Poland-Warsaw: Installation services of electricity distribution equipment

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Installation services of electricity distribution equipment
OJEU (High Value) 012606-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-10
Deadline 2020-02-14 11:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority PGE Energia Ciepła S.A.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: PGE Energia Ciepła S.A.
National registration number: KRS: 0000013479
Postal address: Budynek Skylight, XII p., ul. Złota 59
Town: Warszawa
Postal code: 00-120
Country: PL
Contact person: Artur Danilenko
Telephone: +48 126209368
E-mail: artur.danilenko@gkpge.pl
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.pgeenergiaciepla.pl
Address of the buyer profile (URL): https://swpp2.gkpge.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://swpp2.gkpge.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://swpp2.gkpge.pl/
I.3.8) to the above mentioned address


Section II: Object of Contract


Title:

„Modernizacja rozdzielnic 0,4 kV w EC Gdańsk i EC Gdynia”


II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja rozdzielnic 0,4 kV w EC Gdańsk i EC Gdynia”. Modernizacja obejmuje wymianę poniższych rozdzielnic, wraz z pracami towarzyszącymi:

— w lokalizacji Elektrociepłownia Gdańsk przewiduje się modernizację rozdzielnicy potrzeb własnych BC5 oznaczonej 5CA oraz modernizację rozdzielnicy potrzeb własnych BC5 oznaczonej 5DK01 (część zamówienia nr 1 opisana poniżej)

oraz

— w lokalizacji Elektrociepłownia EC Gdynia przewiduje się modernizację rozdzielnicy potrzeb ogólnych oznaczonej RNO6 oraz modernizację rozdzielnicy potrzeb ogólnych oznaczona E31 (część zamówienia nr 2 opisana poniżej).


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Obejmująca następujące zadania: zadanie nr 1 „Modernizacja rozdzielnicy 0,4 kV 5CA w EC Gdańsk”; zadanie nr 2 „Modernizacja rozdzielnicy 0,4 kV 5DK01 w EC Gdańsk”;

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL634
II.2.3.2) Main site or place of performance:

PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział Wybrzeże – 80-867 Gdańsk, ul. Swojska 9, POLSKA;

— Elektrociepłownia Gdańska EC2 – 80-555 Gdańsk, ul. Wiślna 6, POLSKA, budynek główny

II.1.4) Short description

Część zamówienia nr 1 obejmuje:

— zadanie nr 1 „Modernizacja rozdzielnicy 0,4 kV 5CA w EC Gdańsk” oraz

— zadanie nr 2 „Modernizacja rozdzielnicy 0,4 kV 5DK01 w EC Gdańsk”.

Zasadniczo w ramach tej części zamówienia Wykonawca zdemontuje istniejące rozdzielnice, wykona dokumentację projektową nowych rozdzielnic zrealizuje dostawy urządzeń i materiałów wg opracowanego projektu wykona prace montażowe i budowlane, uruchomi dostarczone rozdzielnice wykona i dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.7) End 2020-08-14
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin realizacji zamówienia: części nr 1 – od dnia podpisania umowy do dnia 14.8.2020 roku


Description: Item/Lot 2
Title:

Obejmująca następujące zadania: Zadanie nr 3 „Modernizacja rozdzielnicy 0,4 kV E31 w EC Gdynia”; Zadanie nr 4 „Modernizacja rozdzielnicy RNO 6 w EC Gdynia”;

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL634
II.2.3.2) Main site or place of performance:

PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział Wybrzeże – 80-867 Gdańsk, ul. Swojska 9, POLSKA;

— Elektrociepłownia Gdyńska EC3 – 81-036 Gdynia, ul. Pucka 118, POLSKA.

II.1.4) Short description

Część zamówienia nr 2 obejmuje:

— zadanie nr 3 „Modernizacja rozdzielnicy 0,4kV E31 w EC Gdynia” oraz

— zadanie nr 4 „Modernizacja rozdzielnicy RNO 6 w EC Gdynia”.

Zasadniczo w ramach tej części zamówienia Wykonawca wykona; inwentaryzuję istniejących czynnych obwodów, dokumentację wykonawczą, demontaż starych rozdzielnic i szafy falownikowej, dostawę i montaż nowych rozdzielnic i szafy falownikowej, uruchomienie dostarczonych urządzeń jak również wykona i dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.7) End 2020-08-28
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Termin realizacji zamówienia: części nr 2 – od dnia podpisania umowy do dnia 28.8.2020 roku


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

— dla części nr 1 – posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN,

— dla części nr 2 – posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 450 000,00 PLN.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

Dla części nr 1:

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie zadanie/zadania obejmujące co najmniej 2 dostawy i uruchomienie rozdzielnicy niskiego napięcia o prądzie szyn zbiorczych In ≥ 1500 A.

Dla części nr 2

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie zadanie/zadania obejmujące co najmniej 2 dostawy i uruchomienie rozdzielnic niskiego napięcia o prądzie szyn zbiorczych In ≥ 2000 A.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca musi wykazać łączne spełnienie wymagań dla części, na które składa ofertę.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Wykonawca przedstawi wykaz zadań, o których mowa w pkt 15.6.3 w okresie ostatnich

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zadania zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te zadania te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zadania były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykaz zadań należy przedstawić zgodnie z Załącznikiem nr 5 Formularz 5.1. do SIWZ.

Uwaga: Na potrzeby niniejszej SIWZ pod pojęciem „zadanie” rozumie się zadania inwestycyjne lub modernizacyjne obejmujące usługi lub dostawy lub roboty budowlane, których realizacja obejmowała wykonanie dostaw co najmniej w zakresie koniecznym dla potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, dla każdej z części zamówienia zgodnie z SIWZ pkt 27

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ – Projekt umowy, Wynagrodzenie i warunki płatności

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w rozumieniu art. 23 Ustawy Pzp:

Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego Zamówienia, zgodnie z art. 23 Ustawy Pzp – fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dane pełnomocnika, czynności jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.

III.2.2) Contract performance conditions

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ – Projekt umowy


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 11:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 11:30
IV.02.07) Place

Otwarcia Ofert odbędzie się za pośrednictwem systemu zakupowego GK PGE pod adresem https://swpp2.gkpge.pl oraz w PGE Energia Ciepła S.A., Departament Zakupów, 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1, POLSKA


Section V: Complementary informationAdditional information:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art.134 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), zwaną dalej „Pzp”.

2. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Z postępowania, Zamawiający wykluczy Wykonawcę, gdy stwierdzi, że wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1, ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, o których mowa poniżej, z zastrzeżeniem ppkt 4.8. Zamawiający żąda następujących dokumentów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 27.7.2016 poz. 1126):

3.1. wskazanych w par. 5 pkt 1,

3.2. wskazanych w par. 5 pkt 2,

3.3. wskazanych w par. 5 pkt 3,

3.4. wskazanych w par. 5 pkt 4,

3.5. wskazanych w par. 5 pkt 5,

3.6. wskazanych w par. 5 pkt 6,

3.7. wskazanych w par. 5 pkt 9,

3.8. wskazanych w par. 5 pkt 10 zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 4 ppkt 4.1 – ppkt 4.7.

5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JEDZ składa każdy z Wykonawców.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3:

6.1. ppkt 3.1 – składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia,

6.2. ppkt 3.2 – ppkt 4.3 – składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2 a rozporządzenia,

6.3. ppkt 3.4 – składa dokumenty zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 2 b rozporządzenia.

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w par. 7 ust. 1 rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby, albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w par. 5 pkt 1 rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w par. 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl/kio
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

11. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

12. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

13. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI Pzp.

14. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-08

English Language Unavailable

CPV Codes
51112100; Installation services of electricity distribution equipment;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions