Poland-Płock: Cleaning services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Płock: Cleaning services
OJEU (High Value) 011539-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-10
Deadline 2020-02-14 11:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.
Postal address: pl. Celebry Papieskiej 1
Town: Płock
Postal code: 09-400
Country: PL
Contact person: Julia Ziemlewska
Telephone: +48 243672686
E-mail: zamowienia@mosirplock.pl
Fax: +48 243672696
NUTS code: PL923
Main address (URL): http://mosirplock.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://mosirplock.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://epuap.gov.pl/wps/portal;https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type of the contracting authority:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Main Activity
I.5.1) Main Activity: RECREATION CULTURE AND RELIGION

Section II: Object of Contract


Title:

Kompleksowe sprzątanie w obiektach sportowych MOSiR Płock Sp. z o.o. w 2020 r. – hala Orlen Arena

Reference number: 01/2020

II.1.4) Short description

Kompleksowe sprzątanie w obiektach sportowych MOSiR Płock Sp. z o.o. w 2020 r. – hala Orlen Arena.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL923
II.2.3.2) Main site or place of performance:

POLSKA, 09-400 Płock, pl. Celebry Papieskiej 1.

II.1.4) Short description

Poprzez usługę utrzymania czystości w hali Orlen Arena należy rozumieć kompleksową usługę sprzątania budynku hali widowiskowo-sportowej Orlen Arena czyli całościowe utrzymanie czystości w sposób ciągły, sprawny i terminowy; profesjonalne sprzątanie bieżące i okresowe; stosowanie własnych, profesjonalnych maszyn, urządzeń oraz środków chemicznych, konserwujących i zapachowych, które będą biologicznie neutralne, z odpowiednimi atestami i zezwoleniami do ich stosowania w Polsce. Zamawiający w każdej chwili trwania umowy będzie mógł zażądać od Wykonawcy okazania używanych środków chemicznych i sprawdzenia posiadanych atestów.

Ze względu za charakter obiektu system ciągły polega na pracy w godzinach 6:00–22:00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele. Imprezy mogą odbywać się w godzinach nocnych, sprzątanie po nich również może odbywać się w godzinach nocnych. Wymóg zatrudnienia osób wykonujących czynności sprzątania na podstawie umowy o pracę, stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Szczegółowy opz – dział II SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-03-01
II.2.7) End 2021-01-02
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin realizacji zamówienia od daty zawarcia umowy, nie wcześniej niż od dnia 1.3.2020 r. do dnia 2.1.2021 r.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN na 1 i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – w czasie obowiązywania umowy.

W celu spełnienia warunku, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złoży dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał:

1) że w sposób należyty wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej:

a) 1 usługę, odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. kompleksowe sprzątanie krytego obiektu, o wartości co najmniej 240.000,00 zł brutto w okresie 10 miesięcy;

oraz

b) 1 usługę polegającą na sprzątaniu krytego obiektu posiadającego nawierzchnię sportową Taraflex.

Przez kryty obiekt należy rozumieć hale sportowe, hale widowiskowo-sportowe, obiekty kulturalne, kina, muzea, teatry, biura, hotele, szkoły).

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli usługi wymienione w pkt 1 ppkt 3.1 a) i b) SIWZ były wykonane w ramach 1 lub 2 umów.

2) dysponuje co najmniej:

/h.; czas pracy maszyny na 1 cyklu ładowania akumulatora – nie mniejszy niż 6 godzin,
2

— Wykonawca musi posiadać do mycia elewacji zewnętrznych i okien urządzenie do mycia wodą osmotyczną z zastosowaniem szczotek teleskopowych (co najmniej 1 szt.),

— maszyną czyszczącą (co najmniej 1 szt.) do czyszczenia mechanicznego powierzchni między rzędami trybun i schodów, szczotkowo-rotacyjna, szerokość czyszczenia 200 mm, szerokość maszyny max 305 mm,

— szorowarką samojezdniową jednotarczową (co najmniej 1 szt.),

— odkurzaczem przemysłowym do zbierania kurzu i wody (co najmniej 2 szt.),

— odkurzaczem do prania wykładzin (co najmniej 1 szt.).

W celu spełnienia warunku, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złoży:

1) wykaz usług, o których mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 3.1) SIWZ wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o sposobie dysponowania tymi zasobami.

III.2.2) Contract performance conditions

1. Sposób rozliczenia i szczegóły dotyczące realizacji umowy określono w SIWZ.

2. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie w PLN.

3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2,5 % ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 11:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 11:45
IV.02.07) Place

POLSKA, 09-400 Płock, plac Celebry Papieskiej 1 pok. – Loża Prasowa (I piętro, wejście administracja K7).


Section V: Complementary informationPaździernik–listopad 2020 r.


Additional information:

1. Zastosowanie ma art. 24aa ustawy Pzp.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy elektronicznej:

— w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej,

— składanie ofert następuje za pośrednictwem portalu ePUAP (adres skrzynki Zamawiającego: /mosirplock/SkrytkaESP),

— otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

3. Do oferty Wykonawca dołącza:

— wypełniony JEDZ (Wykonawca wypełnia cały JEDZ, jedynie w części IV formularza ogranicza się do wypełnienia sekcji α),

— zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy),

— pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy),

— dowód wniesienia wadium – jeżeli zostało wniesione w innej formie niż pieniężna.

Szczegółowe informacje dotyczące oświadczeń i dokumentów znajduje się w rozdziale VII SIWZ.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

5. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2,5 % ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem.

6. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj. nie podlega wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp.

7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa dokumenty równoważne polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego, określone w § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu.

9. Inne dokumenty, które należy złożyć: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

10. Termin związania ofertą – 60 dni.

11. Wadium: 2 500,00 PLN.

12. Szczegółowe informacje nt. zamówienia znajdują się w SIWZ.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl/kio

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
90910000; Cleaning services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions