Poland-Nysa: Pharmaceutical products

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Nysa: Pharmaceutical products
OJEU (High Value) 010566-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-10
Deadline 2020-02-14 09:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
Postal address: ul. Bohaterów Warszawy 34
Town: Nysa
Postal code: 48-300
Country: PL
Contact person: Aleksandra Bobak
Telephone: +48 774087839
E-mail: bobak@zoznysa.pl
Fax: +48 774087839
NUTS code: PL523
Main address (URL): http://www.zoznysa.pl/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.przetargi.ipzp.pl/zoz-nysa

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type of the contracting authority:
zespół opieki zdrowotnej

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa leków stosowanych w SM, immunoglobulin oraz leków do leczenia AMD

Reference number: ZZP-344/2/2020

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków stosowanych w SM, immunoglobulin oraz leków do leczenia AMD zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na części:

— część nr 1 – dostawa leków stosowanych w SM,

— część nr 2 – dostawa leków stosowanych w SM,

— część nr 3 – dostawa leków stosowanych w SM,

— część nr 4 – dostawa leków stosowanych w SM,

— część nr 5 – dostawa leków stosowanych w SM,

— część nr 6 – dostawa leków stosowanych w SM,

— część nr 7 – dostawa immunoglobulin,

— część nr 8– dostawa immunoglobulin,

— część nr 9 – dostawa leku Aflibercept,

— część nr 10 – dostawa leku Ranibizumab.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Część nr 1 – dostawa leków stosowanych w SM

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL523
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka szpitala w Nysie

II.1.4) Short description

Glatirameri acetas, ampułkostrzykawka 40mg w 1 ml x 12 sztuk / 110 op./

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-03-01
II.2.7) End 2021-02-28
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Część nr 2 – dostawa leków stosowanych w SM

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL523
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka szpitala w Nysie

II.1.4) Short description

Interferon beta 1b opakowanie zbiorcze, 15 pojedynczych zestawów do wstrzyknięć. 250 μg w 1 ml.

Zestaw zawiera:

— 1 fiolkę z proszkiem substancji czynnej do sporządzania roztworu do wstrzykiwań,

— 1 amp-strz. z rozpuszczalnikiem (0,54 % roztwór chlorku sodu),

— 1 łącznik (adapter) fiolki z wstępnie zamocowaną igłą (igła 30G),

— 2 waciki nasączone alkoholem do oczyszczenia fiolki i skóry.

/ 50 op./

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-03-01
II.2.7) End 2021-02-28
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 3
Title:

Część nr 3 – dostawa leków stosowanych w SM

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL523
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka szpitala w Nysie

II.1.4) Short description

1. Interferon beta 1a — roztwór do wstrzykiwań; 44 μg/0,5 ml – (12 mln j.m./0,5 ml); 12 ampułkostrzykawek 0,5 ml, op. 13;

2. Interferon beta 1a — roztwór do wstrzykiwań; 44 μg/0,5 ml – (12 mln j.m./0,5 ml); 4 wkłady po 1,5 ml, op. 38.

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-03-01
II.2.7) End 2021-02-28
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 4
Title:

Część nr 4 – dostawa leków stosowanych w SM

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL523
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka szpitala w Nysie

II.1.4) Short description

Interferon beta 1a, 30 mikrogramów (5 ml roztworu do wstrzykiwań – 4 wstrzykiwacze do wstrzyknięć domięśniowych). Op. 98.

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-03-01
II.2.7) End 2021-02-28
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 5
Title:

Część nr 5 – dostawa leków stosowanych w SM

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL523
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka szpitala w Nysie

II.1.4) Short description

1. Fumaran dimetylu kaps. 120 mg x 14 kaps. Op. 3.

2. Fumaran dimetylu kaps. 240 mg x 56 kaps. Op. 220.

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-03-01
II.2.7) End 2021-02-28
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 6
Title:

Część nr 6 – dostawa leków stosowanych w SM

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL523
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka szpitala w Nysie

II.1.4) Short description

Teryflunomid – tabletki powlekane; 14 mg; 28 tabl. Op. 86.

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-03-01
II.2.7) End 2021-02-28
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 7
Title:

Część nr 7 – dostawa immunoglobulin

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL523
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka szpitala w Nysie

II.1.4) Short description

Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum (IGG w stężeniu co najmniej 97 %; z zawartością sorbitolu) – butelka 100 ml, stężenie – 50 mg/ml, ilość – 23.

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-03-01
II.2.7) End 2021-02-28
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 8
Title:

Część nr 8 – dostawa immunoglobulin

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL523
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka szpitala w Nysie

II.1.4) Short description

Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum (IgG w stężeniu co najmniej 95 %; maksymalna zawartość IgA – 50 mcg/ml; stabilizowana bez alkoholu). Zaproponowany preparat ma posiadać wskazania do leczenia CIDP – butelka 100 ml, stężenie – 50 mg/ml, ilość — 22.

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-03-01
II.2.7) End 2021-02-28
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 9
Title:

Część nr 9 – dostawa leku Aflibercept

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: PL523
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka szpitala w Nysie

II.1.4) Short description

Fiolka zawierająca 90 mikrolitrów – 3,6 mg afliberceptu, stężenie – 40 mg/ml, ilość – 121.

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-03-01
II.2.7) End 2021-02-28
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 10
Title:

Część nr 10 – dostawa leku Ranibizumab

II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: PL523
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka szpitala w Nysie

II.1.4) Short description

Fiolka zawierająca 2,3 mg ranibizumabu, stężenie – 10 mg/ml, ilość – 6.

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-03-01
II.2.7) End 2021-02-28
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

2. Koncesja – zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego potwierdzające, że wykonawca jest uprawniony do obrotu środkami farmaceutycznymi i środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

1. Potwierdzenia, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę zabezpieczającą wykonanie zamówienia.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów (min. 2) określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Minimum 2 dowody określające czy dostawy zostały wykonane należycie.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 09:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 11:00
IV.02.07) Place

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 34, I p. pok. 18, POLSKA.


Additional information:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.


Section V: Complementary informationAdditional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1, 4, 5, 6 i 8 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy.

4. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

4.1. koncesja – zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego potwierdzające, że wykonawca jest uprawniony do obrotu środkami farmaceutycznymi i środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi;

4.2. potwierdzenie że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę zabezpieczającą wykonanie zamówienia;

4.3. wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów (min. 2) określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

5. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

5.1. wykonawca przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp.

5.2. informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

5.3. zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5.4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5.5. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć:

6.1. oświadczenie, że oferowane leki umieszczone są w Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych na terenie RP;

6.2. oświadczenie, że oferowany przedmiot (dotyczy pozostałych produktów) posiada odpowiednie dopuszczenia do użytku na terenie RP.


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587702
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
33600000; Pharmaceutical products;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions