Poland-Poznań: Various medicinal products

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Poznań: Various medicinal products
OJEU (High Value) 010646-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-10
Deadline 2020-02-14 08:30:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
National registration number: PL
Postal address: ul. Długa 1/2
Town: Poznań
Postal code: 61-848
Country: PL
Contact person: Grażyna Kowalska
Telephone: +48 618549088
E-mail: grazyna.kowalska@skpp.edu.pl
Fax: +48 618549088
NUTS code: PL
Main address (URL): https://platformazakupowa.pl/skpp
Address of the buyer profile (URL): https://platformazakupowa.pl/skpp/aukcje

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://platformazakupowa.pl/skpp/aukcje

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
Official name: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań, Dział Zamówień Publicznych pokój 603
National registration number: PL
Postal address: ul. Długa 1/2, Dział Zamówień Publicznych, pok 603
Town: Poznań
Postal code: 61-848
Country: PL
Contact person: Izabela Sobańska platformazakupowa.pl i w sytuacji awaryjnej (np. awaria – platformazakupowa.pl)
E-mail: izabela.sobanska@skpp.edu.pl
Fax: +48 618549093
NUTS code: PL
Main address (URL): https://platformazakupowa.pl/skpp
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://platformazakupowa.pl/skpp/aukcje
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Zakup (dostawa) produktu leczniczego Blinatumomab

Reference number: EZP/196/19

II.1.4) Short description

Zakup (dostawa) produktu leczniczego Blinatumomab. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp „Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub w ogłoszeniu zamówieniu.”

Wykonawca składa oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 w dokumencie JEDZ elektronicznie. Informacja dotycząca przepisów RODO zamieszczona jest w SIWZ, załącznik nr 7.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2, POLSKA, Apteka Szpitalna.

II.1.4) Short description

Produkt leczniczy Blinatumomab, pakiet składa się z 1 pozycji. Wadium: 38 250,00 PLN.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.7) End 2020-05-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej platformazakupowa.pl/skpp. W sytuacji awaryjnej, tj. awaria platformazakupowa.pl kontakt za pomocą email izabela.sobanska@skpp.edu.pl (nie dotyczy ofert i wymaganych dokumentów, zgodnie z SIWZ).


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1) W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

o zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który posiada uprawnienie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, na potwierdzenie spełnienia tego warunku przedłoży:

— zezwolenie (koncesja) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w stosunku do przedmiotu zamówienia, zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 6.9.2001 roku. Wykonawca, którego oferta oceniona zostanie jako najkorzystniejsza dostarczy na wezwanie Zamawiającego.

2) Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia informacji z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie artykułu 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o opuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. A:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

Miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Szczegółowy wykaz dokumentów w SIWZ.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który zrealizował min. 2 dostawy, których przedmiotem była dostawa produktów leczniczych.

W celu potwierdzenia spełniania tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) Wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.

Wykaz dostaw musi być przedstawiony w JEDZ (w wersji elektronicznej) cz. C „Zdolność techniczna i zawodowa”, Wykonawca poda min. 2 dostawy których przedmiotem były produkty lecznicze

2) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego przedłoży dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego u dostawy były wykonywane.

Wykonawca przekaże te dokumenty za pośrednictwem platformy zakupowej, w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.2.2) Contract performance conditions

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany terminu dostawy, zmiany sposobu spełnienia świadczenia, wynagrodzenia Wykonawcy oraz jeżeli zachodzi jedna z okoliczności zgodnie z art. 144 ust.1 i 1e Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzania zmian do umowy określone zostały w & 5 załączonego do SIWZ wzoru umowy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 08:30


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 09:00
IV.02.07) Place

Siedziba Zamawiającego, Dział Zamówień Publicznych, pokój 603, POLSKA.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Wykonawca zaproponuje dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Produkty lecznicze

a) Wykonawca posiadać musi pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP produktu leczniczego, wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (nie dotyczy leków sprowadzonych w ramach tzw. Importu docelowego). Na potwierdzenie Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie o spełnieniu tego warunku.

Wykonawca przekaże oświadczenie za pośrednictwem platformy zakupowej, w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wybrany Wykonawca przedłoży aktualny dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu Zamawiającemu po podpisaniu umowy, na jego żądanie.

b) Wykonawca posiada kartę charakterystyki dla zaproponowanego przedmiotu.

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dostarczy na wezwanie Zamawiającego Karty charakterystyki produktu leczniczego (leku).

Wykonawca przekaże dokument za pośrednictwem platformy zakupowej, w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (poda w JEDZ).

1.5. Oferta, dokumenty (pełnomocnictwo, JEDZ).

1.5.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby upoważnione do tych czynności.

a) Wypełniony „Formularz ofertowy”, zgodny z wzorem, załącznik nr 2A oraz załącznik 2 wykaz przedmiotu zamówienia (tabela), zgodnie z wzorem. Wykonawca uwzględni wszystkie elementy wymienione przez Zamawiającego we wzorach załączników: nr 2, 2A (Formularz ofertowy) załączonych do SIWZ.

b) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, dołączyć do oferty, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – załącznik nr 7.

c) Oświadczenie (dot. dopuszczenia produktów leczniczych do obrotu) – załącznik nr 8.

1.5.2. Wykonawca w terminie wyznaczonym na składanie ofert zobowiązany jest złożyć na platformie zakupowej w formie elektronicznej oświadczenie i dokumenty niżej wymienione, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z SIWZ

1) Pełnomocnictwo

1.1) Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne.

Pełnomocnictwa powinny zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W sytuacji, gdy oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowę, o której mowa należy przedłożyć do dnia podpisania umowy o udzielenia zamówienia, w formie elektronicznej.

2) Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ (art. 25a Pzp).

Wykonawca, zgodnie z SIWZ część II ust. 1 złoży w formie elektronicznej oświadczenie JEDZ opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jednolity europejski dokument), aktualne na dzień składania ofert, potwierdzające wstępnie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z SIWZ.


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
33690000; Various medicinal products;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions