Hungary-Budapest: Repair and maintenance services of pumps

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Hungary-Budapest: Repair and maintenance services of pumps
OJEU (High Value) 011308-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-10
Deadline 2020-02-14 09:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_47638985
Postal address: Alföldi utca 7.
Town: Budapest
Postal code: 1081
Country: HU
Contact person: Kovács-Demény Rita
Telephone: +36 14596754
E-mail: demenyr@fkf.hu
Fax: +36 14596846
NUTS code: HU110
Main address (URL): http://www.fkf.hu
Address of the buyer profile (URL): http://www.fkf.hu

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001583472019/reszletek

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001583472019/reszletek
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

K2023 Abszorber karbantartás

Reference number: EKR001583472019

II.1.4) Short description

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Hulladékhasznosító Mű Üzemében (továbbiakban: HHM) 5db abszorber berendezés szervízelése.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HU110
II.2.3.2) Main site or place of performance:

FKF Nonprofit Zrt. 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10–12.

II.1.4) Short description

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság Hulladékhasznosító Mű Üzemében (továbbiakban: HHM) 5db abszorber berendezés szervízelése és javítása nettó fix 70 000 000,- Ft fix keretösszeg + nettó 15 000 000,-Ft opciós rész erejéig.

Ár szempont: 1/a. sz. melléklet alapján képzett mindösszesen érték (Ft-ban)

Abszorber berendezések megnevezései és típusai:

Sorszám Megnevezés BHS gyáriszám Típus

1 1. számú abszorber egység 501729/70 SAP28

2 2. számú abszorber egység 501729/10 SAP28

3 3. számú abszorber egység 501729/80 SAP28

4 4. számú abszorber egység 501729/20 SAP28

5 5. számú abszorber egység 501729/60 SAP28

II.2.5) Award criteria:

Criteria: 2. jótállási idő (min. 12 hó)
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Az opciós rész a megkötendő szerződés időtartama alatt a fix nettó 70 000 000 Ft keretösszeg kimerülését követően eseti írásbeli megrendelésekkel kerülhet lehívásra nettó 15 000 000 Ft opciós rész erejéig a II.2.4. pontban meghatározott tárgy szerinti szolgáltatásokra (5 db abszorber berendezés szervízelése és javítása).

A szervízelési és javítási tevékenység kapcsán előforduló alkatrészek listáját, illetve az azokhoz kapcsolódó tájékoztató jellegű felmerülési gyakoriságot az árazatlan költségvetés tartalmazza, hasonlatosan a javítási tevékenység munkadíjára. Az árazatlan költségvetésben feltüntetett tájékoztatást szolgáló mennyiségi adatok lehívására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget, azon adatok az ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálják. Ajánlatkérő rendelési kötelezettséget a fix mennyiségként megadott érték erejéig vállal.

Az opciós részt Ajánlatkérő a fix keretösszeg kimerülését követően eseti megrendelésekkel veheti igénybe a szerződés időtartama alatt, Ajánlatkérő az opciós részt nem köteles igénybe venni, illetve nem köteles teljes mértékben kimeríteni.Additional information:

Az adható pontszám alsó és felső határa: 1-10. A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a Kbt 76§ (2) c) szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.

Az értékelés módszere az 1. részszempont esetében fordított, a 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás a dokumentációban részletezettek szerint.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be, akként, hogy a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1.§ - 16.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának előzetes igazolása érdekében.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő gazdasági szereplők a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével igazolhatják.

A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.

A közös ajánlattevőknek külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban és a szükséges igazolásokat is külön-külön kell csatolniuk, figyelemmel 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5), (6) bekezdésére.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

P.1.) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta elért teljes nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.

Amennyiben az ajánlattevő az előírt árbevétellel azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

P.1.) Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben teljes nettó árbevétele a felhívás feladását megelőző - három - mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében nem éri el a nettó 80 000 000 forintot.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.

Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.

Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései is.

Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bek. alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban az EEKD-ot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bek-ben foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-ot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. rész alfa szakasz kitöltésével.

Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

M.1.) Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés 21. § (3) bekezdés a) és (3a) bekezdés a) pontjai alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legjelentősebb szerződésszerűen teljesített ipari létesítményben összesen legalább 3 db abszorber berendezésen szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően végzett szervízelési és/vagy javítási tevékenységre vonatkozó referenciák ismertetését, melynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

— a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megadásával),

— a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím)

— a szolgáltatás megnevezését, leírását, (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen),

— az elvégzett szolgáltatás mennyiségét,

— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (1) bek. alapján:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem MAGYARORSZÁGi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél a fenti a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

Amennyiben a referenciát az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el a referencia.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) rendelet 21/A. §-ban foglaltakra.

Az Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban/eltérően határozta meg. A minősített ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3) – (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni jelen felhívás szerint.

M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított (megelőző) 3 év (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legjelentősebb szerződésszerűen teljesített szolgáltatással amely ipari létesítményben összesen legalább 3 db abszorber berendezésen szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően végzett szervizelési és/vagy javítási tevékenységre vonatkozott.

Közös ajánlattétel esetén a műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Műszaki és szakmai alkalmasság igazolása esetében csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A fentiek szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében.

III.2.2) Contract performance conditions

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § bekezdése irányadó.

Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése megrendelésenként teljesítés Ajánlatkérő általi elismerését/igazolását követően, magyar forintban benyújtott számla ellenében, átutalással történik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6 130 § (1) (2) bekezdésében és a Kbt. 135. § (1); (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak alapján a számla kézhez vételétől számított 30 napon belül.

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes közös ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.

Késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér a dokumentáció részét képező szerződés tervezetben kerül részletezésre.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 09:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-15
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 11:00
IV.02.07) Place

Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)


Additional information:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §-t alkalmazza.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.

2) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki jelzést küld a jelen felhívás I.3. Kommunikáció pontban megadott elektronikus elérési úton.

3) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint

4) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges

5) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni

6) Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint

7) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.

8) A Kbt. 50. § (2) bekezdés k) pontja alapján jelzi, hogy Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek, a szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. Részajánlat tétel biztosítása esetén az egyes részeket elnyerő különböző szerződő felek szükséges koordinálása súlyosan veszélyeztetné a szerződés megfelelő teljesítését.

9) Ajánlattevőnek ajánlatában ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), az ajánlatban nyilatkozatot tevők aláírási címpéldányát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját vagy adott esetben meghatalmazást, a dokumentációban előírt formában nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7) (abban az esetben, ha Ajánlattevő az előírt alkalmasságok igazolása érdekében igénybe kíván venni más szervezetet), a Kbt. 66.§ (2) bekezdés (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) és a (6) bekezdés a) és b) pontjai vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is benyújtandó

10) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek és a Kbt. 41/A.§ (1) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017. Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

11) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a jelen felhívás III.1.1), III.1.2. P.1), III.1.3) M.1.) pontjaiban

12) Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. A Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltak alapján: „A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével kell lebonyolítani. A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus kommunikáció – ha e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik – az EKR-ben történik.”

13) A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül küldi meg az eljárás során.

14) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját

15) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.

16) Ajánlattevőnek a dokumentációban előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm. rendelet 13.§ szerinti iratokat csatolni kell.

17) Fellépő üzemzavar esetén Ajánlatkérő elvárása, hogy nyertes Ajánlattevő a kiértesítéstől számított 12 napon belül (a nap bármely szakában) felvonulni és a javításhoz szükséges hibafelmérést köteles elvégezni, a hibajavítást, hibaelhárítást megkezdeni.

18) Ajánlattevőnek a dokumentáció III.26.) pontja szerinti további dokumentumokat, nyilatkozatokat csatolnia kell az ajánlathoz.

Folytatás a VI.4.3) pontban.


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

VI.3) pont folytatása:

19) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben – azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.

20) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és végrehajtási rendeleti az irányadók

21) FAKSZ: Dinócsik Tünde (lajstromszám:00472); Kulcsár Krisztina (lajstromszám:00458)

22) Ajánlatkérő lehetőséget biztosít a Kbt. 56. § bekezdés alapján helyszíni bejárásra. Helyszíni bejárás időpontja: 28.1.2020-án 10:00 órakor. Helyszíne: FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű, 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10–12

23) Ajánlatkérő az eljárásban ajánlati biztosítékot nem ír elő.

24) A nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára javítási és/vagy karbantartási vagy szerelési munka tárgyú felelősségbiztosítási szerződést kell kötnie, vagy meglévő felelősségbiztosítását ki kell terjeszteni. A felelősségbiztosítással kapcsolatos elvárások (figyelemmel a felelősségi kockázat mértékére és a piaci szokásokra): évi minimum 100 000 000 forint keretösszeg, és 10 000 000 Ft/káresemény, amely a szerződés teljes időtartamára érvényes. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a fentiek szerinti felelősség biztosítással a szerződéskötés időpontjára továbbá a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti.

25) Ajánlatkérő elvárása, hogy a Felolvasólap kitöltésének az alapjául szolgáló 1.a. sz. mellékletet cégszerűen aláírva pdf és szerkeszthető formátumba is szükséges benyújtani. (elektronikusan kiadva excel formátumban (1.a. sz. melléklet), mely az 1. értékelési részszempontra adott megajánlás részletezése. Ellentmondás esetén a cégszerűen aláírt 1/a. sz. mellékletet az irányadó.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
50511000; Repair and maintenance services of pumps;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions