Poland-Wronki: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Wronki: Sewage, refuse, cleaning and environmental services
OJEU (High Value) 014174-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-13
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Gmina Wronki
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Wronki
Postal address: ul. Ratuszowa 5
Town: Wronki
Postal code: 64-510
Country: PL
Contact person: Izabela Morawiec
Telephone: +48 672545322
E-mail: przetargi@wronki.pl
NUTS code: PL41
Main address (URL): https://www.wronki.pl/
Address of the buyer profile (URL): https://platformazakupowa.pl/wronki

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://platformazakupowa.pl/wronki

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://platformazakupowa.pl/wronki
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe ...

Reference number: NIiPP.271.5.2020

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie), wskazanych w opisie zamówienia, odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wronki, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Niepodległości we Wronkach dz. nr: 1427, 1425/2, 1426 wraz z transportem i zagospodarowaniem zebranych odpadów.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren gminy Wronki

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie), wskazanych w opisie zamówienia, odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wronki, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Niepodległości we Wronkach dz. nr: 1427, 1425/2, 1426 wraz z transportem i zagospodarowaniem zebranych odpadów. Usługi opisane w zdaniu poprzednim świadczone będą zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, aktualnie obowiązującymi aktami wykonawczymi do powyższej ustawy oraz zapisami aktów prawa miejscowego, a także w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, w wysokości określonej w art. 3b ust. 1 ww. ustawy oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70 % wagowo rocznie.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin płatności
Weighting: 40,00
Cost/Price
Weighting: 60,00
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-03-01
II.2.7) End 2021-02-28
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności, na podstawie:

a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego dla Gminy Wronki w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

b) posiada wpis do rejestru BDO – na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r.

W celu potwierdzenia spełniania warunku, Zamawiający wymaga następujących dokumentów w odniesieniu do tego warunku:

a) aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego dla Gminy Wronki w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

b) wpis do rejestru BDO dokonywany na podstawie ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 7–8 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa następujące dokumenty:

1) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia, braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

5) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100).

Zamawiający wymaga następujących dokumentów w odniesieniu do tego warunku:

Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Uwaga: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego ww. dokumentów (dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej), Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.

Jeżeli dokument będzie wystawiony w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w przedstawionym dokumencie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg. kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

W zakresie zdolności technicznej i zawodowej, tj. potencjał techniczny Wykonawcy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie odpowiadające swym rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w ilości nie mniejszej niż 4 000 Mg w czasie świadczenia usług przez 12 kolejnych miesięcy.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu złożonego przez Wykonawcę wraz z załącznikami – dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie głównych usług, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów należytego wykonania usług.

b) dysponuje następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego:

1. bazą magazynowo-transportową usytuowaną w Gminie Wronki lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Wronki, na terenie, do którego posiada tytuł prawny,

2. wyposażeniem o odpowiednim stanie technicznym, umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a w szczególności:

a) 4 pojazdami przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych (w tym co najmniej: 2 pojazdami do odbioru pojemników metalowych i z tworzywa sztucznego od 60 l do 1 100 l oraz 1 pojazdem o ładowności do 3,5 tony do odbierania odpadów z miejsc o utrudnionym dojeździe),

b) 1 pojazdem bez funkcji kompaktującej,

c) 2 pojazdami do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,

,
3

,
3

f) 1 pojazdem z urządzeniem hakowym umożliwiających odbiór kontenerów z PSZOK-u.

Przeznaczone do realizacji zadania pojazdy będą musiały być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oraz będą musiały być wyposażone w system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów, czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację danych.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, Zamawiający wymaga następujących dokumentów w odniesieniu do tego warunku:

a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,

b) wykazu wyposażenia zakładu dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

III.2.2) Contract performance conditions

Zgodnie z SIWZ


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-13
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 12:00
IV.02.07) Place

W Urzędzie Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, POLSKA


Section V: Complementary informationAdditional information:

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający, w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Dokumenty składane razem z ofertą:

1. Formularz ofertowy;

2. Jednolity europejski dokument zamówienia (dalej jako „JEDZ”);

3. Potwierdzenie wniesienia wadium;

4. Dokument pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy, w przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych;

5. Dokument pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Informacja dotycząca wadium

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 180 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14. W sprawach nieuregulowanych w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179–198g Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
90000000; 90511200; 90513100; 90513200; 90500000; 90533000; 90514000; Sewage, refuse, cleaning and environmental services; Household-refuse collection services; Household-refuse disposal services; Urban solid-refuse disposal services; Refuse and waste related services; Waste-tip management services; Refuse recycling services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions