Hungary-Budapest: Mobile telephones

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Hungary-Budapest: Mobile telephones
OJEU (High Value) 008018-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-09
Deadline 2020-02-14 11:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
National registration number: EKRSZ_20976077
Postal address: Csokonai utca 3.
Town: Budapest
Postal code: 1081
Country: HU
Contact person: Petri Ingrid Bernadett
Telephone: +36 18966195
E-mail: kozbeszerzes@nisz.hu
Fax: +36 14594217
NUTS code: HU110
Main address (URL): http://www.nisz.hu

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001624362019/reszletek

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001624362019/reszletek
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
elektronikus közigazgatási informatikai és távközl

Section II: Object of Contract


Title:

Android operációs rendszerű mobiltelefonok beszer.

Reference number: EKR001624362019

II.1.4) Short description

Android operációs rendszerű mobiltelefonok beszerzése a műszaki leírásban foglaltak szerint.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HU110
II.2.3.2) Main site or place of performance:

1148 Budapest Róna u. 54–56.

II.1.4) Short description

767 db mobiltelefon beszerzése a műszaki leírásban foglaltak szerint

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in days 14
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Jelen eljárás vonatkozásában nincs lehetőség részajánlat benyújtására.

Ennek indoka:A beszerzés tárgyának természetéből adódóan a gazdasági, műszaki és a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontokat figyelembe véve ésszerűtlen lenne részajánlattételi lehetőség biztosítása (egy operációs rendszerű terméket kíván Ajánlatkérő beszerezni).

II.2.7) pontban megadott határidő naptári napban értendő


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazda-sági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.

A megkövetelt igazolási mód:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbe-szerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívásra a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-13. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.

A bírálat során ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot ajánlattevők nemleges tartalommal is kötelesek csatolni.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szer-vezet részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint kitöltött és aláírt egységes európai közbe-szerzési dokumentum, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Ajánlatkérő nem kíván „Gazdasági és pénzügyi alkalmassági” követelményt előírni.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:

M1.

Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - a benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e.

Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során - Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:

M1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pont-ja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésében, 22. § (1)-(2), (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (Android operációs rendszerű mobiltelefonok szállítása) vagy azzal egyenértékű szállításainak ismertetése a dokumentáció 5.2. M1. pontjában meghatározott tartalommal.

Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (5), (6), (7) bekezdései alapján kell eljárnia.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

M1. Ajánlattevő alkalmas, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben rendelkezik olyan, a közbeszerzés tárgya szerinti (Android operációs rendszerű mobiltelefonok szállítása) vagy azzal egyenértékű szerződésszerűen teljesített szerződésekkel (referenciákkal), amely alapján a szállítás mennyisége eléri vagy meghaladja a 574 db-ot.

A III.1.3) (M1.) pontokban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.

III.2.2) Contract performance conditions

A számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseinek megfelelően, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésére figyelemmel, az Ajánlattételi Dokumentációban található Szerződéstervezetben részletezettek szerint történik. Nyertes Ajánlattevő az igazolt teljesítést követően megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet az Ajánlatkérő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását követően 15 napon belül állít ki és azzal együtt kötelezően nyújt be az Ajánlatkérőnek. A benyújtandó számla kötelező mellékletei az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat és a Szerződéstervezetben előírt további mellékletek. Nyertes Ajánlattevő a teljesítést követően egy számla benyújtására jogosult. Ajánlatkérő az előlegfizetést kizárja. Az ajánlattétel, átutalás és az elszámolás pénzneme a magyar forint.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 11:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 13:00
IV.02.07) Place

EKR: https://ekr.gov.hu


Additional information:

Az ajánlatok bontására a 424/2017. Korm. rendelet 15. § (2) és Kbt. 68.§-ban foglaltak szerint kerül sor.


Section V: Complementary information


VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1. Ajánlatkérő a dokumentációt szerkeszthető formában is Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja. Eltérés esetén a nem szerkeszthető formátumú dokumentáció tartalma a mérvadó.

2. Jelen közbeszerzési eljárásban a szakmai ajánlatot az alábbi dokumentumok alkotják:

— Ajánlattételi lap,

— Műszaki megfelelőségi nyilatkozat (9. számú melléklet)

3. Az eljárás nyelve magyar.

4. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az EKR-en keresztül teszi közzé a Kbt. 56. § (3)-(5) bekezdésé-ben foglaltak figyelembevételével.

5. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el (Kbt. 81. § (5) bekezdés).

6. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

7. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése során gazdálkodó szervezet alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé (Kbt. 35. § (8))

8. Az Ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben – figyelemmel arra, hogy jelen mezőben a karakterek száma korlátozott – a közbeszerzési dokumentum, a Kbt., a 321/2015 (X. 30.) valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. rendelkezései az irányadóak.

9. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Nagydaróci Roland, lajstromszáma: 00657

10. Ajánlatkérő az eljárást a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-06

English Language Unavailable

CPV Codes
32250000; Mobile telephones;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions