Poland-Warsaw: Construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Construction work
OJEU (High Value) 009670-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-09
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Postal address: ul. Targowa 74
Town: Warszawa
Postal code: 03-734
Country: PL
Contact person: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni, ul. Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin
Telephone: +48 914711896
E-mail: grzegorz.mlynek@plk-sa.pl
NUTS code: PL42
Main address (URL): https://zamowienia.plk-sa.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://platformazakupowa.plk-sa.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
https://platformazakupowa.plk-sa.pl
obsługa sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Rewitalizacja mostu kolejowego w km 35,764 na linii kolejowej nr 358 Zbąszynek-Gubin”

Reference number: IREZA5e-216-01/2020

II.1.4) Short description

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących elementów:

2.1.1. Realizacja robót w zakresie:

1. Wykonanie prac polegających na przywróceniu pierwotnych parametrów konstrukcyjnych obiektu oraz wypełnienie Decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zn. WIK.7741.37.2017.JRyb z dnia 1.2.2018 r.

2. Wykonanie prac w branżach: drogowej, srk, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej w tym niezbędnych do położenia sieci trakcyjnej,

2.1.2. Dokumentacji powykonawczej, w tym:

2.2. opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, protokołów zdawczo-odbiorczych znaków regulacji osi toru, numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, w tym: opracowanie dokumentacji z założenia oraz pomiaru Kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej oraz Kolejowej osnowy specjalnej; pikietażu linii i profilu podłużnego linii kolejowej.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL43
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Linia kolejowa nr 358 Zbąszynek – Gubin; km 35,764

II.1.4) Short description

2.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie następujących elementów:

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

2.1.1. Realizacja robót w zakresie:

1. Wykonanie prac polegających na przywróceniu pierwotnych parametrów konstrukcyjnych obiektu oraz wypełnienie Decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zn. WIK.7741.37.2017.JRyb z dnia 1.2.2018 r.

2. Wykonanie prac w branżach: drogowej, srk, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej w tym niezbędnych do położenia sieci trakcyjnej,

2.1.2. Dokumentacji powykonawczej, w tym:

2.2. opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, protokołów zdawczo-odbiorczych znaków regulacji osi toru, numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, w tym: opracowanie dokumentacji z założenia oraz pomiaru Kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej oraz Kolejowej osnowy specjalnej; pikietażu linii i profilu podłużnego linii kolejowej.

2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) stanowiących tom III SIWZ, Przedmiarze robót stanowiącym tom IV SIWZ oraz Części opisowej i rysunkowej Dokumentacji projektowej, stanowiącej tom V SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.7) End 2022-09-29
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Pełna nazwa zamówienia: „Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Rewitalizacja mostu kolejowego w km 35,764 na linii kolejowej nr 358 Zbąszynek–Gubin”, realizowanego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej””.

W sekcji III formularza ogłoszenia nie należy sugerować się tytułami poszczególnych sekcji.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

W Sekcji III formularza ogłoszenia nie należy sugerować się tytułami poszczególnych sekcji.

8.1.W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 (przesłanki wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału w Postępowaniu określone w pkt 8.2.

8.2.Zgodnie z art. 22 ust. 1b Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

8.2.1.Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

8.2.2.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

8.2.3.Zdolności technicznej lub zawodowej.

8.3.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego Zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

8.3.1.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.

8.3.2.Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w Postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. d) Ustawy oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 Ustawy.

8.3.3.Jeżeli Wykonawca, wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w punkcie 8.2 i 8.6 IDW i powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku wobec niego podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu – zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1. niniejszej IDW.

8.3.4.W celu oceny, czy Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określą w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu Zamówienia,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu, przy wykonywaniu Zamówienia,

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w Postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

8.3.5.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

8.4.W stosunku do Podwykonawców, na zasobach których Wykonawca nie polega, jeśli jest już wiadome Wykonawcy, jakim Podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych

Cd. w Sekcji III.1.2)

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

W art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 Ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust.1 pkt. 13 lit. d) Ustawy oraz w art. 24 ust.5 pkt 1, 5 i 6 Ustawy.

8.5.Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt. 8.3 IDW nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną lub finansową.

8.6. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

8.6.1. W zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.3 IDW wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

a) Budowę lub Przebudowę lub Remont co najmniej 2 (dwóch) obiektów typu: most lub wiadukt lub estakada - w tym co najmniej 1 (jeden) most kolejowy lub wiadukt kolejowy (o rozpiętości najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 20 m),

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów

— wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu, terminów wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane (wzór wykazu stanowi Zał. Nr 12 do IDW),

— dowody określające, czy roboty budowlane wymienione w wykazie zostały wykonane należycie, zawierające w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,

— inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt powyżej.

8.6.2.W zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.3 IDW wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:

a) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

Lp.Osoba

1.Kierownik Budowy – 1 osoba;

2.Kierownik robót mostowych - 1 osoba

Nie dopuszcza się wskazywania w ofercie, ani w żadnej jej części, tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.

b) Dostępności do niżej wymienionych narzędzi i urządzeń technicznych w celu realizacji Zamówienia:

a. co najmniej 1 szt. - dźwig samochodowy o nośności min. 40 t,

b. co najmniej 1 szt. - dźwig kolejowy o nośności min. 40 t,

Ocena spełniania wskazanego w pkt. 8.6.2 IDW warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów:

— wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania Zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 10 do IDW),

— wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnego do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 9 do IDW).

8.6.3. W zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.2 IDW

Cd. w Sekcji III.1.2)

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Cd. z Sekcji III.1.2)

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:

a)posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 6 000 000,00 PLN

b)posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ocena spełniania warunku wskazanego w pkt 8.6.3 IDW nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów,

9.6.6.część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i strat), w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu (jego części), a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające przychody netto ze sprzedaży – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

9.6.7.informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

9.6.8.inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa 9.6.6 i 9.6.7 IDW;

8.7. Z Postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę wobec którego zachodzi którakolwiek przesłanka określona:

— w art. 24 ust.1 pkt 12-23 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d Ustawy oraz

— w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 Ustawy.

8.8. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 Ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu Postępowania nie zakłócił konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

8.9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu, zgodnie z zapisami pkt. 14.15 IDW, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, oświadczenie składa oddzielnie każdy z nich.

8.10.Zamawiający, może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie Postępowania o udzielenie Zamówienia.

9.1. W celu wstępnego wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik nr 7a do IDW. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu Wykonawca ograniczy się do ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji poprzez wypełnienie sekcji w części IV i nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji w części IV Jednolitego Dokumentu.

Zasady wypełniania Jednolitego Dokumentu zostały zamieszczone na stronie

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Cd. w Sekcji III.1.3)

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Cd. z Sekcji III.1.2)

9.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców (np. Konsorcjum), Jednolity Dokument którego wzór stanowi Załącznik Nr 7a do IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. Jednolity Dokument potwierdza w szczególności brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu.

9.3.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu składa także Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik Nr 7a do IDW, dotyczący każdego z tych podmiotów wraz ze zobowiązaniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do IDW.

9.4.Wykonawca wskazujący w Jednolitym Dokumencie Podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia, a na których zasobach nie polega, jeśli jest już wiadome w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w pkt. 8.4 IDW, składa Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik Nr 7b do IDW, dotyczący każdego z tych Podwykonawców.

9.5.Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

a) okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie Wykonawcy.

b) okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie dotyczącym każdego z podmiotów, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, w zakresie pkt 9.7.1– 9.7.7 IDW

9.7.Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z Postępowania:

9.7.1.informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

9.7.2.informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy) oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

9.7.3.informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy) oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w odniesieniu do osób fizycznych;

9.7.4.odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.

9.7.5.oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 11 do IDW);

9.7.6.oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 11 do IDW);

9.7.7.oświadczenie Wykonawcy o wydaniu albo braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 11 do IDW), a w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;,

Cd. w Sekcji III.1.3)

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Cd. z Sekcji III.1.3)

9.7.8.oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej

Grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do IDW).

9.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 9.7.1–9.7.4. IDW składa dokumenty określone w § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 ze zm.), tj.:

9.8.1.informacja z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym:w art. 24 ust. ust. 1 pkt 13, 14 (z wyłączeniem przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i 21 oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy);

9.8.2. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

Oraz

Inne dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.7.5, 9.7.6, 9.7.7 i 9.7.8 IDW.

9.9. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.8.1 i 9.8.2 IDW powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 9.8.1 i 9.8.2 IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy zawarte w pkt 9.9. IDW stosuje się odpowiednio.

9.11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 9.7.1– 9.7.3 IDW, składa dokument, o którym mowa w pkt 9.8.1 IDW w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 Ustawy (z wyłączeniem przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i 21 oraz art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy). Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.12. Zamawiający może na każdym etapie Postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w Postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Cd. w Sekcji III.1.4)

III.01.04.1) List and brief description of rules and criteria:

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oceny ofert, podstaw wykluczenia z postępowania, warunków udziału w postępowaniu, prawa opcji oraz aukcji elektronicznej zamieszczone są w SIWZ dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl-sa.pl

W sekcji III formularza ogłoszenia nie należy sugerować się tytułami poszczególnych sekcji.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 170 000,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości:

5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie pomniejszonej o koszty brutto komunikacji zastępczej z zastrzeżeniem postanowień punktu 21 IDW.

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego Zamówienia będą prowadzone w złotych polskich (PLN). Szczegółowe zasady oraz sposób rozliczeń określony został w Warunkach umowy stanowiących tom II SIWZ.

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Ofertę wspólną mogą złożyć Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy.

W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone w punkcie 8.6 IDW uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.

Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie 8.9, 9.1 i 9.7 IDW, składa odrębnie każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem zgodnie z treścią pkt 14.15. IDW.

III.2.2) Contract performance conditions

Warunki realizacji Umowy zostały określone w Warunkach umowy stanowiących tom II SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.6.1) An electronic auction will be used
IV.1.6.2) Additional information about electronic auction

Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Aukcja zostanie przeprowadzona na platformie zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 10:15
IV.02.07) Place

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej.

2. Adres platformy zakupowej, na której należy złożyć ofertę: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

3. Otwarcie ofert nastąpi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni, Szczecin, ul. Korzeniowskiego 1, pokój: 100.


Section V: Complementary informationAdditional information:

1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie Działu III Rozdziału V ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla niniejszego postępowania.

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

3. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

5. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

6. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) Ustawy. Podobne zamówienie może zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym m. in. ceny, terminu wykonania,okresu gwarancji/okresu rękojmi i może obejmować następujące zakresy:

— Usunięcie pęknięć pionowych i poziomych korpusów filarów przez iniekcję i uzupełnienie spoin,

— Usunięcie pęknięć pionowych i poziomych w przyczółkach

— Uzupełnienie spoinowania

— Uzupełnienie ubytków cegły w konstrukcji filarów

— Uzupełnienie ubytków cegły w konstrukcji przyczółków

— Wymiana zniszczonych elementów stalowej konstrukcji przęsła

— Wymiana zniszczonych łączników (nitów) stalowej konstrukcji przęsła

7. Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1320 ze zm.), zaleca, aby dokument ylub oświadczenia składane w Postępowaniu były sporządzone w formacie .pdf, i podpisane formatem podpisu elektronicznego PAdES.

8. Kwalifikowany podpis elektroniczny musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 5.9.2016r. o usługach zaufania publicznego oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.).

9. Formularz Ofertowy jest przygotowywany i podpisywany bezpośrednio na Platformie Zakupowej, pozostałe dokumenty i oświadczenia Wykonawca sporządza i podpisuje poza Platformą Zakupową.

10. Ofertę należy przygotować i złożyć ściśle według wymagań określonych w IDW, za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem https://platforma zakupowa.plk-sa.pl

11. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem – pod rygorem nieważności – postaci elektronicznej, złożona przez osobę upoważnioną i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

12. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

13. Po dokonaniu badania złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna jeżeli w postępowaniu zakupowym złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

14. W toku aukcji elektronicznej parametrem licytowanym będzie cena za zamówienie podstawowe i zamówienie opcjonalne.

15. Zamawiający ustala minimalną wysokość postąpienia na wartość 200 000 PLN.

16. Aukcja odbywać się będzie według reguły zniżkowej dynamicznej, co oznacza, że każda następna oferta Wykonawcy zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie korzystniejsza od ostatniej prawidłowo złożonej oferty tego Wykonawcy;

17. Postąpienia składane w trakcie aukcji podpisywane są każdorazowo, pod rygorem nieważności,kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą mechanizmu wbudowanego w Platformę Zakupową.

18. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień na punktową ocenę oferty w kryterium licytowanym z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji.

19. Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ust. 1 Ustawy.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści Ogłoszenia a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-07

English Language Unavailable

CPV Codes
45000000; Construction work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions