Poland-Ustrzyki Dolne: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Ustrzyki Dolne: Forestry services
OJEU (High Value) 011476-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-10
Deadline 2020-02-14 11:30:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
Postal address: ul. Rynek 6
Town: Ustrzyki Dolne
Postal code: 38-700
Country: PL
Contact person: Monika Wójcik
E-mail: ustrzyki.dolne@krosno.lasy.gov.pl
Fax: +48 134611033
NUTS code: PL
Main address (URL): http://www.ustrzykidolne.krosno.lasy.gov.pl
Address of the buyer profile (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_ustrzykidolne

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_brzegi_dolne/zamowienia_publiczne

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_ustrzykidolne
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
leśnictwo

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne w roku 2020

Reference number: ZGS.270.1.1.2020

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, pozyskania choinek oraz utrzymania obiektów turystycznych i edukacyjnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne w roku 2020. Postępowanie:

1) prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP (Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu), 2) prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej „Platforma/y”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_ustrzykidolne


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Leśnictwo Brzegi

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne - Leśnictwo Brzegi

II.1.4) Short description

1. Pakiet nr 1 obejmuje prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, pozyskania choinek, utrzymania obiektów turystycznych i edukacyjnych.

2. Zakres rzeczowy obejmuje sumaryczne ilości prac, wynikające z załączników pn. Kosztorysy Ofertowe i Opisy Przedmiotu Zamówienia dla przedmiotowego Pakietu. Zakresy rzeczowe prac mają charakter szacunkowy.

3. Kwota netto stanowiąca szacunkową wartość przedmiotowego Pakietu (bez prawa opcji oraz zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp) wynosi 730 929,93 zł (brutto 790 477,70 zł).

4. Orientacyjny termin zawarcia umowy - 28.02.2020 r.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Organizacja realizacji przedmiotu zamówienia – deklarowana liczba pilarzy z doświadczeniem minimum trzyletnim (D)
Weighting: 20

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia (S)
Weighting: 10

Criteria: Organizacja realizacji zamówienia – dysponowanie potencjałem technicznym do wykonywania lub naprawy szlaków operacyjnych (P)
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-02-28
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ.Additional information:

1. Wadium dla Pakietu nr 1 wynosi 5100,00 zł (zasady wnoszenia wadium opisane są w par. 9 SIWZ).

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego.


Description: Item/Lot 2
Title:

Leśnictwo Leszczowate

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne - Leśnictwo Leszczowate

II.1.4) Short description

1. Pakiet nr 1 obejmuje prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, pozyskania choinek, utrzymania obiektów turystycznych i edukacyjnych.

2. Zakres rzeczowy obejmuje sumaryczne ilości prac, wynikające z załączników pn. Kosztorysy Ofertowe i Opisy Przedmiotu Zamówienia dla przedmiotowego Pakietu. Zakresy rzeczowe prac mają charakter szacunkowy.

3. Kwota netto stanowiąca szacunkową wartość przedmiotowego Pakietu (bez prawa opcji oraz zamówień, o których mowa w art 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp) wynosi 737 607,25 zł (brutto 796 906,08 zł)

4. Orientacyjny termin zawarcia umowy - 28.02.2020 r.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Organizacja realizacji przedmiotu zamówienia – deklarowana liczba pilarzy z doświadczeniem minimum trzyletnim (D)
Weighting: 20

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia (S)
Weighting: 10

Criteria: Organizacja realizacji zamówienia – dysponowanie potencjałem technicznym do wykonywania lub naprawy szlaków operacyjnych (P)
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-02-28
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ.Additional information:

1. Wadium dla Pakietu nr 2 wynosi 5150,00 zł (zasady wnoszenia wadium opisane są w par. 9 SIWZ).

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

I. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu. II. Ze względu na brak miejsca w ogłoszeniu tutaj zmieszczone zostają informacje dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej:1. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum): a) w formularzu oferty należy wskazać nazwy (firmy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; c) JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na formularzu JEDZ powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; d) dokumenty, o których mowa w Sekcji VI.3) ust. 2 lit. e) – i) obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; e) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów; g) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna. 2. W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio (tj. dokumenty, o których mowa w Sekcji VI.3) ust. 2 lit. e) – i) obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców działalność w formie spółki cywilnej).

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

I. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

II. Ze względu na brak miejsca w ogłoszeniu tutaj Zamawiający zamieszcza informację, że Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki określone dla poszczególnych Pakietów) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP (określone dla poszczególnych Pakietów), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

1) oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci.

Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Sekcji VI.3) ust. 2. lit. e – i. Dokumenty te wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 26 ust. 1 PZP.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

I. ZE WZGLĘDU NA BARK MIEJSCA W OGŁOSZENIU TU ZAMIESZCZONA JEST INFORMACJA O DOKUMENTACH SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW MAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

1. Zamiast dokumentów:

1) o których mowa w Sekcji VI.3) ust. 2 lit.e) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2) o których mowa w Sekcji VI.3) ust. 2 lit. f) składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP.

2. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert..

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 2 stosuje się.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Sekcji VI.3) ust. 2 lit. f), składa dokument, o którym mowa w ust. 1. pkt 2, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia zawarte w ust. 2 stosuje się.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

I. Warunki zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych zostaną uznane za spełnione jeżeli Wykonawca wykaże:

1. W zakresie doświadczenia warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) usługę lub usługi polegające na wykonywaniu prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, zrywki i pozyskania drewna, na łączną kwotę nie mniejszą niż brutto: 1) Pakiet nr 1 - 360 tys. zł; 2) Pakiet nr 2 - 360 tys. zł;

2. W zakresie potencjału technicznego dla Pakietu nr 1 i nr 2 - jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 1) co najmniej 1 sztuką sprzętu przystosowanego do zrywki drewna stosowego i kłodowanego z załadunkiem mechanicznym (przez co Zamawiający rozumie forwarder lub ciągnik uniwersalny z przyczepą do zrywki drewna zaopatrzoną w żuraw do załadunku, posiadający aktualne badania dozorowe zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 667 z późn. zm.), 2) co najmniej 1 sztuką ciągnika zrywkowego typu skider lub ciągnika przystosowanego do zrywki drewna wielkowymiarowego (w przypadku ciągników przystosowanych do zrywki drewna Zamawiający określa minimalną moc ciągnika na 75 KM);

3. W zakresie osób skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamówienia warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej nw. liczbą osób: 1) minimalna liczba osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej: Pakiet nr 1 – co najmniej 2 osoby; Pakiet nr 2 - co najmniej 3 osoby; 2) minimalna liczba osób, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadającą odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin - Pakiet nr 1 - co najmniej 1 osoba; Pakiet nr 2 - co najmniej 1 osoba.

II. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów to nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazać tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia w więcej niż jednym Pakiecie. III. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia, potencjału technicznego oraz w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia Zamawiający wymaga wypełnienia w formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”) tylko części IV: Kryteria kwalifikacji sekcji α: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI.

III.2.2) Contract performance conditions

1. Ofertę oraz JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zawiera par. 8 SIWZ.

3. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 11:30


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-13
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 12:00
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne pokój nr 205.


Section V: Complementary informationAdditional information:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP oraz spełniający warunki udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, określone w Sekcji III dla poszczególnych Pakietów.

2. Ust. 11.5. SIWZ zawiera wykaz dokumentów, składających się na Ofertę..

3. Wykaz dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych usług), dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych usług stanowi załącznik nr 8 do SIWZ),

b) dowody, że wskazane przez wykonawcę usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ),

d) wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ),

e) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP,

f) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

g) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ),

h) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ),

i) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ).


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; Forestry services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions