Poland-Gdansk: Endoscopes

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Gdansk: Endoscopes
OJEU (High Value) 010493-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-10
Deadline 2020-02-14 09:30:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Postal address: ul. Dębinki 7
Town: Gdańsk
Postal code: 80-952
Country: PL
Contact person: Paweł Faczyński
Telephone: +48 583492238
E-mail: pfaczynski@uck.gda.pl
Fax: +48 583492074
NUTS code: PL634
Main address (URL): www.uck.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
I.4) Type of the contracting authority:
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa aparatury medycznej dla UCK

Reference number: 2/PN/2020

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej dla Zamawiającego,o parametrach technicznych określonych w załącznikach nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e oraz 3f do SIWZ, zwanej dalej „aparaturą”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następujące części:

— część 1 – Bronchofieroskop optyczny (2 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 3a do SIWZ,

— część 2 – Bronchofieroskop optyczny (3 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 3b do SIWZ,

— część 3 – Echokardiograf (1 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 3c do SIWZ,

— część 4 – Tor wizyjny HD (2 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 3d do SIWZ,

— część 5 – Videobronchofberoskop HD (3 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 3e do SIWZ,

— część 6 – Zestaw do ex-vivo (3 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 3f do SIWZ,

3. Pozostałe wymagania zawarte w ust. III SIWZ.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Bronchofieroskop optyczny

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL634
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dział Aparatury Medycznej Zamawiającego, POLSKA.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej dla Zamawiającego,o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 3a do SIWZ, zwanej dalej „aparaturą”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następujące części:

część 1 – Bronchofieroskop optyczny (2 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 3a do SIWZ.

3. Wymieniona wyżej aparatura musi spełniać parametry graniczne określone odpowiednio w załączniku nr 3a do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych, określonych odpowiednio w załączniku nr 3a do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

4. Aparatura wymieniona w pkt 2 zostanie dostarczona wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.

5. Dostawa aparatury, o której mowa w pkt 2 nastąpi w miejsce wskazane przez Zamawiającego w Gdańsku, przy ul. Smoluchowskiego 17 – na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca dostarczy i zainstaluje aparaturę w terminie nie dłuższym niż 45 dni od daty zawarcia umowy.

7. Wykonawca przeszkoli min. 2 pracowników Zamawiającego (dotyczy każdej z części) z zakresu podstaw eksploatacji aparatury, w terminie podanym w projekcie umowy.

8. O dokładnym terminie szkoleń Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić pisemnie Zamawiającego z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.

9. Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczona aparatura jest fabrycznie nowa, kompletna, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolna od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych oraz dopuszczona do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

10. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy aparatury kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowana aparatura została dopuszczona do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2019 roku.

12. W przypadku użycia w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania określeń wskazujących na typ, normę, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło przedmiotu zamówienia lub szczególny proces, który charakteryzuje przedmiot zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu – nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne

W stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in days 45
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Przedmiotowe postępowanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu „Doposażenie Pomorskiego Ośrodka Transplantacji Płuc w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku”,w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.


Description: Item/Lot 2
Title:

Bronchofieroskop optyczny

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL634
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dział Aparatury Medycznej Zamawiającego, POLSKA.

II.1.4) Short description

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej dla Zamawiającego, o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 3b do SIWZ, zwanej dalej „aparaturą”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następujące części:

część 2 – Bronchofieroskop optyczny (3 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 3b do SIWZ.

3. Wymieniona wyżej aparatura musi spełniać parametry graniczne określone odpowiednio w załączniku nr 3b do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych, określonych odpowiednio w załączniku nr 3b do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

4. Aparatura wymieniona w pkt 2 zostanie dostarczona wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.

5. Dostawa aparatury, o której mowa w pkt 2 nastąpi w miejsce wskazane przez Zamawiającego w Gdańsku, przy ul. Smoluchowskiego 17 – na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca dostarczy i zainstaluje aparaturę w terminie nie dłuższym niż 45 dni od daty zawarcia umowy.

7. Wykonawca przeszkoli min. 2 pracowników Zamawiającego (dotyczy każdej z części) z zakresu podstaw eksploatacji aparatury, w terminie podanym w projekcie umowy.

8. O dokładnym terminie szkoleń Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić pisemnie Zamawiającego z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.

9. Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczona aparatura jest fabrycznie nowa, kompletna, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolna od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych oraz dopuszczona do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

10. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy aparatury kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowana aparatura została dopuszczona do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2019 roku.

12. W przypadku użycia w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania określeń wskazujących na typ, normę, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło przedmiotu zamówienia lub szczególny proces, który charakteryzuje przedmiot zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu – nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in days 45
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Przedmiotowe postępowanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu „Doposażenie Pomorskiego Ośrodka Transplantacji Płuc w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku”,w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.


Description: Item/Lot 3
Title:

Echokardiograf

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL634
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dział Aparatury Medycznej Zamawiającego, POLSKA.

II.1.4) Short description

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej dla Zamawiającego, o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 3c do SIWZ, zwanej dalej „aparaturą”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następujące części:

część 3 – Echokardiograf (1 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 3c do SIWZ,

3. Wymieniona wyżej aparatura musi spełniać parametry graniczne określone odpowiednio w załączniku nr 3c do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych, określonych odpowiednio w załączniku nr 3c do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

4. Aparatura wymieniona w pkt 2 zostanie dostarczona wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.

5. Dostawa aparatury, o której mowa w pkt. 2 nastąpi w miejsce wskazane przez Zamawiającego w Gdańsku, przy ul. Smoluchowskiego 17 – na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca dostarczy i zainstaluje aparaturę w terminie nie dłuższym niż 45 dni od daty zawarcia umowy.

7. Wykonawca przeszkoli min. 2 pracowników Zamawiającego (dotyczy każdej z części) z zakresu podstaw eksploatacji aparatury, w terminie podanym w projekcie umowy.

8. O dokładnym terminie szkoleń Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić pisemnie Zamawiającego z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.

9. Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczona aparatura jest fabrycznie nowa, kompletna, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolna od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych oraz dopuszczona do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

10. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy aparatury kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowana aparatura została dopuszczona do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2019 roku.

12. W przypadku użycia w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania określeń wskazujących na typ, normę, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło przedmiotu zamówienia lub szczególny proces, który charakteryzuje przedmiot zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu – nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in days 45
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Przedmiotowe postępowanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu „Doposażenie Pomorskiego Ośrodka Transplantacji Płuc w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku”,w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.


Description: Item/Lot 4
Title:

Tor wizyjny HD

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL634
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dział Aparatury Medycznej Zamawiającego, POLSKA.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej dla Zamawiającego, o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 3d do SIWZ, zwanej dalej „aparaturą”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następujące części: część 4 – Tor wizyjny HD (1 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 3d do SIWZ,

3. Wymieniona wyżej aparatura musi spełniać parametry graniczne określone odpowiednio w załączniku nr 3d do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych, określonych odpowiednio w załączniku nr 3d do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

4. Aparatura wymieniona w pkt 2 zostanie dostarczona wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.

5. Dostawa aparatury, o której mowa w pkt. 2 nastąpi w miejsce wskazane przez Zamawiającego w Gdańsku, przy ul. Smoluchowskiego 17 – na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca dostarczy i zainstaluje aparaturę w terminie nie dłuższym niż 45 dni od daty zawarcia umowy.

7. Wykonawca przeszkoli min. 2 pracowników Zamawiającego (dotyczy każdej z części) z zakresu podstaw eksploatacji aparatury, w terminie podanym w projekcie umowy.

8. O dokładnym terminie szkoleń Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić pisemnie Zamawiającego z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.

9. Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczona aparatura jest fabrycznie nowa, kompletna, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolna od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych oraz dopuszczona do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

10. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy aparatury kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowana aparatura została dopuszczona do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2019 roku.

12. W przypadku użycia w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania określeń wskazujących na typ, normę, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło przedmiotu zamówienia lub szczególny proces, który charakteryzuje przedmiot zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in days 45
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Przedmiotowe postępowanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu „Doposażenie Pomorskiego Ośrodka Transplantacji Płuc w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku”,w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.


Description: Item/Lot 5
Title:

Videobronchofberoskop HD

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL634
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dział Aparatury Medycznej Zamawiającego, POLSKA.

II.1.4) Short description

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej dla Zamawiającego, o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 3e do SIWZ, zwanej dalej „aparaturą”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następujące części: część 5 –Videobronchofberoskop HD (3 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 3e do SIWZ,

3. Wymieniona wyżej aparatura musi spełniać parametry graniczne określone odpowiednio w załączniku nr 3e do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych, określonych odpowiednio w załączniku nr 3e do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

4. Aparatura wymieniona w pkt 2 zostanie dostarczona wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.

5. Dostawa aparatury, o której mowa w pkt. 2 nastąpi w miejsce wskazane przez Zamawiającego w Gdańsku, przy ul. Smoluchowskiego 17 – na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca dostarczy i zainstaluje aparaturę w terminie nie dłuższym niż 45 dni od daty zawarcia umowy.

7. Wykonawca przeszkoli min. 2 pracowników Zamawiającego (dotyczy każdej z części) z zakresu podstaw eksploatacji aparatury, w terminie podanym w projekcie umowy.

8. O dokładnym terminie szkoleń Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić pisemnie Zamawiającego z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.

9. Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczona aparatura jest fabrycznie nowa, kompletna, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolna od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych oraz dopuszczona do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

10. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy aparatury kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowana aparatura została dopuszczona do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2019 roku.

12. W przypadku użycia w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania określeń wskazujących na typ, normę, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło przedmiotu zamówienia lub szczególny proces, który charakteryzuje przedmiot zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne

W stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in days 45
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Przedmiotowe postępowanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu „Doposażenie Pomorskiego Ośrodka Transplantacji Płuc w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku”,w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.


Description: Item/Lot 6
Title:

Zestaw do ex-vivo

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL634
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dział Aparatury Medycznej Zamawiającego, POLSKA.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej dla Zamawiającego, o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 3f do SIWZ, zwanej dalej „aparaturą”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następujące części: część 6 – Zestaw do ex-vivo (3 szt.) o parametrach technicznych określonych w załączniku 3f do SIWZ.

3. Wymieniona wyżej aparatura musi spełniać parametry graniczne określone odpowiednio w załączniku nr 3f do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych, określonych odpowiednio w załączniku nr 3f do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

4. Aparatura wymieniona w pkt 2 zostanie dostarczona wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.

5. Dostawa aparatury, o której mowa w pkt 2 nastąpi w miejsce wskazane przez Zamawiającego w Gdańsku, przy ul. Smoluchowskiego 17 – na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca dostarczy i zainstaluje aparaturę w terminie nie dłuższym niż 45 dni od daty zawarcia umowy.

7. Wykonawca przeszkoli min. 2 pracowników Zamawiającego (dotyczy każdej z części) z zakresu podstaw eksploatacji aparatury, w terminie podanym w projekcie umowy.

8. O dokładnym terminie szkoleń Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić pisemnie Zamawiającego z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.

9. Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczona aparatura jest fabrycznie nowa, kompletna, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolna od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych oraz dopuszczona do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

10. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy aparatury kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowana aparatura została dopuszczona do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2019 roku.

12. W przypadku użycia w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania określeń wskazujących na typ, normę, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło przedmiotu zamówienia lub szczególny proces, który charakteryzuje przedmiot zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu – nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne

W stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in days 45
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Przedmiotowe postępowanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu „Doposażenie Pomorskiego Ośrodka Transplantacji Płuc w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku”,w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy aparatury medycznej/sprzętu medycznego, o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż:

— część 1 – 45 000,00 PLN,

— część 2 – 55 000,00 PLN,

— część 3 – 350 000,00 PLN,

— część 4 – 200 000,00 PLN,

— część 5 – 250 000,00 PLN,

— część 6 – 45 000,00 PLN.

W przypadku złożenia ofert na kilka części dopuszcza się złożenie tego samego wykazu dostaw oraz tych samych referencji, odpowiadających dostawom wskazanym w wykazie, w zakresie wszystkich części na które została złożona oferta, pod warunkiem, iż wartość tych dostaw spełnia wymagania kwotowe określone powyżej.

Warunek zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie wypełnionej części IV: kryteria kwalifikacji poprzez złożenie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji w pkt α (alfa) w JEDZ.

III.2.2) Contract performance conditions

Zamawiający wymaga, aby umowa była realizowana na zasadach określonych w załączniku 4 do SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 09:30


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Dział Zamówień Publicznych UCK, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, POLSKA, budynek 9.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

I. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia zawarty został w ust. VII SIWZ.

II. Wymagania dotyczące wadium zawarte zostały w ust. VIII SIWZ.

III. Opis sposobu przygotowania oferty zawarty został w ust. X SIWZ.

IV. Klauzula informacyjna dotycząca Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) została zawarta w ust. XXI SIWZ.

V. Pozostałe informacje:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z załącznikiem 4 do SIWZ.

5. W przypadku, gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w pkt VII SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania.

6. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa Pzp.

7. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy działu VI Ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
33168100; 33112340; 38434540; Endoscopes; Echocardiographs; Biomedical equipment;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions