszawa
Postal code: 00-611
Country: PL
Contact person: Aneta Płonka
Telephone: +48 225796319
E-mail: ci@itb.pl
NUTS code: PL91
Main address (URL): https://itb.ezamawiajacy.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://itb.ezamawiajacy.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
instytut badawczy
I.5.2) Other activity -
naukowo-badawcza

Section II: Object of Contract


Title:

Kompleksowa obsługa podróży służbowych krajowych i zagranicznych dla pracowników ITB, w tym świadczenie usług rezerwacji i zakupu biletów na przewozy lotnicze, kolejowe, usług rezerwacji i zakupu miej...

Reference number: TO-250-1DP/20

II.1.4) Short description

Przedmiotem umowy obejmuje świadczenie usług związanych z rezerwacją, sprzedażą i dostarczaniem krajowych i zagranicznych biletów lotniczych, kolejowych, autokarowych oraz promowych dla pracowników i współpracowników Zamawiającego, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy. Pod nazwą „usługi towarzyszące” należy rozumieć oferowane przez Wykonawcę usługi dodatkowe mające na celu usprawnienie organizacji podróży (np. wynajem samochodu) lub poprawę jej bezpieczeństwa (wystawienie polisy od rezygnacji z podróży). Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z tych usług w sytuacjach tego wymagających.Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty 3 466 362,13 PLN brutto.

Wyżej wymieniona kwota zawiera również koszt zakupu, biletów, miejsc hotelowych i towarzyszących.

W przypadku wykorzystania kwoty przed upływem 24 miesięcy – wygasa umowa.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
NUTS code: PL91
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Warszawa, ul. Filtrowa 1, POLSKA. Realizacja usług będzie odbywać się za pomocą poczty elektronicznej oraz zgodnie z OPZ.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa obsługa podróży służbowych krajowych i zagranicznych dla pracowników ITB, w tym świadczenie usług rezerwacji i zakupu biletów na przewozy lotnicze, kolejowe oraz usług rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych oraz usług towarzyszących”. Pod nazwą „usługi towarzyszące” należy rozumieć oferowane przez Wykonawcę usługi dodatkowe mające na celu usprawnienie organizacji podróży (np. wynajem samochodu) lub poprawę jej bezpieczeństwa (wystawienie polisy od rezygnacji z podróży). Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z tych usług w sytuacjach tego wymagających.

Właściwe dla przedmiotu zamówienia nazwy i kody określone we wspólnym słowniku zamówień (CPV):

— 63510000-7 – usługi biur podróży i podobne;

— 60400000-2 – usługi transportu lotniczego;

— 63516000-9 – usługi zarządzania podróżą;

— 63500000-4 – usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej;

— 60210000-3 – usługi publicznego transportu kolejowego;

— 60100000-9 – usługi w zakresie transportu drogowego;

— 55100000-1 – usługi hotelowe.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziale III SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności polegające na rezerwacji, zakupie i dostarczaniu Zamawiającemu biletów lotniczych, kolejowych, autokarowych, promowych usług hotelowych były zatrudniane na podstawie umowy o pracę. Minimalna liczba osób jak również wymiar etatu dla poszczególnych osób określa Wykonawca mając na uwadze konieczność terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

(aktualny certyfikat przynależności do IATA (w przypadku linii będących członkami IATA), lub równoważny, lub ważną akredytację IATA uprawniającą do usługi w zakresie agencji sprzedaży biletów lotniczych (w przypadku pozostałych Wykonawców) lub dokument równoważny.)

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

A. Wykonawca musi wykazać, że wykonał – a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych także wykonuje, należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

Co najmniej po 2 usługi trwające minimum 12 miesięcy polegające na rezerwacji, kupnie i dostarczaniu biletów lotniczych, kolejowych i/lub autokarowych i/lub promowych oraz usług hotelowych o wartości minimum:

— 300 000,00 PLN (słownie złotych: trzysta tysięcy) zł brutto każda dla usługi biletowej,

— 100 000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy) zł brutto każda dla usługi hotelarskiej.

Przy ocenie spełniania ww. kwot Zamawiający weźmie pod uwagę również ewentualny koszt zakupu poszczególnych biletów oraz zakupu miejsc hotelowych.

Wykonawca może wykazać się wykonaniem w ramach 1 zamówienia (umowy) zarówno usługi hotelarskiej jak i biletowej. W takim wypadku Zamawiający uzna wykonanie po 1 usłudze biletowej oraz usłudze hotelarskiej o ile wymienione wyżej wartości zostaną osiągnięte dla każdej z usług osobno.

W przypadku usług, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do chwili składania ofert zarówno wartość jak i czas trwania usługi są równe lub przekraczają wartości wskazane w powyższym warunku udziału w postępowaniu. Uwaga! W takim wypadku referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie usług powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub korzystających z potencjału podmiotu trzeciego Zamawiający dopuszcza łączenie wykazywanych potencjałów.

Uwaga! W przypadku w którym Wykonawca wykazując spełnienie przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu wskaże kwoty w innej walucie niż złoty polski, dla potrzeb oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu kwoty te zostaną przez Zamawiającego przeliczone na złoty polski po średnim kursie NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeśli w dniu publikacji tego ogłoszenia o zamówieniu nie zostanie opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

B. Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponować 1 osobą, która koordynowała lub pełniła kluczową rolę w wykonaniu co najmniej 1 umowy trwającej minimum 12 miesięcy w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych oraz autokarowych i/lub promowych oraz usług hotelowych o wartości łącznie 400 000,00 PLN (czterysta tysięcy złotych) brutto w okresie ostatnich 5 lat przy czym wartość usług hotelowych (wraz z zakupem miejsc noclegowych) nie była mniejsza niż 30 000,00 PLN (trzydzieści tysięcy złotych)

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

7.7. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.4., Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

7.7.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

7.7.2 wykaz osoby – koordynatora, skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnego za świadczenie usług wraz z informacją na temat jego doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tą osobą;

7.7.3 dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, np. polisy;

b) spełnianie przez oferowane usługi standardów określonych przez Zamawiającego:

7.7.4 aktualny certyfikat przynależności do IATA (w przypadku linii będących członkami IATA), lub równoważny, lub ważną akredytację IATA uprawniającą do usługi w zakresie agencji sprzedaży biletów lotniczych (w przypadku pozostałych Wykonawców) lub dokument równoważny;

c) brak podstaw do wykluczenia:

7.7.5 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7.7.6 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7.7.7 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

7.7.8 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności.

III.2.2) Contract performance conditions

Przedmiotem zamówienia publicznego jest „Kompleksowa obsługa podróży służbowych krajowych i zagranicznych dla pracowników ITB, w tym świadczenie usług rezerwacji i zakupu biletów na przewozy lotnicze, kolejowe, usług rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych oraz usług towarzyszących” w ramach delegacji pracowników ITB oraz innych uczestników wyjazdów organizowanych przez ITB – zgodnie z OPZ Zamawiającego.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ITB, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, POLSKA (sala konferencyjna).


Section V: Complementary informationAdditional information:

Termin związania ofertą: 60 dni.

Numeracja zgodnie z SIWZ:

6.4. Usługi świadczone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia muszą spełniać standardy Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA) w zakresie sprzedaży biletów lotniczych. W celu potwierdzenia tego wymogu Wykonawca, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą składa dokument określony w punkcie 7.7.4 SIWZ.

7. Dokumenty i oświadczenia wymagane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu.

7.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. Instrukcji dla Wykonawców (IDW), Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu

7.3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie i stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, sporządzone zgodnie z treścią formularza zamieszczonego w rozdziale II. Załącznik nr 2 („Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej”). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający nie zamierza ustanowić Dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień określonych w art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp.

Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności polegające na rezerwacji, zakupie i dostarczaniu Zamawiającemu biletów lotniczych, kolejowych, autokarowych, promowych były zatrudniane na podstawie umowy o pracę. Minimalna liczba osób jak również wymiar etatu dla poszczególnych osób określa Wykonawca mając na uwadze konieczność terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

7.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.7. ppkt 2):

1) lit. a) IDW – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

2) lit. b–d IDW – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

7.7. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.4., Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

7.7.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od OC.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: www.uzp.gov/kio

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
63516000; Travel management services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions